ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eminence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eminence*, -eminence-

eminence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eminence (n.) การมีตำแหน่งสูง See also: ความสำคัญ, ความยิ่งใหญ่ Syn. distinction, important, prominence
eminence (n.) เนิน (คำทางการ) See also: พื้นดินที่สูงกว่าส่วนอื่น Syn. highland, hill
English-Thai: HOPE Dictionary
eminence(เอม'มะเนินซฺ) n. ความเด่น,ความสูงส่ง,ความมีชื่อเสียง,ที่สูง,เนิน,ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีฐานะหรือตำแหน่งสูง,ปุ่ม,ส่วนที่ยื่นออก
English-Thai: Nontri Dictionary
eminence(n) ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,ความสูงส่ง,ผู้มีชื่อเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eminenceโหนก, เนิน, ปุ่ม, ส่วนยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eminenceลักษณะรอยนูนอย่างต่ำ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His Eminence is waiting to hear you hold to yours.สานุศิษของโปปอยากพบท่าน ถ้าท่านมีสัจจะ
What's the éminence grise of the art crimes unit like?หัวหน้าใหญ่แผนกอาชญากรรมท่าทางเป็นไงบ้าง?
Your Eminence, we're happy to see you.ใต้เท้า เราดีใจมากที่เจอท่าน
Let's cover the talking points again, Your Eminence.กลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่า ท่านบิชอป
Perhaps a less defensive tack, Your Eminence.บางทีนั่นอาจเป็นคำแก้ตัว ท่านบิชอป
Your eminence, ever since i can remember, I've dreamt of seeing your countryท่านผู้ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ที่กระผมจำความได้ ผมใฝ่ฝันมาตลอดที่จะได้เห็นประเทศของท่าน
Permission to pursue the traitors at once, Your Eminence.โปรดประทานอนุญาติ ให้เราออกตามจับผู้ทรยศด้วย, ฝ่าบาท.
Do not disturb. Good morning, Your Eminence.ห้ามรบกวน อรุณสวัสดิ์ค่ะนายท่าน

eminence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
猊下[げいか, geika] (n,n-suf) (hon) your highness; your grace; your eminence
闇将軍[やみしょうぐん, yamishougun] (n) behind-the-scenes fixer; éminence grise; kingmaker; wire-puller; (lit) shadow shogun
出世[しゅっせ, shusse] (n,vs) success in life; getting ahead; successful career; promotion; climbing the corporate ladder; eminence; (P)
出群[しゅつぐん, shutsugun] (n) excellence; pre-eminence
卓出[たくしゅつ, takushutsu] (n,vs) excellence; superiority; preeminence; prevalence
卓抜[たくばつ, takubatsu] (adj-na,n) excellence; superiority; preeminence; prevalence
台地[だいち, daichi] (n) plateau; tableland; eminence; (P)
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P)
[しゅう, shuu] (n) preeminence; superlativeness
貴顕紳士[きけんしんし, kikenshinshi] (n) gentlemen of (high) eminence; notables; dignitaries

eminence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach FR: conseiller [m] ; manageur [m] ; manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m] ; stratège [m] ; éminence grise [f] ; entraîneur [m]
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]
สถล[n.] (sathon) EN: land ; mound ; eminence ; ground ; soil ; place, spot ; site, FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eminence
Back to top