ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

denigrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *denigrate*, -denigrate-

denigrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
denigrate (vt.) ทำลายชื่อเสียง See also: ทำให้เสียชื่อเสียง, กล่าวให้ร้าย Syn. backbite, discredit, disparage, malign, revile, vilify Ops. extol, laud, praise
denigrate (vi.) ทำให้น้อยลง (คำทางการ) See also: ลดความสำคัญลง Syn. discount Ops. esteem
denigrate (vt.) วิจารณ์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. criticize
English-Thai: HOPE Dictionary
denigrate(เดน'นิเกรท) vt. ใส่ร้าย,ป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ดำ, See also: denigration n. ดูdenigrate denigrator n. ดูdenigrate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While you stand here and feel sorry for yourself and denigrate the fine people of Kentwood, I'm gonna go find Dan.ระหว่างที่เธอยืนอยู่ที่นี่และมัวแต่เสียใจกับตัวเอง และ ทำให้คนดีๆจาก Kentwood เสื่อมเสียชื่อเสียง ฉันจะไปตามหาแดน
Under no circumstances should you denigrate him.ไม่ว่าสถานการณ์ใด อย่าสบประมาทเขา
In your book, why do you continually denigrate the work of David Irving?ในหนังสือของคุณทำไมคุณทำ อย่างต่อเนื่อง ลบรอยทำงานของเดวิดเออร์วิง?
I don't think I do denigrate him.ฉันไม่คิดว่าฉันจะลบรอยเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า denigrate
Back to top