ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ignominious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ignominious*, -ignominious-

ignominious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ignominious (adj.) น่าอับอาย See also: น่าอัปยศอดสู, น่ารังเกียจ Syn. disgraceful, dishonorable, mean Ops. graceful, honorable
English-Thai: HOPE Dictionary
ignominious(อิก'นะมิน'เนียส) adj. น่าอับอาย,อัปยศอดสู,เสียชื่อเสียง,น่ารังเกียจ,น่าดูถูก, See also: ignominiousness n., Syn. humiliating,degrading
English-Thai: Nontri Dictionary
ignominious(adj) น่าอัปยศ,น่าอาย,น่าอดสู,น่าดูถูก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซมซาน (v.) be ignominious See also: be in strait Syn. ซานซม
ซานซม (v.) be ignominious See also: be in strait
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's going to be an ignominious defeat for Niki Lauda.มันจะเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอดสูสำหรับนิกิเลาดา
Tonight we shall warm ourselves by the fire of our ignominious past.คืนนี้... เราจะสร้างความอบอุ่น... ด้วยกองเพลิง...
A GRAND OLD WARSHIP BEING IGNOMINIOUSLY HAULED AWAY FOR SCRAP.รุ่นเจ้าคุณปู่ น่าจะลากไปทำเศษเหล็กได้แล้ว

ignominious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, 可耻 / 可恥] shameful; disgraceful; ignominious

ignominious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惨敗[さんぱい(P);ざんぱい(P), sanpai (P); zanpai (P)] (n,vs) ignominious defeat; crushing failure; utterly beaten; overwhelming defeat; (P)

ignominious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious FR:
ไร้ยศ[adj.] (rai yot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
ซมซาน[v.] (somsān) EN: be ignominious FR:
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously FR:
เค้เก้[adv.] (khēkē) EN: badly ; ignominiously FR:
ไม่เป็นท่า[adv.] (mai pen thā) EN: without dignity ; ignominiously ; humiliatingly ; without style ; in disarray FR: lamentablement
ซมซาน[adv.] (somsān) EN: ignominiously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ignominious
Back to top