ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repute*, -repute-

repute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repute (n.) ชื่อเสียง
repute as (phrv.) เป็นคนมีชื่อเสียงที่สุด
reputed (adj.) เป็นที่เลื่องลือว่า See also: เชื่อกันว่า Syn. presumed, likely, reported, supposed
reputedly (adv.) อย่างเลื่องลือ
English-Thai: HOPE Dictionary
repute(รีพิวทฺ') n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,ความโด่งดัง vt. มีชื่อว่า,ขนานนามว่า,ถือว่า
reputed(รีพิว'ทิด) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง,เป็นที่เลื่องลือกัน, Syn. accounted,supposed
reputedly(รีพิว'ทิดลี) adv. ตามที่เลื่องลือกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
repute(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reputed ownershipการได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่
My Lord, this document... brings the entire British legal system into disrepute.พระเจ้าของฉันเอกสารนี้ ... นำทั้งอังกฤษ ระบบกฎหมายในความไม่น่าไว้วางใจ
When we first knew her in Hertfordshire, how amazed we all were to find her a reputed beauty!ครั้งแรกที่พวกเราได้รู้จักหล่อนที่ฮาร์ทฟอร์ดเชียร์ พวกเราได้ยินเกี่ยวกับชื่อเสียงในเรื่องความสวยงาม
So you don't deny going to Las Vegas to meet with a reputed mobster.งั้นคุณก็ไม่ปฏิเสธว่าคุณไปลาสเวกัสเพื่อคุยกับคนที่เชื่อว่าเป็นอาชญากร
Well, this staircase here, this is where the maid reputedly hung herself in 1860.คือว่า บันไดอันนี้ เป็นที่ที่แม่บ้าน แขวนคอตัวเองตายในปี 1860
Reputed to have whacked one "Dog" Paulson back when our homegrown bandidos were wresting the crank trade away from the So Cal biker gangs.เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่แก๊งมอเตอร์ไซด์ นอกจากนี้ เราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะหลบหนี ไปยังเม็กซิกันประเทศที่ 3
I'm a consulting detective of some repute...เราสามารถมีประสิทธิภาพด้วยกัน
Because the word "secretary" has fallen into disrepute.เพราะคำว่าเลขามันเสียศักดิ์ศรีน่ะ
I believe National Geographic to be of the highest international repute.ฉันเชื่อมันใน นิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค เพราะหนังสือมียอดขายที่สูงและมีชื่อเสียง
Garcia's a reputed underworld talent scout.การ์เซียเป็นมาเฟีย มีพรสวรรค์ในการล่องหน
As you can see, there are broken droids and utter disrepute...ขณะที่คุณสามารถดูมี หุ่นหักและเสียชื่อเสียงที่สุด ...

repute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非利士[Fēi lì shì, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄕˋ, 非利士] Philistine (Palestinian people, reputedly uncircumcised, c. 1,000 BC)
非利士族[Fēi lì shì zú, ㄈㄟ ㄌㄧˋ ㄕˋ ㄗㄨˊ, 非利士族] Philistine (Palestinian people, reputedly uncircumcised, c. 1,000 BC)
名气[míng qì, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, 名气 / 名氣] repute

repute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪所[あくしょ, akusho] (n) dangerous place; house of ill repute; bad place
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism
杜仲茶[とちゅうちゃ, tochuucha] (n) (See 杜仲) Tochuu tea (high in minerals and reputed to be beneficial for weight loss and in cases of high blood pressure)
聞こえる(P);聞える;聴こえる(iK);聴える(iK)[きこえる, kikoeru] (v1,vi) (1) to be heard; to be audible; (2) to be said to be; to be reputed; (P)
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)

repute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อดัง[adj.] (cheū dang) EN: famous ; well-known ; renowned ; famed FR: célèbre ; renommé ; réputé ; de renom
ชื่อเสียงอื้อฉาว[adj.] (cheūsīeng e) EN: notorious ; of ill repute FR:
โด่งดัง[adj.] (dōngdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
โฆสัปปมาณิกา[n.] (khōsappamān) EN: those who measure or judge by voice ; those whose faith depends on sweet voice or good repute ; those attached to voice FR:
เลื่องชื่อ[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; réputé ; fameux
เลื่องชื่อระบือนาม[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; renowned ; widely known ; popular FR: célèbre ; réputé ; fameux
ลือชื่อ[adj.] (leū cheū) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent
มีชื่อเสียง[adj.] (mīcheūsīeng) EN: famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent ; prestigieux ; distingué ; fameux ; marquant
มีชื่อเสียงที่สุด[adj.] (mīcheūsīeng) EN: FR: le plus connu ; le plus réputé ; le plus célèbre
เรืองนาม[adj.] (reūang-nām) EN: famous ; celebrated ; renowned ; famed ; well-known FR: célèbre ; renommé ; réputé ; fameux ; bien connu
ถือว่าเป็น[v. exp.] (theūwā pen) EN: FR: estimer comme ; être réputé pour ; être considéré comme ; considérer comme ; juger comme ; prendre pour ; regarder comme
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; illustre ; réputé
ดังมาก[adj.] (dang māk) EN: FR: très réputé
ขึ้นชื่อ[adj.] (kheuncheū) EN: famous ; noted : well-known ; renowned FR: bien connu ; réputé
ลือนาม[v.] (leūnām) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre ; être réputé
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง[n. exp.] (rōngrīen th) EN: FR: école réputée [f]
เสียผู้เสียคน[v. exp.] (sīa phū sīa) EN: fall into disrepute ; lose esteem FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repute
Back to top