ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fame-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fame, *fame*,

-fame- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I soon became expert in that difficult task and my fame spread throughout Italyฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใน that difficult งาน... ในไม่ช้า ...และชื่อเสียงของฉัน throughout ltaly แผ่ขยาย
The fame and praiseชื่อเสียง และคำสรรเสริญ
Now the person to do so will not only be in my good graces... but also go on to fame and fortune... by having their accomplishment recorded and their name printed... in the auspicious M.I.T. Tech.คนที่แก้ได้นอกจากจะได้ Aในวิชานี้แล้ว ยังจะโชคดีได้เป็นคนดัง เพราะ ผลงานเขาจะได้รับการบันทึก
I can tell you how to bottle fame brew glory and even put a stopper in death.ฉันจะสอนให้เธอสร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ และแม้แต่สกัดความตายได้
Clearly, fame isn't everything is it, Mr. Potter?เห็นชัดว่า ชื่อเสียงไม่ช่วยอะไรเลย ใช่มั้ย คุณพอตเตอร์
And I'm not in it for fame or money or anything like that.ผมไม่ได้เข้าทีมเพื่อหวังชื่อเสียงเงินทอง
I don't have a problem with football. It's fame I have a problem with.ฉันไม่ได้เกลียดฟุตบอลนะ ที่เกลียดคือชื่อเสียง
And he blew a big hole in Jock's plans for fame and Jimmy's for fortune.จ็อควางแผนการเพื่อสร้างชื่อเสียง และเงินทองสำหรับจิมมี่
And every detail we unearth about your Hall of Fame psychopath husband...และทุกๆรายละเอียด เราขุดคุ้ย เกี่ยวกับความโรคจิตที่เป็นส่วนนึงของสามีคุณ
But what made you exceptional, they said, was that you were a person who had achieved great fame without possessing any discernible quality.แต่อะไรกันล่ะที่ทำให้คุณดูต่างไป คือคุณเป็นคนที่มองหาเป้า และก็ประสบความสำเร็จ โดยมีกระบวนการที่ทรงคุณภาพมาก
# The fame and the fortune and moreชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ และอย่างอื่น
# The fame and the fortune and moreการมีชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติ และอื่นๆ

-fame- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名利[míng lì, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 名利] fame and profit
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, 威名] fame for fighting prowess; military glory
名噪一时[míng zào yī shí, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄠˋ ㄧ ㄕˊ, 名噪一时 / 名噪一時] to achieve fame among one's contemporaries (成语 saw); temporary or local celebrity
功名利禄[gōng míng lì lù, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄌㄨˋ, 功名利禄 / 功名利祿] position and wealth (成语 saw); rank, fame and fortune
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit

-fame- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出世作[しゅっせさく, shussesaku] (n) work of art or literature that brings fame
親の七光;親の七光り[おやのななひかり, oyanonanahikari] (exp) capitalizing on the fame of a parent; riding a parent's coat-tails
馨香[けいこう, keikou] (n) (1) fragrance; perfume; aroma; (2) honor; honour; fame

-fame- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.) FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ชื่อเสียงไม่ดี[n. exp.] (cheūsīeng m) EN: bad reputation ; ill fame FR: mauvaise réputation [f] ; piètre réputation [f]
เกียรติ์[n.] (kīen) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติยศ[n.] (kīettiyot) EN: honour ; honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity FR: honneur [m]
กิตติคุณ[n.] (kittikhun) EN: glory ; prestige ; fame ; renown ; good reputation ; good name ; virtue ; goodwill FR: prestige [m]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: renown ; reputation ; fame ; prestige ; praise FR: réputation [f]
กฤตยา[n.] (krittayā) EN: fame FR:
มีชื่อเสียงในทางไม่ดี[adj.] (mīcheūsīeng) EN: notorious FR: mal famé ; malfamé
ภัค[n.] (phak) EN: fame FR:
ศักดิ์ศรี[n.] (saksī) EN: honour ; honor (Am.) ; glory ; fame ; renown ; dignity ; prestige FR: prestige [m] ; dignité [f]
ศรี[n.] (sī) EN: glory ; honour ; honor (Am.) ; splendour ; magnificence ; fame ; majesty FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fame-
Back to top