ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extol

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extol*, -extol-

extol ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extol (vt.) สรรเสริญ See also: สดุดี, ยกย่อง, เยินยอ Syn. eulogize, laud, praise
English-Thai: HOPE Dictionary
extol(อิคซฺโทล') {extolled,extolling,extols,extolls} vt. สรรเสริญ,ยกย่อง., See also: extolment,extollment n., Syn. laud
extoll(อิคซฺโทล') {extolled,extolling,extols,extolls} vt. สรรเสริญ,ยกย่อง., See also: extolment,extollment n., Syn. laud
English-Thai: Nontri Dictionary
extol(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
extoll(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is the mortal your father so extols, is it not?นั่นคนที่พ่อชื่นชมใช่ไหม
Extolling his virtues.ฉันได้ยินว่ามันมักจะพูดเกี่ยวกับงานของเขา.
And you're just in time, because tomorrow the girls and I are going to perform a song for Glee Club extolling the benefits of celibacy.เธอมาถูกจังหวะพอดี วันพรุ่งนี้ พวกเราจะแสดงต่อหน้าชมรมขับร้อง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการยับยั้งชั่งใจ
You are forever extolling the virtues of marriage.คุณตลอดไปช็อป คุณธรรมของการแต่งงาน

extol ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そやす[, soyasu] (v5s,vt) (arch) (See 褒めそやす) to praise; to extol
褒めそやす;誉めそやす;褒め称す[ほめそやす, homesoyasu] (v5s) to praise; to extol
褒めちぎる;誉めちぎる[ほめちぎる, homechigiru] (v5r,vt) to praise (to the skies); to sing the praises (of); to extol
褒め上げる[ほめあげる, homeageru] (v1) to praise to the skies; extol
賞賛して措かない[しょうさんしておかない, shousanshiteokanai] (adj-i) applaud highly; extol
嘆美;歎美[たんび, tanbi] (n,vs) admiration; adoration; extolling
持ち上げる;持上げる[もちあげる, mochiageru] (v1,vt) (1) to elevate; to raise; to lift up; (2) to flatter; to extol; to praise to the sky
称える;讃える[たたえる, tataeru] (v1,vt) to extol; to give praise
称揚[しょうよう, shouyou] (n,vs) praise; admiration; exalting; extolling
褒め立てる[ほめたてる, hometateru] (v1) to praise; to extol; to applaud
賞する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to praise; to extol; to laud; (2) to appreciate; to admire
顕揚[けんよう, kenyou] (n,vs) extolling; exalting

extol ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward FR:
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphra) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate FR: honorer
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise ; honour ; honor (Am.) ; extol FR: rendre hommage ; exalter
ชมเชย[v.] (chomchoēi) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud ; extol ; honour ; honor (Am.) FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; complimenter ; louanger (litt.)
สรรเสริญ[v.] (sanrasoēn =) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol FR: célébrerr ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = s) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol ; flatter FR: célébrer ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud ; flater ; toady FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger ; flatter ; enjôler
เยินยอ[v.] (yoēnyø) EN: praise ; laud ; glorify ; flatter ; extol ; adulate FR: encenser ; flatter
ยก[v.] (yok) EN: praise ; eulogize ; laud ; grant ; extol FR: louer ; rendre hommage
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extol
Back to top