ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reputation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reputation*, -reputation-

reputation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reputation (n.) ชื่อเสียง See also: ความเลื่องลือ, กิตติศัพท์, ความนับหน้าถือตา Syn. credit, prestige
English-Thai: HOPE Dictionary
reputation(เรพพิวเท'เชิน) n. ชื่อเสียง,กิตติ-ศัพท์,ความโด่งดัง,ความมีหน้ามีตา, Syn. good name
English-Thai: Nontri Dictionary
reputation(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reputationชื่อเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมีชื่อเสียง (n.) reputation See also: prominence Syn. ความมีหน้าตา
ความมีหน้าตา (n.) reputation See also: prominence Syn. ความมีชื่อเสียง
ความมีหน้ามีตา (n.) reputation See also: prominence Syn. ความมีชื่อเสียง, ความมีหน้าตา
หน้า (n.) reputation See also: face, feelings
เกียรติภูมิ (n.) reputation See also: prestige, dignity, popularity Syn. เกียรติ
ทำชื่อ (v.) make good reputation See also: gain good reputation
มีหน้ามีตา (v.) enhance a reputation See also: be the showpiece, be the prestige of, be the pride of Syn. ชูหน้าชูตา
เชิดหน้าชูตา (v.) enhance a reputation See also: be the showpiece, be the prestige of, be the pride of Syn. ชูหน้าชูตา, มีหน้ามีตา
เสียฐานะ (v.) lose one´s reputation
เสียภูมิ (v.) lose one´s reputation Syn. เสียฐานะ
เสียหาย (v.) spoil one´s reputation See also: damage one´s name
เสื่อมเสีย (v.) spoil one´s reputation See also: damage one´s name Syn. เสียหาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You should build your reputation on being honestคุณควรจะสร้างชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์
You have to make your reputation on being honestคุณต้องสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความซื่อสัตย์
It's gonna ruin your reputationมันกำลังจะทำลายชื่อเสียงคุณนะ
We have to protect our reputationพวกเราต้องปกป้องชื่อเสียงของเรา
You're more concerned about your own reputationคุณน่ะห่วงเหลือเกินกับชื่อเสียงของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hardly think it will enhance your reputation at the UN, Professor Plum, if it's revealed that you've been implicated not only in adultery with one of your patients but in her death and the deaths of five other people.ฉันไม่คิดว่ามันจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของคุณ ที่สหประชาชาติหรอกนะศาสตราจารย์พลัม ถ้ามันถูกเปิดเผยว่าคุณ ไม่เพียงจะมีเรื่องชู้สาว กับผู้ป่วยของคุณ
My reputation precedes me.ชื่อเสียงของผม มาถึงก่อนตัวเสียอีก.
You probably won't believe this but I have a reputation for being a bitch.คุณเชื่อไหมล่ะ.. ว'าฉันเคยดังทางซ่าส์
For a woman's reputation is no less brittle than it is beautiful.สำหรับชื่อเสียงของหญิงสาวนั้น เสียหายได้ง่ายกว่าความสวยงาม
That it is not only Lydia's reputation that has been ruined.ว่ามันไม่ใช่แต่ชื่อเสียงของลิเดียที่โดนทำลายไป
I don't know what your reputation is in this town, but after the shit you tried to pull today, you can bet I'll be lookin' into you.ผมไม่รู้หรอกว่าที่นี่ คุณใหญ่แค่ไหน แต่หลังจากนี้ไปแล้ว ผมจะมองหาแต่คุณคนเดียว
Trust me. I'll stake my entire reputation on it.ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันจะเดิมพันชื่อเสียงของฉันทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
She can throw her own reputation away, but it still comes back to meชื่อเสียงตัวเองไม่รักก็ช่างมัน แต่ชื่อเสียงฉันล่ะ
And given your prior reputation as a hothead,และนายเองก็ขึ้นชื่อว่าเลือดร้อน
Sure, of course You have a reputation to maintain.แน่สิ คุณต้องรักษาชื่อตัวเองไว้
Not to mention the damage you'll do to your reputation abroad.แถมท่านก็จะเสียชื่อไปทั่วโลกด้วย
The reputation of this supermarket is at stake.ชื่อเสียงของร้านนี้เป็นเดิมพัน

reputation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名声[míng shēng, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥ, 名声 / 名聲] reputation of a person or thing
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 名誉 / 名譽] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor)
美誉[měi yù, ㄇㄟˇ ㄩˋ, 美誉 / 美譽] fame; good reputation; famous for sth
盛誉[shèng yù, ㄕㄥˋ ㄩˋ, 盛誉 / 盛譽] flourishing reputation
虚誉[xū yù, ㄒㄩ ㄩˋ, 虚誉 / 虛譽] imaginary reputation; empty fame
书香[shū xiāng, ㄕㄨ ㄒㄧㄤ, 书香 / 書香] literary reputation
恶声[è shēng, ㄜˋ ㄕㄥ, 恶声 / 惡聲] malicious abuse; lewd song; evil reputation
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, 面子] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder
名不符实[míng bù fú shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕˊ, 名不符实 / 名不符實] the name does not correspond to reality (成语 saw); it doesn't live up to its reputation
名不虚传[míng bù xū chuán, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄔㄨㄢˊ, 名不虚传 / 名不虛傳] lit. name is not in vain (成语 saw); a fully justified reputation; enjoys a well-deserved reputation
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, 信誉 / 信譽] prestige; distinction; reputation; trust
威信[wēi xìn, ㄨㄟ ㄒㄧㄣˋ, 威信] prestige; reputation; trust; credit with the people
声价[shēng jià, ㄕㄥ ㄐㄧㄚˋ, 声价 / 聲價] reputation
[yù, ㄩˋ, 誉 / 譽] reputation
[wén, ㄨㄣˊ, 闻 / 聞] to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen
臭名远扬[chòu míng yuǎn yáng, ㄔㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, 臭名远扬 / 臭名遠揚] stinking reputation; notorious far and wide

reputation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネームバリュー[, ne-mubaryu-] (n) established reputation (wasei
俗名[ぞくみょう;ぞくめい, zokumyou ; zokumei] (n) common name; popular name; secular name; bad reputation
名を汚す[なをけがす, nawokegasu] (exp,v5s) to shame the name (of); to blot the reputation (of)
名実相伴う[めいじつあいともなう, meijitsuaitomonau] (exp,v5u) to be true to one's name; to live up to one's reputation
才名[さいめい, saimei] (n) fame; reputation for ability
押しも押されもしない[おしもおされもしない, oshimoosaremoshinai] (adj-i) (See 押しも押されもせぬ) of established reputation
押しも押されもせぬ[おしもおされもせぬ, oshimoosaremosenu] (adj-f) of established reputation
暖簾[のれん, noren] (n) (1) (uk) (short) sign curtain hung at shop entrance; (2) reputation (of a store); goodwill; (P)
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets)
浮き名を流す;浮名を流す[うきなをながす, ukinawonagasu] (exp,v5s) to get a reputation as a philanderer
相場[そうば, souba] (n) (1) market price; (2) speculation (e.g. on stocks); (3) reputation (according to conventional wisdom); estimation; esteem; (P)
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
面目躍如[めんもくやくじょ(uK), menmokuyakujo (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) with evident joy of having lived up to one's reputation; having an effect of bolstering one's reputation
不評[ふひょう, fuhyou] (n,adj-no) bad reputation; disgrace; unpopularity; (P)
不評判[ふひょうばん, fuhyouban] (adj-na,n) bad reputation; disgrace; unpopularity
体面[たいめん, taimen] (n) honour; honor; dignity; prestige; reputation; appearances
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6,攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P)
名声を汚す[めいせいをけがす, meiseiwokegasu] (exp,v5s) to defile one's reputation; to besmirch one's name
好評[こうひょう, kouhyou] (n,adj-na,adj-no) popularity; favorable reputation; favourable reputation; (P)
好評を得る[こうひょうをえる, kouhyouwoeru] (exp,v1) to receive a favorable reputation; to get good reviews; to meet with a favorable reception
定評[ていひょう, teihyou] (n) established opinion; established reputation; acknowledged authority; recognized scholar; (P)
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism
汚名返上[おめいへんじょう, omeihenjou] (n,vs) clear one's name; redeem oneself; clear (vindicate) one's honor (reputation)
沽券;估券[こけん, koken] (n) (1) dignity; credit; public estimation; face; honor; reputation; (2) (arch) deed of sale (for a land, forest or house); (3) (arch) sale value; selling price
築き上げる[きずきあげる, kizukiageru] (v1,vt) to build up; to establish (one's reputation); (P)
英名[えいめい, eimei] (n) (1) fame; glory; reputation; (2) English name of plants and animals
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P)
高評[こうひょう, kouhyou] (n) high reputation; your esteemed opinion

reputation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
ชื่อเสีย[n. exp.] (cheū sīa) EN: bad reputation ; infamy FR:
ชื่อเสียง[n.] (cheūsīeng) EN: fame ; reputation ; renown ; popularity ; prestige ; honour ; honor (Am.) FR: réputation [f] ; célébrité [f] ; prestige [m] ; renommée [f] ; popularité [f]
ชื่อเสียงไม่ดี[n. exp.] (cheūsīeng m) EN: bad reputation ; ill fame FR: mauvaise réputation [f] ; piètre réputation [f]
ได้ชื่อ[v.] (dāicheū) EN: be famous ; get the name of ; be well-known ; be known as ; have a reputation of FR:
ได้หน้าได้ตา[v. exp.] (dāi nā dāi ) EN: be famous ; gain a reputation ; gain favour ; be popular FR:
ขายผ้าเอาหน้ารอด[v.] (khāiphā-aon) EN: sacrifice everything for one's reputation FR:
ความมีหน้ามีตา[n.] (khwām mīnām) EN: reputation FR: respectabilité [f]
เกียรติ์[n.] (kīen) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติ[n.] (kīet) EN: fame ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank FR: honneur [m] ; réputation [f] ; prestige [m] ; estime [f]
เกียรติคุณ[n.] (kīettikhun) EN: prestige ; renowned deed ; honour ; honor (Am.) ; high reputation ; good reputation ; esteem ; credit FR: réputation [f] ; renom [m] ; renommée [f] ; crédit [m]
เกียรติภูมิ[n.] (kīettiphūm) EN: reputation ; prestige FR: réputation [f] ; prestige [m]
เกียรติศักดิ์[n.] (kīettisak) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction FR:
เกียรติยศ[n.] (kīettiyot) EN: honour ; honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity FR: honneur [m]
กิตติ[n.] (kitti) EN: reputation ; renown FR: réputation [f]
กิตติคุณ[n.] (kittikhun) EN: glory ; prestige ; fame ; renown ; good reputation ; good name ; virtue ; goodwill FR: prestige [m]
กิตติศัพท์[n.] (kittisap) EN: renown ; reputation ; fame ; prestige ; praise FR: réputation [f]
กู้ชื่อ[v. exp.] (kū cheū) EN: restore one's reputation FR: restaurer sa réputation
มีมลทิน[v.] (mī monthin) EN: have a bad record ; have a tarnished reputation ; have a black mark against one's name FR: avoir une mauvaise réputation
หน้า[n.] (nā) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity FR:
เปลืองตัว[v. exp.] (pleūang tūa) EN: be injurious to oneself ; smear one's reputation ; tarnish /sully one's reputation ; soil one's hand FR: ternir sa réputation
รักษาหน้า[v. exp.] (raksā nā) EN: save face ; save one's face ; maintain one's reputation FR: sauver la face ; sauvegarder sa réputation
สร้างชื่อเสียง[v. exp.] (sāng cheūsī) EN: build up a reputation FR: se construire une réputation ; se bâtir une réputation ; se forger une réputation ; se tailler une réputation
สร้างชื่อเสียงของบริษัท[v. exp.] (sāng cheūsī) EN: build up company's reputation FR:
สถาปนิกระดับโลก[n. exp.] (sathāpanik ) EN: FR: architecte de réputation internationale [m]
เสื่อมเสีย[v.] (seūamsīa) EN: spoil one's reputation ; damage one's name FR: se détériorer ; s'abîmer
เสียชื่อ[v.] (sīacheū) EN: be disreputable ; be notorious ; be infamous ; lose one's reputation ; get a bad name FR: salir la réputation (fig.) ; discréditer
สมชื่อ [v. exp.] (som cheū) EN: live up to one's name FR: être à la hauteur de sa réputation ; mériter son nom
ทำชื่อ [v. exp.] (tham cheū) EN: make good reputation ; gain good reputation ; make a name (for oneself) FR: se faire un nom
ทำให้ขาดความเชื่อถือ[v. exp.] (thamhai khā) EN: cause a loss of reputation FR:
ไว้ลาย[v.] (wailāi) EN: do oneself justice ; be as good as ever ; show one's mettle ; leave behind one's reputation ; keep up one's reputation FR:
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o. FR: respecter l'amour-propre
ยี่ห้อ[n.] (yīhø) EN: manner ; characteristic ; type ; habit ; reputation FR: réputation [f]
รักษายี่ห้อ[v. exp.] (raksā yīhø) EN: FR: soigner sa réputation
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge FR: salir la réputation

reputation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weltruf {m}international reputation
Reputation {f}; guter Rufa good reputation
Rufschädigung {f}slur on someone's reputation
Namen {pl}reputations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reputation
Back to top