firm

แปลว่า


adj แข็ง
ความหมายเหมือนกับ: hard , solid , rigid
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่นิ่ม
คำตรงข้าม: soft , yielding
vt ทำให้แข็งแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้แข็ง
adj หนักแน่น
ความหมายเหมือนกับ: steady
คำที่เกี่ยวข้อง: แน่น , ไม่สั่น
คำตรงข้าม: loose
adj แน่วแน่
ความหมายเหมือนกับ: fixed , settled , unalterable
คำที่เกี่ยวข้อง: เหนียวแน่น , ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง
คำตรงข้าม: unsettled
adj มั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: immovable , secure , stable
คำที่เกี่ยวข้อง: แน่นหนา , แข็งแกร่ง
adv อย่างมั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: firmly
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างเด็ดขาด , อย่างหนักแน่น
adj เด็ดขาด
ความหมายเหมือนกับ: adamant , inflexible , definite
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้มงวด , เฉียบขาด , ใจแข็ง
คำตรงข้าม: irresolute
adj ทรงตัว (ค่าเงิน, หุ้น)
ความหมายเหมือนกับ: solid , steady
vi แข็งค่าขึ้น (ค่าเงิน, หุ้น)
ความหมายเหมือนกับ: recover
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรับตัวขึ้น
n บริษัท
ความหมายเหมือนกับ: company , enterprise , partnership
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้างหุ้นส่วน , ธุรกิจ