ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

settled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *settled*, -settled-

settled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
settled (adj.) แน่วแน่ See also: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง Syn. fixed, unalterable Ops. unsettled
settled (adj.) เปลี่ยนแปลงไม่ได้ Syn. fixed, unalterable
settled (adj.) ซึ่งไม่เคลื่อนไหว See also: ซึ่งใช้เวลาในการนั่งมาก, ซึ่งไม่เคลื่อนย้าย, อยู่กับที่, ติดถิ่น, ประจำที่, อยู่กับที่ Syn. stationary, inactive
settled (adj.) ซึ่งครอบครองโดยชอบธรรม See also: ซึ่งเป็นเจ้าของโดยถูกต้อง Syn. absolute, fixed
settled for (vt.) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ prepay See also: จ่ายล่วงหน้า, ชำระก่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลักลอย (adj.) unsettled See also: homeless Syn. ไม่มีหลักแหล่ง, ไม่อยู่เป็นที่
ไม่มีหลักแหล่ง (adj.) unsettled See also: homeless Syn. ไม่อยู่เป็นที่
ไม่อยู่เป็นที่ (adj.) unsettled See also: homeless Syn. ไม่มีหลักแหล่ง

settled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
一言为定[yī yán wéi dìng, ㄧ ㄧㄢˊ ㄨㄟˊ ㄉㄧㄥˋ, 一言为定 / 一言為定] It's a deal!; that's settled then
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, 两清 / 兩清] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties
安家立业[ān jiā lì yè, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, 安家立业 / 安家立業] stable household, established profession (成语 saw); settled and comfortably off
利落[lì luò, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, 利落] agile; nimble; all settled; in order
[chōng, ㄔㄨㄥ, 憧] irresolute; unsettled
事儿[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, 事儿 / 事兒] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of 事, thing, matter, affair etc
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, 七上八下] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens
两讫[liǎng qì, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧˋ, 两讫 / 兩訖] received and paid for (business term); the goods delivered and the bill settled
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, 不了了之] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite
定当[dìng dàng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄤˋ, 定当 / 定當] settled; ready; finished
[wěn, ㄨㄣˇ, 稳 / 穩] settled; steady; stable
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, 安定] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly
已见分晓[yǐ jiàn fēn xiǎo, ㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄠˇ, 已见分晓 / 已見分曉] the result becomes apparent; (after) the dust has settled
流浪[liú làng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ, 流浪] to drift about; to wander; to roam; nomadic; homeless; unsettled (e.g. population); vagrant
着落[zhuó luò, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˋ, 着落 / 著落] whereabouts (i.e. where sth has got to); reliable source; (the matter) falls to sb's responsibility; settled

settled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一決[いっけつ, ikketsu] (n,vs) agreed; settled
確定事項[かくていじこう, kakuteijikou] (n) fixed content; settled matter; done deal
解決済み;解決済[かいけつずみ, kaiketsuzumi] (n,adj-no) resolved; settled
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end
一件落着[いっけんらくちゃく, ikkenrakuchaku] (n,vs) an issue being settled; a case being closed
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P)
不決定[ふけってい, fukettei] (n) pending; unsettled; undecided
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
出る所に出る[でるところにでる, derutokoronideru] (exp,v1) to go wherever one has to go (to get a matter settled, e.g, the court)
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
変わり易い;変わりやすい[かわりやすい, kawariyasui] (adj-i) changeable; unsettled; inconstant
愚図る[ぐずる, guzuru] (v5r) to grumble; to be unsettled; to pick a quarrel
有耶無耶[うやむや, uyamuya] (adj-na,n) (uk) indefinite; hazy; vague; unsettled; undecided; (P)
朝令暮改[ちょうれいぼかい, choureibokai] (n) an unsettled course of action; (orders or laws) being revised often with no guiding principles
未処分[みしょぶん, mishobun] (n) unsettled; unfinished; undivided (profits)
未確定[みかくてい, mikakutei] (n) unsettled; pending
未解決[みかいけつ, mikaiketsu] (adj-na,n) unsettled; pending; unresolved; (P)
決まる(P);決る(io);極る[きまる, kimaru] (v5r,vi) (1) to be decided; to be settled; (2) to look good in (clothes); (P)
流動的[りゅうどうてき, ryuudouteki] (adj-na,n) fluid; unsettled; (P)
済み;済(io)[ずみ;すみ, zumi ; sumi] (n-suf,n) (pronounced ずみ only when a suffix) arranged; taken care of; settled; completed
片が付く;方が付く;片がつく;方がつく[かたがつく, katagatsuku] (exp,v5k) (See 片付く) to settle (a problem); to put an end to (a dispute); to be disposed of; to be settled; to come to an end
纏まる[まとまる, matomaru] (v5r,vi) to be collected; to be settled; to be in order; (P)
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
陰晴[いんせい, insei] (n) unsettled (fine and cloudy) weather

settled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกมแล้ว[v. exp.] (kēm laēo) EN: be final ; be over ; be settled FR:
คดีแดง[n. exp.] (khadīdaēng) EN: adjudged case ; decided case ; settled case FR:
ลงตัว[adj.] (longtūa) EN: arranged : settled FR:
เป็นฝั่งเป็นฝา[v.] (penfangpenf) EN: be established ; be settled down ; have a family ; get married FR:
บิลที่ยังไม่ชำระ[n. exp.] (bin thī yan) EN: unsettled bill FR:
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless ; stray FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe ; vagabond
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone ; left unfinished FR: être inachevé ; être interrompu
ค้างชำระ[adj.] (khāng chamr) EN: overdue ; unsettled ; unpaid ; outstanding FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
ไม่อยู่เป็นที่[adj.] (mai yū pen ) EN: unsettled FR:
แปรปรวน[adj.] (praēprūan) EN: changeable ; variable ; changing ; unsettled ; turbulent FR: changeant ; incertain ; instable ; variable
ระหกระเหิน[adj.] (rahokrahoēn) EN: in exile ; away from home ; unsettled ; vagrant FR:
ยังไม่ชำระ[adj.] (yang mai ch) EN: unpaid ; unsettled ; outstanding FR:

settled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenabsenkung {f}settled earth
Sesshaftigkeit {f}settledness
ungeklärt {adj} | ungeklärter | am ungeklärtestenunsettled | more unsettled | most unsettled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า settled
Back to top