ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affirmation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affirmation*, -affirmation-

affirmation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affirmation (n.) การกล่าวหา Syn. assertion, charge
affirmation (n.) การยืนยัน Syn. statement
affirmation (n.) การยืนยัน See also: การทำให้แน่ชัด Syn. confirmation, assurance
affirmation (n.) การยืนยัน See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน Syn. affirmance, assertion, attestation, deposition, statement, testimony, avowal Ops. denial, disavowal, negation
affirmation (n.) การยืนยันโดยเปิดเผย
affirmation (n.) การพิสูจน์ความจริง See also: การยืนยันความเป็นจริง, หลักฐานพิสูจน์ความจริง Syn. attestation, proof Ops. contradiction, fallacy, invalidity
English-Thai: HOPE Dictionary
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
English-Thai: Nontri Dictionary
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affirmationการปฏิญาณตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmationsการปฏิญาณตน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์
Well, we're 100% locally sourced, biodynamic, and you get a free affirmation with every order.อาหารของเรามาจากท้องถิ่นและปลอดสารพิษ และคุณจะได้รับการรับรอง\ ในทุกเมนู
It is an affirmation of the power of science over nature.ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่ว่าวิทยาศาสตร์มีอำนาจเหนือกว่าธรรมชาติ
An affirmation, a prayer of thanks.การยืนยันนี้ ผู้ภาวนาทั้งหลาย
We've gathered here today to celebrate the reaffirmation of vows with Caleb and Catherine.เรามารวมกันวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองการยืนยันคำสัญญา ระหว่าง เคเลบ กับ แคทเทอรีน
They say a strong denial is like an affirmation.ถ้าพูดอย่างหนักแน่นว่า 'ไม่' มันก็เหมือนกับว่า 'ใช่'
She's a malignant narcissist, this is about prestige, power, self-affirmation.เธอเจตนาชักจูงผู้คนที่อยู่รอบตัว เรื่องนี้มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรี อำนาจ ประกาศศักดาตัวเอง
This is about prestige, power, self-affirmation.เรื่องนี้มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรี อำนาจ ประกาศศักดาตัวเอง
She was overdosing on daily affirmations.เธอหมกหมุ่นกับการทำอะไรซ้ำ ๆ ทุกวัน
But I need a concrete plan of attack, not a daily affirmation.แต่ฉันต้องการแผนการต่อสู้ที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่ทำมันไปวันๆ น่ะ

affirmation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.)
再確認[さいかくにん, saikakunin] (n,vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation
断言[だんげん, dangen] (n,vs) assertion; declaration; affirmation; (P)
確認[かくにん, kakunin] (n,vs) affirmation; confirmation; validation; (P)
肯定[こうてい, koutei] (n,vs) positive; affirmation; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation

affirmation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การยืนยัน[n.] (kān yeūnyan) EN: confirmation ; affirmation FR: confirmation [f]

affirmation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablehnung {f}disaffirmation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affirmation
Back to top