ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steadfastness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steadfastness*, -steadfastness-

steadfastness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steadfastness (n.) ความมั่นคง See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน Syn. constancy, stiffness
steadfastness (n.) การยืนกราน See also: การดื้อแพ่ง Syn. tenacity Ops. stamina
steadfastness (n.) แน่วแน่ See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น Syn. firmness

steadfastness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 坚定性 / 堅定性] firmness; steadfastness

steadfastness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
運根鈍[うんこんどん, unkondon] (n) luck, steadfastness and patience (the three keys to achieving success)
不動[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) immobility; firmness; fixed; steadfastness; motionless; idle; (P)
不動心[ふどうしん, fudoushin] (n) (1) imperturbability; steadfastness; (2) {MA} cool head in an emergency; keeping one's calm (e.g. during a fight)
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure

steadfastness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ธิติ[n.] (thiti) EN: energy ; courage ; steadfastness ; firm character; resolution ; wisdom FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steadfastness
Back to top