ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unalterable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unalterable*, -unalterable-

unalterable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unalterable (adj.) แน่วแน่ See also: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง Syn. fixed, settled Ops. unsettled
unalterable (adj.) ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง See also: สม่ำเสมอ Syn. unvarying Ops. changing
unalterable (adj.) ซึ่งเป็นที่เคารพ (กฎระเบียบ) See also: ซึ่งได้รับการยอมรับ Syn. holy, sacred
unalterable (adj.) ไม่สามารถเอาคืนกลับมาได้ Syn. irrevocable Ops. reversible
unalterable (adj.) เปลี่ยนแปลงไม่ได้ Syn. fixed, settled
unalterable (adj.) ไม่เปลี่ยนแปลง See also: เปลี่ยนแปลงไม่ได้ Ops. varying, unfixed
English-Thai: HOPE Dictionary
unalterable(อันออล'เทอะระเบิล) n. เปลี่ยนแปลงไม่ได้., See also: unalterably adv.

unalterable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不易之论 / 不易之論] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument
划一不二[huà yī bù èr, ㄏㄨㄚˋ ㄧ ㄅㄨˋ ㄦˋ, 划一不二 / 劃一不二] fixed; unalterable

unalterable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลี่ยนแปลงไม่ได้[adj.] (plīenplaēng) EN: unalterable ; irrevocable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unalterable
Back to top