ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unswerving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unswerving*, -unswerving-

unswerving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unswerving (adj.) ไม่ย่อท้อ See also: ไม่ท้อถอย, ไม่ท้อใจ, ไม่อ่อนแรง Syn. assiduous, dogged, persistent, tireless, unfailing, untiring Ops. tiring

unswerving ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堅毅[jiān yì, ㄐㄧㄢ ㄧˋ, 堅毅 / 坚毅] firm and persistent; unswerving determination
忠贞不渝[zhōng zhēn bù yú, ㄓㄨㄥ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, 忠贞不渝 / 忠貞不渝] unswerving in one's loyalty (成语 saw); faithful and constant
坚定不移[jiān dìng bù yí, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄧˊ, 坚定不移 / 堅定不移] unswerving; unflinching

unswerving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
忠純[ちゅうじゅん, chuujun] (n) faithfulness and purity; unswerving loyalty
不抜[ふばつ, fubatsu] (adj-na,n) firm; steadfast; indomitable; unswerving; invincible
確乎不抜[かっこふばつ, kakkofubatsu] (n,adj-no) determined; steadfast; unswerving; unshakable

unswerving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering ; decisive FR: résolu
แน่ว[adv.] (naēo) EN: directly ; unswervingly FR: directement
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly FR: résolument

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unswerving
Back to top