ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

constancy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *constancy*, -constancy-

constancy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
constancy (n.) ความคงตัว See also: ความไม่เปลี่ยนแปลง Syn. permanence, stability Ops. instability, inconstancy
constancy (n.) ความจงรักภักดี See also: ความซื่อสัตย์, ความไม่เปลี่ยนใจ Syn. faithfulness, loyalty, fidelity
English-Thai: HOPE Dictionary
constancy(คอน'สเทินซี) n. ความมั่นคง,ความซื่อสัตย์,ความคงที่, Syn. stability
English-Thai: Nontri Dictionary
constancy(n) ความมั่นคง,ความแน่นแฟ้น,ความแน่วแน่,ความคงที่,ความซื่อสัตย์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constancy of Shapeการจำรูปร่างของสิ่งที่เห็นครั้งแรก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคงที่ (n.) constancy See also: stability, steadiness Syn. ความสม่ำเสมอ
ความเสมอต้นเสมอปลาย (n.) constancy See also: stability, steadiness Syn. ความคงที่, ความสม่ำเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Redeemed only by the warmth and constancy of your friendship.ที่ถูกไถ่บาปด้วยความอุบอุ่นและมั่นคงในมิตรภาพของนาย

constancy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
持久性[chí jiǔ xìng, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ, 持久性] constancy

constancy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
十年一日[じゅうねんいちじつ;じゅうねんいちにち, juunen'ichijitsu ; juunen'ichinichi] (n) without intermission for ten (long) years; with constancy of purpose for ten (long) years; in the same old rut for years on end
千年一日[せんねんいちじつ, sennen'ichijitsu] (n) without intermission for many years; with constancy of purpose for many years; in the same old rut for years on end
恒心[こうしん, koushin] (n) steadiness; constancy
恒性[こうせい, kousei] (n) constancy
不定[ふじょう(P);ふてい, fujou (P); futei] (adj-na,n,adj-no) uncertainty; insecurity; inconstancy; indefinite; undecided; (P)
不実[ふじつ, fujitsu] (adj-na,n,adj-no) perfidiousness; faithlessness; inconstancy; insincerity; falsehood
不断[ふだん, fudan] (n-t,adj-na,adj-no) (1) (See 普段) constancy; persistency; continuity; (adj-na) (2) indecisive; (P)
変心[へんしん, henshin] (n,vs) change of mind; inconstancy; apostasy
心変わり[こころがわり, kokorogawari] (n) change one's mind; inconstancy; faithlessness
志操堅固[しそうけんご, shisoukengo] (n,adj-na) being faithful to one's principles; being of firm purpose and deep commitment; constancy; true blue
性悪[しょうわる;せいあく, shouwaru ; seiaku] (adj-na,n) ill-natured; inconstancy
恒常[こうじょう, koujou] (n) constancy; (P)
恒常性[こうじょうせい, koujousei] (n) constancy; homeostasis; homoeostasis
松柏[しょうはく;まつかえ, shouhaku ; matsukae] (n) (1) evergreen tree; conifer; coniferous tree; (2) pine and cypress; (3) duty; constancy; faithfulness
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P)
節操[せっそう, sessou] (n) (1) constancy; integrity; honor; honour; (2) chastity; fidelity; (P)

constancy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความคงที่[n.] (khwām khong) EN: constancy FR: constance [f]
สมานัตตตา[n.] (samānattatā) EN: constancy ; impartiality FR:

constancy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beständigkeit {f}constancy
Wandelbarkeit {f}inconstancy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า constancy
Back to top