ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feebly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feebly*, -feebly-

feebly ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระปลกกระเปลี้ย (adv.) feebly See also: wearily, weakly Syn. เพลีย, เหนื่อย Ops. กระปรี้กระเปร่า
กระป้อกระแป้ (adv.) feebly See also: wearily, weakly Syn. เพลีย, เหนื่อย, กระปลกกระเปลี้ย Ops. กระปรี้กระเปร่า
ปะหงับๆ (adv.) feebly See also: gaspingly for breath Syn. กะปลกกะเปลี้ย

feebly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気息奄々;気息奄奄[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive

feebly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายใจร่อแร่[v. exp.] (hāijai røra) EN: breathe feebly ; breathe one's last FR:
กระง่อนกระแง่น[adv.] (kra-ngǿnkra) EN: infirmly ; shakily ; feebly FR:
ปะหงับ ๆ[adv.] (pa-ngap-nga) EN: feebly FR: ouvert et fermé alternativement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feebly
Back to top