ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

determinedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *determinedly*, -determinedly-

determinedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
determinedly (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างมุ่งมั่น Syn. steadfastly

determinedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかつか[, tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)

determinedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly FR: résolument
อย่างตั้งใจจริง[adv.] (yāng tangja) EN: determinedly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า determinedly
Back to top