ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heaven

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heaven*, -heaven-

heaven ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heaven (n.) สวรรค์ See also: สรวงสวรรค์ Syn. empyrean, paradise, nirvana Ops. hell, inferno, underworld
heavenly (adj.) ที่วิเศษ See also: ที่เยี่ยมยอด Syn. delightful, splendid, sublime Ops. average, ordinary, terrible
heavens (n.) สวรรค์ See also: ดินแดนในจิตนาการที่อยู่บนท้องฟ้า Syn. empyrean
heavens (n.) ท้องฟ้า (คำโบราณหรือทางวรรณคดี) Syn. empyrean, sky
English-Thai: HOPE Dictionary
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์,ความสุขที่สุด,สถานที่สุขที่สุด,สุขาวดี, Syn. paradise,blisss,ecstasy
heaven-sentadj. ได้เวลา,เหมาะกับเวลา,เหมาะเจาะ- S. timely,opportune
heavenly(เฮฟ'เวินลี) adj. คล้ายสวรรค์,เหนือมนุษย์,ล้ำเลิศ., See also: heavenliness n., Syn. blissful,sublime
heavenly cityดูNew Jerusalem
heavenly-mindedadj. เคร่งศาสนา,ธัมมะธัมโม
heavenwardadv. ไปสู่สวรรค์. adj. ไปสู่สวรรค์
English-Thai: Nontri Dictionary
heaven(n) สวรรค์,ท้องฟ้า,วิมาน,แดนสุขาวดี
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
heavenward(adj,adv) ไปยังสวรรค์,ไปสู่สวรรค์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heavenสวรรค์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวดึงส์ (n.) second heaven where Indra dwells
ตรีทศ (n.) 33 Gods in the second tier of heaven above the earth
เดินหน (n.) name of an angel living between heaven and earth
ไตรทศ (n.) 33 Gods in the second tier of heaven above the earth Syn. ตรีทศ
ไตรภพ (n.) three worlds (earth, heaven and hell) Syn. ไตรภูมิ, ตรีภพ
ไตรภูมิ (n.) three worlds (earth, heaven and hell) Syn. ตรีภพ, ไตรภพ
ชั้นฟ้า (n.) heaven See also: sky Syn. สวรรค์, เทวโลก
ตรัยตรึงศ์ (n.) heaven See also: paradise Syn. ดาวดึงส์
ทางสวรรค์ (n.) heaven See also: bliss, paradise, path to the heaven, path to perfectness or goodness Syn. สวรรค์
ทิพ (n.) heaven See also: sky Syn. สวรรค์, ชั้นฟ้า, เทวโลก
ฟ้า (n.) heaven See also: paradise Syn. สวรรค์, เมืองฟ้า, เมืองสวรรค์
สรวง (n.) heaven See also: paradise Syn. สวรรค์, สุรบถ, สุรโลก Ops. นรก
สรวงสวรรค์ (n.) heaven See also: paradise Syn. สวรรค์ Ops. นรก
สรวงสวรรค์ (n.) heaven See also: paradise Syn. สวรรค์, สรวง, สุรบถ, สุรโลก Ops. นรก
สวรรค์ (n.) heaven See also: paradise Syn. สรวงสวรรค์ Ops. นรก
สวรรค์ (n.) heaven See also: paradise Syn. เมืองฟ้า Ops. นรก
สุคติ (n.) heaven See also: bliss, paradise, path to the heaven, path to perfectness or goodness Syn. สวรรค์, ทางสวรรค์
สุรบถ (n.) heaven See also: paradise Syn. สวรรค์, สรวง, สุรโลก Ops. นรก
สุราลัย (n.) heaven See also: Eden, paradise Syn. สวรรค์
สุรโลก (n.) heaven See also: paradise Syn. สวรรค์, สรวง, สุรบถ Ops. นรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank heaven we know the truth.- ขอบคุณสวรรค์ที่เราได้รู้ความจริง
My dear friend... let us not forget that heaven is blue.เพื่อนรักของฉัน ให้เราไม่ลืมว่าสวรรค์คือสีฟ้า
O mighty and everlasting Bomb, who came down among us to make heaven under earth, lighten our darkness.ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคื ซึ่งเสด็จมาหาเรา เพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค์
Michael, do you believe in God, the Father, Creator of Heaven and Earth?Michael, do you believe in God, the Father, Creator of Heaven and Earth?
I don't want to listen to no jive-ass preacher... talking to me about heaven and hell.ผมไม่ต้องการฟัง นักเทศน์ ไจฟแอส พูดกับผมเรื่องสวรรค์และนรก
Whatever possessed God in heaven to make a man like Rambo?อะไรก็ตามที่ มี พระเจ้า อยู่ในสวรรค์ ที่จะทำให้ มนุษย์ เช่น แรมโบ้?
Repent. The kingdom of heaven is at hand.กลับใจเถิด อาณาจักรแห่งสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว
The kingdom of heaven is at hand.อาณาจักรแห่งสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว
Let your mother go to heaven in peace.ปล่อยให้แม่ของแกไปสวรรค์อย่างสงบเถอะ
That means that God came down from Heaven and stopped the bullets.นั่นหมายความว่าพระเจ้าลงมาจากสวรรค์และหยุดกระสุน
God came down from Heaven and stopped these motherfuckin' bullets.พระเจ้าลงมาจากสวรรค์และหยุดเหล่านี้ motherfuckin 'กระสุน
You gotta have an opinion. You think God came down from Heaven and stopped [ Gunshot ]คุณจำต้องมีความเห็น คุณคิดว่าพระเจ้าลงมาจากสวรรค์และ stopped-

heaven ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, 伤天害理 / 傷天害理] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, 一步登天] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success
乾坤[qián kūn, ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄣ, 乾坤] Heaven and earth; Yin and Yang; The Universe
人间天堂[rén jiān tiān táng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, 人间天堂 / 人間天堂] heaven on Earth; nickname for the city Suzhou
倚天屠龙记[yǐ tiān tú lóng jì, ㄧˇ ㄊㄧㄢ ㄊㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, 倚天屠龙记 / 倚天屠龍記] Heaven Sword and Dragon Sabre, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its screen adaptations
天地[tiān dì, ㄊㄧㄢ ㄉㄧˋ, 天地] heaven and earth; the world
天妒英才[tiān dù yīng cái, ㄊㄧㄢ ㄉㄨˋ ㄘㄞˊ, 天妒英才] heaven is jealous of genius; those whom the Gods love die young
天晓得[tiān xiǎo de, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄉㄜ˙, 天晓得 / 天曉得] Heaven knows!
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, 天无绝人之路 / 天無絕人之路] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die.
喜从天降[xǐ cóng tiān jiàng, ㄒㄧˇ ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄤˋ, 喜从天降 / 喜從天降] joy from heaven (成语 saw); overjoyed at unexpected good news; unlooked-for happy event
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, 人不为己,天诛地灭 / 人不為己,天誅地滅] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost.
疏而不漏[shū ér bù lòu, ㄕㄨ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄌㄡˋ, 疏而不漏] loose, but allows no escape (成语 saw, from Laozi 老子); the way of Heaven is fair, but the guilty will not escape
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, 拜堂] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地
天前配[tiān qián pèi, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ ㄆㄟˋ, 天前配] soul mates; before heaven match
天坛[tiān tán, ㄊㄧㄢ ㄊㄢˊ, 天坛 / 天壇] Temple of Heaven (in Beijing)
天宫[Tiān gōng, ㄊㄧㄢ ㄍㄨㄥ, 天宫 / 天宮] Temple in Heaven (e.g. of the Jade Emperor)
万维天罗地网[wàn wéi tiān luó dì wǎng, ㄨㄢˋ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄨㄤˇ, 万维天罗地网 / 萬維天羅地網] World Wide Web (WWW); lit. ten-thousand dimensional net covering heaven and earth
[gēng, ㄍㄥ, 庚] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 丙] third of 10 heavenly trunks 十天干; third in order; letter "C" or roman "III" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; propyl
降福[jiàng fú, ㄐㄧㄤˋ ㄈㄨˊ, 降福] blessings from heaven
天上[tiān shàng, ㄊㄧㄢ ㄕㄤˋ, 天上] celestial; heavenly
星球[xīng qiú, ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 星球] celestial body (e.g. planet, satellite etc); heavenly body
[dīng, ㄉㄧㄥ, 丁] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, 欢天喜地 / 歡天喜地] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw)
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
[wù, ˋ, 戊] fifth of 10 heavenly trunks 十天干; fifth in order; letter "E" or roman "V" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; penta
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 霄] firmament; heaven
洪福齐天[hóng fú qí tiān, ㄏㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˊ ㄊㄧㄢ, 洪福齐天 / 洪福齊天] flood of good fortune fills the heavens (成语 saw); a lucky sign
[chāng, ㄔㄤ, 阊 / 閶] gate of heaven; gate of palace
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, 上天] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away
天呀[tiān ya, ㄊㄧㄢ ㄧㄚ˙, 天呀] Heavens!; My goodness!
天府[Tiān fǔ, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˇ, 天府] Heavenly province (epithet of Sichuan, esp. area around Chengdu); land of plenty
天父[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, 天父] Heavenly Father
星曜[xīng yào, ㄒㄧㄥ ㄧㄠˋ, 星曜] heavenly bodies (esp. the sun, moon or five visible planets)
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
飞升[fēi shēng, ㄈㄟ ㄕㄥ, 飞升 / 飛升] to levitate heavenwards (a Daoist success); to take off; to soar (of prices)
飞升[fēi shēng, ㄈㄟ ㄕㄥ, 飞升 / 飛昇] to levitate heavenwards (a Daoist success); to take off; to soar (of prices)

heaven ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘブン[, hebun] (n) heaven
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings)
人事を尽くして天命を待つ[じんじをつくしててんめいをまつ, jinjiwotsukushitetenmeiwomatsu] (exp,v5t) (proverb) Man proposes, God disposes; Man does what man can do then awaits the verdict of heaven or fate
天から降りる[てんからおりる, tenkaraoriru] (exp,v1) to fall from heaven (the sky)
天は自ら助くるものを助く;天は自ら助くる者を助く[てんはみずからたすくるものをたすく, tenhamizukaratasukurumonowotasuku] (exp) (id) (obsc) Heaven helps those who help themselves
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一太郎[てんいちたろう, ten'ichitarou] (n) (obsc) (See 天一神,天一天上,癸巳) day of Ten'ichijin's first ascension to heaven in a year (the 30th day of the first sexagenary cycle of the year)
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天下る;天降る[あまくだる, amakudaru] (v5r,vi) to descend from heaven
天来[てんらい, tenrai] (n,adj-no) heavenly; divine; inspired; heaven sent
天罰[てんばつ, tenbatsu] (n) divine punishment; wrath of God; justice of heaven
天長地久[てんちょうちきゅう, tenchouchikyuu] (n) coeval with heaven and earth
庭漆[にわうるし, niwaurushi] (n) tree of heaven (Ailanthus altissima)
悪人正機[あくにんしょうき, akuninshouki] (exp) The evil persons are the right object of Amida's salvation; The evil persons have the unique opportunity to go to heaven
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought)
皇天[こうてん, kouten] (n) providence; heaven
神族[しんぞく, shinzoku] (n) (m-sl) (See 魔族) divine being; inhabitant of heaven
至誠天に通ず[しせいてんにつうず, shiseitennitsuuzu] (exp) (id) Sincerity can move heaven
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan
おやまあ;あれまあ[, oyamaa ; aremaa] (exp) Good heavens!; Oh my god!; gee whiz
したり[, shitari] (int) God bless me!; Good heavens!
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
上天[じょうてん, jouten] (n) heaven; God; Providence; the Supreme Being; the Absolute
上界[じょうかい, joukai] (n) (1) upper world; heaven; superkingdom; (2) {math} upper bound
不倶戴天[ふぐたいてん, fugutaiten] (n) cannot allow (oneself) to live (with someone) under the canopy of heaven; cannot allow (the sworn enemy) to live in this world; irreconcilable (enemy)
中天[ちゅうてん, chuuten] (n) mid-air; mid-heaven; zenith
九天[きゅうてん, kyuuten] (n) sky; heavens; palace
乾闥婆[けんだつば, kendatsuba] (n) {Buddh} gandharva (heavenly musicians and protectors of Buddhism)
五十知命[ごじゅうちめい, gojuuchimei] (exp) At age fifty, one comes to know the will of Heaven. (Confucius)
五眼[ごげん, gogen] (n) {Buddh} the five eyes (physical eye, heavenly eye, wisdom eye, dharma eye and Buddha eye)
人間万事塞翁が馬[じんかんばんじさいおうがうま, jinkanbanjisaiougauma] (exp) inscrutable are the ways of heaven; fortune is unpredictable and changeable
公転[こうてん, kouten] (n,vs) revolution (of heavens)
動天[どうてん, douten] (n) heaven-shaking event; earth-shattering occurrence
南無三宝[なむさんぼう, namusanbou] (exp,int) I believe in the Three Treasures of Buddhism; Oh my Great Buddha!; Good heavens!
四天王[してんのう, shitennou] (n) (1) {Buddh} the Four Heavenly Kings (Dhrtarastra, Virudhaka, Virupaksa, and Vaisravana); (2) the big four (i.e. four leaders in a given field)
在天[ざいてん, zaiten] (n,vs) in heaven; heavenly
大空[おおぞら, oozora] (n) heavens; firmament; sky; (P)
天の浮橋;天の浮き橋[あまのうきはし, amanoukihashi] (n) (arch) Ama no Ukihashi (the heavenly floating bridge; by which gods are said to descend from the heavens to the earth)
天下一品[てんかいっぴん, tenkaippin] (n) best article under heaven; peerless
天与[てんよ, tenyo] (n) godsend; heaven's gift

heaven ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven FR: s'incarner
ได้กลิ่นเหม็นมาก[v. exp.] (dāi klin me) EN: stink to high heaven FR:
ดาวดึงส์[n. prop.] (Dāowadeung) EN: Tavatimsa ; second heaven where Indra dwells ; realm of the Thirty-three Gods FR:
เดินหน[n.] (doēnhon) EN: [name of an angel living between heaven and earth] FR:
ดุษิต ; ดุสิต [n.] (dusit) EN: the fourth heaven ; the realm of delight ; the delightful realm ; the heaven of the satisfied gods ; [name of the fourth heavenly abode of which Santusita is the king] FR:
ฟ้า[n.] (fā) EN: sky ; heaven ; air FR: ciel [m] ; cieux [mpl]
ฟ้าดิน[n.] (fā-din) EN: Heaven and Earth FR:
ไกพัล[n.] (kaiphan) EN: heaven ; paradise FR:
ไกวัล[n.] (kaiwan) EN: heaven ; paradise FR:
คคนะ[n.] (khakhana) EN: sky ; heaven FR:
คคน-[n.] (khakhana-) EN: sky ; heaven FR:
กระยาหงัน[n.] (krayā-ngan) EN: heaven ; celestial abode FR:
ละงิด[n.] (la-ngit) EN: heaven FR:
ลางงิด[n.] (lāng-ngit) EN: heaven FR:
ภูวนตรัย ; ภูวนัตตรัย[n.] (phūwanatrai) EN: heaven FR:
โรคกลัวสวรรค์[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: uranophobia ; fear of heaven FR:
สวรรค์[n.] (sawan ) EN: paradise ; heaven FR: paradis [m] ; cieux [mpl] ; royaume des cieux [m]
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ [n. prop.] (Sawan chan ) EN: The Tavatimsa Heaven FR:
สวรรคาลัย[v.] (sawankhālai) EN: go to heaven ; pass away ; die FR:
สวรรคต[v.] (sawankhot) EN: pass away ; die ; go to heaven FR:
โสฬส[n.] (sōlot) EN: solot ; [collective name of the 16 classes of heaven or world of the Brahma with forms] FR:
สรวง[n.] (sūang) EN: paradise ; heaven FR:
สรวงสวรรค์[n.] (sūangsawan ) EN: heaven FR: paradis [m]
สุคติ[n.] (sukhati = s) EN: heaven ; bliss ; paradise FR:
สุขาวดี[n.] (sukhāwadī) EN: paradise ; heaven ; Eden ; Sukhavadi FR: paradis [m] ; éden [m]
สุรบถ[n.] (surabot) EN: heaven FR:
สุราลัย[n.] (surālai) EN: heaven FR:
ไทวะ[n.] (thaiwa) EN: sky ; heaven FR:
เทวโลก[n.] (thēwalōk) EN: celestial world ; heaven ; world of gods ; celestial realm FR: cieux [mpl] ; royaume céleste [m]
เทเวศ ; เทเวศร์ ; เทเวศวร์[n.] (thēwēt) EN: king of heaven ; lord of the earth ; Indra FR:
ทิวงคต[v.] (thiwongkhot) EN: die ; succumb ; pass away ; go to heaven FR:
ไตรภพ[n.] (traiphop) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres (the Sense Sphere, the Form Sphere and the Formless Sphere) FR:
ไตรภูมิ[n.] (traiphūm) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres (the Sense Sphere, the Form Sphere and the Formless Sphere) FR:
ไตรทศ[n.] (traithot) EN: 33 Gods in the second tier of heaven above the earth FR:
ตรัยตรึงศ์[n.] (traitreung) EN: heaven FR:
ไตรตรึงษ์[n.] (traitreung) EN: second heaven in Buddhist cosmology ; Tavatimsa FR:
ตรีทศ[n.] (trīthot) EN: 33 Gods in the second tier of heaven above the earth FR:
วิษณุโลก[n.] (witsanulōk) EN: Vishnu's heaven FR:
อัปสร[n.] (apsøn) EN: heavenly damsel ; celestial nymph FR:
ฉกามาพจร ; ฉกามาวจร[n.] (chakāmāphaj) EN: the six heavens FR:

heaven ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmel {m} [relig.] | in den Himmel kommenheaven | to go to heaven
himmlische Heerscharen {pl} [relig.]host of heaven
himmlisch; paradiesisch {adj} | himmlischer; paradiesischer | am himmlischsten; am paradiesischstenheavenly | more heavenly | most heavenly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heaven
Back to top