ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adamant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adamant*, -adamant-

adamant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adamant (adj.) แน่วแน่ See also: ใจแข็ง, ยืนกราน Syn. inflexible
adamant (n.) หินในตำนานที่มีความแข็งมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
adamant(แอด'- ,แอดดะ
English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adamantine lusterความวาวแบบเพชร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adamantinomaอดาแมนติโนมา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลดลาวาศอก (v.) decrease adamant See also: give quarter, give remission, give let up Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rick is quite adamant that his replacement be a person of color.ริค มั่นใจว่า คนที่มาแทนเขาจะเป็นคนผิวสี
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู
They're adamant about privacy. I... I can't give any names.พวกเขาจริงจังเรื่องความเป็นส่วนตัว ฉันบอกชื่อไม่ได้
I mean, he's been so adamant about wanting to handle this whole thing by himself, and...เขาใช้เวลานายมากกว่าจะยอมบอกฉัน ฉันหมายถึงเขาเป็นคนที่ใจแข็งมาก อยากจะจัดการเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตัวเขาเอง
I was at a hearing where Mr Stark, in fact, was adamant that these suits can't exist anywhere else, don't exist anywhere else, never will exist anywhere else, at least for five to 10 years,ผมก็อยู่ด้วยตอนที่นายสตาร์ค ยึนยันอย่าง อหังการว่า ชุดแบบเขาไม่มีทางมีที่อื่่น ไม่มีใครสามารถสร้างได้
You skipped something. Why were you so adamant when you started talking about d.ทำไมนายยืนกรานนัก ตอนที่พูดถึง
Sam was adamant about leaving you out. So we did.แซมยืนกรานว่าควรปล่อยนายไว้แบบนั้น เราเลยทำ
Eyewitnesses remain adamant that the object was some sort of aircraft, but officials with the Department of Defense insist it was simply a meteor large enough to be visible during daylight.พยานยังคงยืนยัน ว่ามีวัตถุคล้ายเครื่องบิน แต่ทางการ ยังยืนยันว่าเป็นดาวตก มีขนาดใหญ่พอที่จะเห็นได้ ในเวลากลางวัน
She was adamant that he left the apartment this morning with a briefcase in hand.เธอเป็นคนยืนกรานว่าเขาออกจากอพาร์ทเม้นเช้าวันนี้ พร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารในมือ
Well, the way I remember it, you were adamant about altering the prenuptial agreement, but I never received any changes, so I figured--อ่า จากที่ผมจำได้ คุณยืนกรานที่จะเปลี่ยนข้อตกลง ก่อนการสมรส แต่ ผมยังไม่ได้รับทำคดี แล้วผมคิดไปว่า...
I tried to take you home, but you became very adamant about me not seeing it.ผมพยายามส่งคุณกลับบ้าน แต่คุณยืนกราน ไม่บอกผมว่าอยู่ที่ไหน
The President is adamant that we do not retaliate.เรามีกำลังสนับสนุนทางทหารไม่เพียงพอ ท่านประธานาธิบดีไม่อนุมัติแผนนี้

adamant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
利かぬ[きかぬ, kikanu] (adj-f) obdurate; adamant
エナメル質[エナメルしつ, enameru shitsu] (n,adj-f) (tooth) enamel; adamantine
無骨一徹;武骨一徹[ぶこついってつ, bukotsuittetsu] (n,adj-na) rustic; boorish; uncouth; adamantly sticking to being boorish
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth
金剛不壊[こんごうふえ, kongoufue] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine
金剛堅固[こんごうけんご, kongoukengo] (n) firm and solid; sturdy and indestructible; unshakable; adamantine

adamant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจเพชร[adj.] (jaiphet) EN: firm ; resolute ; strong-minded ; steadfast ; unyielding ; adamant ; determined FR: résolu ; déterminé
ลดลาวาศอก[n.] (lotlāwāsøk) EN: give quarter ; decrease adamant FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adamant
Back to top