ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

family

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *family*, -family-

family ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
family (n.) ครอบครัว See also: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว Syn. ancestry, kin, relations
family doctor (n.) แพทย์รักษาโรคทั่วไป
family jewels (sl.) อัณฑะ
family man (n.) ชายที่รักครอบครัว See also: ชายที่อุทิศตัวเพื่อครอบครัว
family name (n.) ชื่อสกุล See also: นามสกุล, แซ่ Syn. surname
family planning (n.) การวางแผนครอบครัว
family room (n.) ห้องนั่งเล่น See also: ห้องพักผ่อน, ห้องส่วนตัว
family tree (n.) แผนภูมิแสดงลำดับเครือญาติของวงศ์ตระกูล Syn. genealogy
English-Thai: HOPE Dictionary
family(แฟม'มิลี) n. ครอบครัว,ตระกูล,สกุล,พันธ์,วงศ์ญาติ,ลูก,ลูกหลาน, Syn. house,class,group,kin
family planningn. การคุมกำเนิด
English-Thai: Nontri Dictionary
family(n) ครอบครัว,สกุล,ตระกูล,วงศ์ตระกูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
familyครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family nameชื่อสกุล, นามสกุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
family planningการวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Familyวงศ์,ตระกูล,ครอบครัว [การแพทย์]
Family Planningการวางแผนครอบครัว [การแพทย์]
Family Treeสายวิวัฒนาการ [การแพทย์]
Family, Monogamicครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฎมนเทียรบาล (n.) royal family laws See also: Palace Regulations
มนเทียรบาล (n.) governor of royal family in the palace See also: Royal Household Department official Syn. มณเฑียรบาล
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (n.) Central Juvenile and Family Court
สมุดข่อย (n.) Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceae Syn. สมุดไทย, สมุดดำ
สมุดดำ (n.) Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceae Syn. สมุดไทย
สมุดไทย (n.) Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceae Syn. สมุดดำ
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว (n.) Office of Juvenile and Family Litigation
เทครัว (v.) take all the woman in a family as his wives
ครอบครัว (n.) family
ชาติ (n.) family See also: ancestry, lineage, extraction Syn. ชาติกำเนิด
ชาติกำเนิด (n.) family See also: ancestry, lineage, extraction
ตระกูล (n.) family See also: lineage, pedigree, clan, parentage Syn. เชื้อสาย, วงศ์, สกุล, เครือญาติ, วงศ์วาน, สายเลือด
ประยูร (n.) family See also: lineage, race, stock, pedigree, ancestry Syn. เชื้อสาย, ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ประยูรญาติ, ประยูรวงศ์, ญาติ, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ
ประยูรวงศ์ (n.) family See also: lineage, race, stock, pedigree, ancestry Syn. เชื้อสาย, ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ประยูรญาติ, ประยูร, ญาติ, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ
วงศา (n.) family See also: relations, folk, relatives, kin, kith and kin Syn. ตระกูล, สกุล, วงศาคณาญาติ
วงศ์ (n.) family See also: dynasty, lineage, clan, race, tribe Syn. ตระกูล, สกุล
วงศ์วาน (n.) family See also: relations, relatives, kin kinsfolk Syn. วงศ์วานว่านเครือ, วงศาคณาญาติ
วงศ์วานว่านเครือ (n.) family See also: relations, relatives, kin kinsfolk Syn. วงศาคณาญาติ
วงศ์สกุล (n.) family See also: lineage, descent, stock Syn. ตระกูล, เชื้อสาย, เหล่ากอ, วงศ์วาน, สกุล
สกุล (n.) family Syn. วงศ์ตระกูล, เชื้อสาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you have a big family or a small family?คุณมีครัวครัวขนาดใหญ่หรือเล็ก?
He's the only family I've gotเขาเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ฉันมีอยู่
It's only because my family makes fun of me and it's so annoyingนั่นเป็นเพียงเพราะครอบครัวของฉันชอบแซวฉันและมันก็น่ารำคาญเหลือเกิน
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
He said he's going to take over his family businessเขาบอกว่าเขาจะเข้ารับช่วงกิจการของครอบครัว
He is the youngest in the familyเขาอายุน้อยที่สุดในครอบครัว
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
I cooked breakfast for the familyฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
I usually hang out with my familyฉันมักจะออกไปเที่ยวกับครอบครัว
I grew up in a big familyฉันเติบโตขึ้นในครอบครัวขนาดใหญ่
How long will you stay with your family?คุณจะอยู่กับครอบครัวของคุณนานแค่ไหน?
He looks nothing like the rest of the familyเขาดูไม่เหมือนกับคนอื่นๆ ในครอบครัวเลย
I'm saying nothing against your familyฉันไม่ได้พูดอะไรที่ต่อต้านครอบครัวของคุณเลย
I have a fairly small familyฉันมีครอบครัวเล็กพอสมควร
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
As the head of this family, I labor for the future of my childrenในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
They have to work hard to support their familyพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
I need to tell you the truth about your familyฉันจำเป็นต้องบอกความจริงเกี่ยวกับครอบครัวของคุณให้ทราบ
Because I want to protect my familyเพราะว่าฉันต้องการปกป้องครอบครัวของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley.อย่างน้อยก็มีคนในครอบครัว ที่ยินดีต้อนรับฉันกลับเเมนเดอเลย์
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล
The woman that was washed up at Edgecombe, the woman that is now buried in the family crypt,ผู้หญิงที่ถูกพัดขึ้นมาเกยที่เอดจ์คอมบ์ คนที่ตอนนี้ถูกฝังอยู่ในสุสานของตระกูล
I was younger then, and tremendously conscious of the family honor.ตอนนั้นผมยังหนุ่ม และอยากรักษาเกียรติของตระกูลไว้
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง
Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.เพราะคนที่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาไม่สามารถจะเป็นคนจริง
Never. Give him a living, but never discuss the family business with him.ไม่เคย ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวกับเขา
The Tattaglia family is behind him here. They have to be in it for something.ครอบครัว Tattaglia อยู่เบื้องหลังเขามาที่นี่ พวกเขาจะต้องอยู่ในนั้นสำหรับบางสิ่งบางอย่าง
Never tell anybody outside the family what you're thinking again.ไม่เคยบอกใครนอกครอบครัวสิ่งที่คุณคิดอีกครั้ง
Make them think that you're not too happy with our family and find out what you can.ทำให้พวกเขาคิดว่าคุณไม่ได้มีความสุขมากเกินไปกับครอบครัวของเรา และหาสิ่งที่คุณสามารถ
So you have to talk sense into him. The Tattaglia family is behind me.เพื่อให้คุณมีที่จะพูดคุยความรู้สึกเป็นเขา ครอบครัว Tattaglia เป็นอยู่ข้างหลังผม
All the families would come after you. The Corleone family would be outcasts!ทุกครอบครัวจะมาหลังจากที่คุณ ครอบครัวคอร์เลโอเนจะเป็นจัณฑาล!

family ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
亲缘[qīn yuán, ㄑㄧㄣ ㄩㄢˊ, 亲缘 / 親緣] affinity; family relationship; consanguinity
[shǔ, ㄕㄨˇ, 属 / 屬] category; genus (taxonomy); family members; dependents; to belong to; subordinate to; affiliated with; be born in the year of (one of the 12 animals); to be; to prove to be; to constitute
筷子芥[kuài zi jiè, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙ ㄐㄧㄝˋ, 筷子芥] Arabis, a genus of Brassica family including cress
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 凤仙花 / 鳳仙花] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie
女家[nǚ jiā, ㄋㄩˇ ㄐㄧㄚ, 女家] bride's family (in marriage)
双子叶[shuāng zǐ yè, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 双子叶 / 雙子葉] dicotyledon (plant family distinguished by two embryonic leaves, includes daisies, broadleaved trees, herbaceous plants)
家境[jiā jìng, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄥˋ, 家境] family financial situation; family circumstances
款冬[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, 款冬] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant
十字花科[shí zì huā kē, ㄕˊ ㄗˋ ㄏㄨㄚ ㄎㄜ, 十字花科] Cruciferae (taxonomic family including Brassica etc whose flowers have a cross of 4 petals)
家门[jiā mén, ㄐㄧㄚ ㄇㄣˊ, 家门 / 家門] house door; family clan
嫁妆[jià zhuāng, ㄐㄧㄚˋ ㄓㄨㄤ, 嫁妆 / 嫁妝] dowry (money given by the bride's family to the groom)
拖家带口[tuō jiā dài kǒu, ㄊㄨㄛ ㄐㄧㄚ ㄉㄞˋ ㄎㄡˇ, 拖家带口 / 拖家帶口] dragged down by having a family to feed
拖儿带女[tuō ér dài nǚ, ㄊㄨㄛ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄋㄩˇ, 拖儿带女 / 拖兒帶女] supporting a wife and children; dragged down by having a family to feed
大戟科[dà jǐ kē, ㄉㄚˋ ㄐㄧˇ ㄎㄜ, 大戟科] Euphorbiaceae (plant family including rubber and cassava)
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
世家[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, 世家] family influential for generations; aristocratic family
传家宝[chuán jiā bǎo, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄅㄠˇ, 传家宝 / 傳家寶] family heirloom
全家福[quán jiā fú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ, 全家福] family portrait; picture of the entire family
出身[chū shēn, ㄔㄨ ㄕㄣ, 出身] family background; class origin
包袱底儿[bāo fu dǐ r, ㄅㄠ ㄈㄨ˙ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 包袱底儿 / 包袱底兒] family heirloom; most precious family possession; person's secrets; one's best performance
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 姓] family name; surname; name
姓氏[xìng shì, ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ, 姓氏] family name
宦门[huàn mén, ㄏㄨㄢˋ ㄇㄣˊ, 宦门 / 宦門] family of officials; family with connections to the bureaucracy (i.e. the middle classes in imperial China)
胡琴[hú qin, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣ˙, 胡琴] huqin; family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
胡琴儿[hú qín er, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣˊ ㄦ˙, 胡琴儿 / 胡琴兒] family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
基业[jī yè, ㄐㄧ ㄧㄝˋ, 基业 / 基業] foundation; base; family estate
谱牒[pǔ dié, ㄆㄨˇ ㄉㄧㄝˊ, 谱牒 / 譜牒] genealogical record; record of ancestors; family tree
家谱[jiā pǔ, ㄐㄧㄚ ㄆㄨˇ, 家谱 / 家譜] genealogy; family tree
牒谱[dié pǔ, ㄉㄧㄝˊ ㄆㄨˇ, 牒谱 / 牒譜] genealogy; family tree; same as 譜牒|谱牒
石斑鱼[shí bān yú, ㄕˊ ㄅㄢ ㄩˊ, 石斑鱼 / 石斑魚] grouper (Portuguese: garoupa); also called 鮨|鮨; Epinephelinae (subfamily of Serranidae, fish family including grouper)
传世[chuán shì, ㄔㄨㄢˊ ㄕˋ, 传世 / 傳世] handed down from ancient times; family heirloom
三旬九食[sān xún jiǔ shí, ㄙㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, 三旬九食] in thirty days only nine meals (成语 saw); family on the brink of starvation; in dire straights
吴晗[Wú Hán, ˊ ㄏㄢˊ, 吴晗 / 吳晗] Wu Han (1909-1969), historian, author of biography of Zhu Yuanzhang 朱元璋, hounded to his death together with several members of his family during the cultural revolution
百家姓[bǎi jiā xìng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ, 百家姓] hundred family surnames (Song dynasty reading primer)
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 走内线 / 走內線] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand)
内务[nèi wù, ㄋㄟˋ ˋ, 内务 / 內務] internal affairs; domestic affairs; family affairs; (trad.) affairs within the palace
梯己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, 梯己] intimate; private saving of family members
体己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, 体己 / 體己] intimate; private saving of family members

family ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバンファミリー[, a-banfamiri-] (n) urban family
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface
アイブリ属[アイブリぞく, aiburi zoku] (n) Seriolina (genus of jacks in the family Carangidae)
アウケニプテルス属[アウケニプテルスぞく, aukeniputerusu zoku] (n) Auchenipterus (genus of catfishes in the family Auchenipteridae)
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids
アエクィデンス属[アエクィデンスぞく, aekuidensu zoku] (n) Aequidens (genus of fish in the family Cichlidae)
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks)
アオブダイ属[アオブダイぞく, aobudai zoku] (n) Scarus (genus of parrotfish in the family Scaridae)
アカギンザメ属[アカギンザメぞく, akaginzame zoku] (n) Hydrolagus (genus of cartilaginous fish in the family Chimaeridae)
アケビ科[アケビか, akebi ka] (n) (See 木通・1) Lardizabalaceae (plant family); (common name) the lardizabala family
アズマギンザメ属[アズマギンザメぞく, azumaginzame zoku] (n) Harriotta (genus with two species of long-nosed chimaeras in the family Rhinochimaeridae)
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants)
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar)
アメリカヤツメ属[アメリカヤツメぞく, amerikayatsume zoku] (n) Ichthyomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae)
アンフィカエトドン属[アンフィカエトドンぞく, anfikaetodon zoku] (n) Amphichaetodon (genus of butterflyfishes in the family Chaetodontidae)
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae)
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies
イタチザメ属[イタチザメぞく, itachizame zoku] (n) Galeocerdo (genus in the family Carcharhinidae whose sole member is the tiger shark)
イネ科;稲科[イネか(イネ科);いねか(稲科), ine ka ( ine ka ); ineka ( ine ka )] (n) Poaceae (grass family of plants); Gramineae
イワナ属[イワナぞく, iwana zoku] (n) Salvelinus (genus of salmonid fish of the family Salmonidae); char or charr
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark)
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae)
ウクライナヤツメ属[ウクライナヤツメぞく, ukurainayatsume zoku] (n) Eudontomyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
ウバザメ属[ウバザメぞく, ubazame zoku] (n) Cetorhinus (sole genus of the only species of basking shark in the family Cetorhinidae)
ウミヒゴイ属[ウミヒゴイぞく, umihigoi zoku] (n) Parupeneus (genus of goatfishes of the family Mullidae)
ウミヤツメ属[ウミヤツメぞく, umiyatsume zoku] (n) Petromyzon (genus of lamprey in the family Petromyzontidae)
ウルシ科[ウルシか, urushi ka] (n) Anacardiaceae (plant family); (common name) the sumac family
エイラクブカ属[エイラクブカぞく, eirakubuka zoku] (n) Hemitriakis (genus of houndshark in the family Triakidae)
エゴノキ科[エゴノキか, egonoki ka] (n) Styracaceae (plant family); (common name) the snowball family
エドアブラザメ属[エドアブラザメぞく, edoaburazame zoku] (n) Heptranchias (genus of cow shark in the family Hexanchidae containing the sharpnose seven-gill shark as its only member)
エビスザメ属[エビスザメぞく, ebisuzame zoku] (n) Notorynchus (genus of cow sharks in the family Hexanchidae whose only extant member is the broadnose sevengill shark)
オオセ属[オオセぞく, oose zoku] (n) Orectolobus (genus containing 9 species of wobbegong carpet sharks in the family Orectolobidae)
オオテンジクザメ属[オオテンジクザメぞく, ootenjikuzame zoku] (n) Nebrius (genus of a single species of nurse shark in the family Ginglymostomatidae)
オオトカゲ属[オオトカゲぞく, ootokage zoku] (n) Varanus (genus of carnivorous monitor lizards in the family Varanidae)
オナガザメ属[オナガザメぞく, onagazame zoku] (n) Alopias (genus of three extant thresher shark species in the family Alopiidae)
オナガドチザメ属[オナガドチザメぞく, onagadochizame zoku] (n) Eridacnis (genus of finback catshark in the family Proscylliidae)
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファミリーコンピューター[ふぁみりーこんぴゅーたー, famiri-konpyu-ta-] family computer
フォントファミリ[ふぉんとふぁみり, fontofamiri] font family
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use
製品ファミリー[せいひんファミリー, seihin famiri-] product family
ファミコン[ふぁみこん, famikon] video game system ("family computer")
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
父方[ちちかた, chichikata] Thai: ญาติฝ่ายพ่อ English: father's side of family

family ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family FR:
อาชานะ[n.] (āchāna) EN: origin ; family FR:
อาชานิ[n.] (āchāni) EN: origin ; family FR:
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุพงศ์[n.] (anuphong) EN: collateral branch of a family FR:
อภิชาต[n.] (aphichāt) EN: good child ; child from a good family FR: enfant de bonne famille [m]
อภิชาต-[pref.] (aphichātta-) EN: good child ; child from a good family FR: enfant de bonne famille [m]
อติชาต[adj.] (atichāt) EN: born superior to one' s family FR:
อวชาต[adj.] (awachāt) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
อวชาต-[pref.] (awachātta-) EN: inferior to his father ; unworthy of his family name FR:
อวชาตบุตร[n.] (awachāttabu) EN: son who is inferior to his father ; discredit to one's family FR: fils indigne [m]
บ้านแตกสาแหรกขาด[n. exp.] (bān taēk sā) EN: broken family FR:
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawong) EN: Royal family FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
ใช้เวลากับครอบครัว[v. exp.] (chaiwēlā ka) EN: spend time with one's family FR: passer du temps en famille
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ชาติ[n.] (chāt) EN: family ; lineage ; race ; caste ; clan FR:
ชาติกำเนิด[n.] (chātkamnoēt) EN: family FR:
ชาตินักรบ[n. exp.] (chāt nakrop) EN: warrior family FR:
ชาติทหาร[n. exp.] (chāt thahān) EN: warrior family FR:
ชาติวุฒิ[n.] (chāttiwut =) EN: good lineage ; good family ; good blood ; good birth ; good background FR:
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
ชื่อสกุล[n.] (cheūsakun) EN: family name FR: nom de famille [m] ; patronyme [m]
ชีวิตแต่งงาน[n. exp.] (chīwit taen) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony FR: vie de famille [f]
ดำรงวงศ์ตระกูล[v. exp.] (damrong won) EN: maintain one's family FR:
หัวหน้าครอบครัว[n. exp.] (hūanā khrøp) EN: head of the family ; head of the household FR: chef de famille [m]
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāit) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's background FR:
กำเนิดในตระกูลดี[v. exp.] (kamnoēt nai) EN: be of good class origin ; have a good family background FR: être de bonne famille
การแพทย์[n.] (kān phaēt) EN: medical profession ; medecine ; medication ; general practice ; family practice FR: médecine générale [f] ; médecine [f]
ขาดพี่ขาดน้อง[v. exp.] (khāt phī kh) EN: sever one's family connections ; disown one's brothers and sisters FR: rompre les liens familiaux
โคตร[n.] (khōt) EN: family ; race ; lineage ; pedigree ; descent ; clan FR:
โคตร-[pref.] (khōttra-) EN: family ; race ; lineage ; pedigree ; descent ; clan FR:
เครือ[n.] (khreūa) EN: family ; clan ; kin ; pedigree ; group FR: famille [f] ; groupe [m]
เครือญาติ[n. exp.] (khreūa yāt) EN: family tree ; family line ; lineage ; family ; relatives ; ancestry FR: arbre familial [m]
ครอบครัว[n.] (khrøpkhrūa) EN: family ; household FR: famille [f] ; ménage [m]
ครอบครัว[n.] (khrøpkhrūa) EN: family FR: famille [f]
ครอบครัวเดี่ยว[n. exp.] (khrøpkhrūa ) EN: single family ; nuclear family FR:
ครอบครัวขยาย[n. exp.] (khrøpkhrūa ) EN: extended family FR:
ครอบครัวระดับกลาง[n. exp.] (khrøpkhrūa ) EN: middle-class family FR: famille de la classe moyenne [f]

family ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Familienzuwachs {m}addition to the family
Familienstand {m}marital status; family status
Milieu {n} | häusliches Milieuenvironment; social background; surroundings | family background
Kernfamilie {f}nuclear family
Einfamilienhaus {n}one family house
Familienähnlichkeit {f}family likeness
Familienmitglied {n}family member; dependant
Familienangelegenheit {f}family affair
Familienbetrieb {m}family business
Familiengrab {n}family grave
Familiengröße {f}family size
Familiengruft {f}family vault
Familieneinkommen {n}family income
Familienleben {n}family circle
Familienplanung {f}family planning
Familienrat {m}family powwow
Familienrecht {n}family law
Familiensorgen {pl}family troubles
Sippe {f}family; tribe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า family
Back to top