ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inflexible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inflexible*, -inflexible-

inflexible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inflexible (adj.) ซึ่งไม่ยืดหยุ่น See also: ซึ่งไม่ผ่อนปรน Syn. inelastic, hard, rigid Ops. flexible
English-Thai: HOPE Dictionary
inflexible(อินเฟลค'ซะเบิล) adj. ไม่ยืดหยุ่น,ไม่ปรับตัว,งอไม่ได้,แน่วแน่,ดื้อรั้น,ไม่ยอม,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง., See also: inflexibility,inflexibleness n. inflexibly adv., Syn. firm ###A. flexible
English-Thai: Nontri Dictionary
inflexible(adj) แข็ง,ยืดหยุ่นไม่ได้,ไม่อ่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What kind of inflexible job is that?งานอะไรกัน ทำไมไม่มีการยืดหยุ่นเลย?
Make him so inflexible, He can't keep close Relationships Or work closely With others.เขาไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือทำงานใกล้ชิดกับคนอื่นได้
I'm not that inflexible.ฉันไม่ใช่พวกจริงจังอะไรหรอกนะ

inflexible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬化[yìng huà, ˋ ㄏㄨㄚˋ, 硬化] to harden; hardening; sclerosis; fig. to become rigid or inflexible in opinions; to ossify
呆板[dāi bǎn, ㄉㄞ ㄅㄢˇ, 呆板] inflexible
拘迂[jū yū, ㄐㄩ ㄩ, 拘迂] inflexible; stubborn
拘执[jū zhí, ㄐㄩ ㄓˊ, 拘执 / 拘執] rigid; inflexible
死板[sǐ bǎn, ㄙˇ ㄅㄢˇ, 死板] rigid; inflexible
刻板[kè bǎn, ㄎㄜˋ ㄅㄢˇ, 刻板] stiff; inflexible; mechanical; stubborn; to cut blocks for printing
一把死拿[yī bǎ sǐ ná, ㄧ ㄅㄚˇ ㄙˇ ㄋㄚˊ, 一把死拿] stubborn; inflexible

inflexible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality

inflexible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
หัวเห็ด[adj.] (hūahet) EN: headstrong ; inflexible ; intransigent ; steadfast ; stubborn FR: intransigeant ; inflexible
เหนียว[adj.] (nīo) EN: tough ; durable ; strong ; resilient ; inflexible FR: dur ; coriace
ตาย[adj.] (tāi) EN: fixed ; rigid ; inflexible ; stiff FR:
ตายตัว[adj.] (tāitūa) EN: fixed ; rigid ; constant ; stable ; inflexible FR: fixe ; invariable ; constant
ไม่ประนีประนอม[adj.] (mai pranīpr) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent FR: inflexible

inflexible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbiegsam {adj} | unbiegsamer | am unbiegsamsteninflexible | more inflexible | most inflexible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inflexible
Back to top