ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unwavering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unwavering*, -unwavering-

unwavering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unwavering (adj.) แน่วแน่ See also: เด็ดเดี่ยว Syn. determinded

unwavering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚毅木讷[gāng yì mù nè, ㄍㄤ ㄧˋ ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, 刚毅木讷 / 剛毅木訥] stalwart and plain spoken (成语 saw); unwavering and prudent
坚贞不渝[jiān zhēn bù yú, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, 坚贞不渝 / 堅貞不渝] unyielding integrity (成语 saw); unwavering

unwavering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk
確固不動[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure

unwavering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แน่ว[adj.] (naēo) EN: straight ; direct ; unwavering ; vertical FR: direct
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering ; decisive FR: résolu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unwavering
Back to top