ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

corroboration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *corroboration*, -corroboration-

corroboration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
corroboration (n.) การยืนยัน See also: การทำให้แน่ชัด Syn. confirmation, affirmation, assurance
English-Thai: HOPE Dictionary
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof
English-Thai: Nontri Dictionary
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
corroborationการหาพยานหลักฐานสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you have this corroboration without the information extracted illegally from the vehicle?บอกเขาว่าคุณจะกำจัดข้อมูลทั้งหมด\ถ้าเขาปฏิเสธจะติดสินบน
Look, they don't even have any corroboration.ฟังนะ พวกเขายังไม่มี การยืนยันอีกด้วย
It is clear that you don't want my counsel, only my corroboration.เห็นได้ชัดเจนว่านายไม่สนใจฟัง จะให้ฉันเออออลูกเดียว

corroboration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佐证[zuǒ zhèng, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, 佐证 / 佐證] evidence; proof; to confirm; corroboration

corroboration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傍証;旁証[ぼうしょう, boushou] (n,vs) supporting evidence; corroboration
明証[めいしょう, meishou] (n,vs) proof; evidence; corroboration
補強証拠[ほきょうしょうこ, hokyoushouko] (n) corroboration; supporting evidence

corroboration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การหาพยานหลักฐานสนับสนุน[n. exp.] (kān hā phay) EN: corroboration FR:
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsa) EN: support ; backing ; sponsoring ; assistance ; corroboration FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า corroboration
Back to top