ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recover

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recover*, -recover-

recover ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recover (vt.) ได้คืน See also: ได้กลับคืน, เอากลับคืน Syn. regain, retrieve
recover (vi.) ฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย See also: ฟื้นไข้, ทุเลา, หายจาก Syn. get better, revive
recover (vt.) ทำให้ใช้ได้อีก See also: นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก Syn. reclaim, recycle
recover (vt.) ชดใช้ See also: ชดเชย Syn. recoup, redeem
recover (vi.) ชนะคดี (ทางกฎหมาย)
recover from (phrv.) ได้คืน See also: เอาคืน
recover from (phrv.) (สุขภาพ) ฟื้นคืน See also: กลับมาปกติ Syn. get over, recuperate from
recoverable (adj.) ซึ่งได้กลับคืนมา
recovering (adj.) ที่ค่อยๆ ฟื้นตัว (จากการเจ็บป่วย) Syn. improving
recovery (n.) การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ Syn. restoration, resumption, rehabilitation
recovery room (n.) ห้องพักฟื้น
English-Thai: HOPE Dictionary
recover(รีคัฟ'เวอะ) vt. เอากลับคืน,เอามาได้อีก,กู้,ค้นพบใหม่,พบอีก,คืนสภาพ,กลับอย่างเดิม,ทำให้คืนสภาพ,ทำให้กลับอย่างเดิม,ได้ค่าสินไหมทดเชย,ได้ค่าชดเชย,ไปถึง,แยกทองจากดิน,คลุมใหม่,ปกคลุมใหม่ vi. คืนสภาพเดิม,หายเป็นปกติ,ชนะคดี, See also: recoverable adj.
recovery(รีคัฟ'เวอะรี) n. การเอากลับคืน,การกู้,การคืนสู่สภาพเดิม,สิ่งที่ได้คืนมา, Syn. restoration
recovery roomn. ห้องพักฟื้น,ห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด
English-Thai: Nontri Dictionary
recover(vi,vt) กู้,คืนสภาพ,ค้นพบใหม่,หาย,ฟื้น
recovery(n) การฟื้นคืน,การกู้,การเอากลับคืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recoveryการกู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recoverกู้,นำกลับมามักจะใช้ในกรณีของการที่ข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูล สูญหาย หรือถูกทำลาย และต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ [คอมพิวเตอร์]
Recoverable Oil in Placeปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดิน, ปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดินที่คาดว่าจะสามารถผลิตขึ้นมาได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Recoveryการนำกลับคืนการสกัดสารมีค่าออกมาแบ่งออกเป็น : Material Recovery สกัดสารเป็นประโยชน์ออกมา เช่นกลั่นสารตัวทำละลายจากน้ำเสีย สกัดแร่เงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์ม, ทำปุ๋ยจากขยะ : Energy Recovery สกัดพลังงานเป็นประโยชน์ออกมา เช่น นำขยะมาหมักจนได้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งใช้หุงต้มได้, นำขยะมาเผาได้ความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุเลา (v.) recover See also: allay, moderate, be better, improve, not so bad Syn. ค่อยยังชั่ว
พลิกฟื้น (v.) recover See also: regain, revive, recuperate
ฟื้น (v.) recover See also: recoup, retrieve, regain Syn. ฟื้นตัว, ฟื้นฟู
ฟื้นตัว (v.) recover See also: improve Syn. ฟื้น
สร่าง (์v.) recover See also: revive, recuperate, regain, get over Syn. คลาย, ถอย, ทุเลา, หาย
สร่างไข้ (v.) recover See also: feel better, revive, recuperate, convalesce, restore
หาย (v.) recover See also: get well, be cured Syn. เป็นปกติ
เป็นปรกติ (v.) recover See also: get well, be cured Syn. หาย
เรียกค่าเสียหาย (v.) recover damage Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย Ops. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย
เรียกร้องค่าเสียหาย (v.) recover damage Ops. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย
การฟื้นตัว (n.) recovery See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, rehabilitation, improving Syn. การฟื้นฟูสภาพ
การฟื้นฟูสภาพ (n.) recovery See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, rehabilitation, improving
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suggest you take some rest and recover your strengthฉันขอแนะนำให้นายพักผ่อนบ้างและฟื้นฟูความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Now I'll have to recover from that disgusting sight""ฉัน'จะจะต้องทำให้กลับอย่างเดิม from that ภาพน่ารังเกียจ"ตอนนี้
Just the same, an attempt to recover the Grail is currently underway.อย่างไรก็ตาม, ความพยายาม ที่จะค้นหาจอก ได้ดำเนินไปแล้วในขณะนี้
If we fail to recover the pages from Brody, we'll need them alive.ถ้าเราพลาด ไม่ได้แผนที่จะโบรดี้, เราต้องการพวกเขาเป็นๆ
He's going to recover the Grail for us.เขากำลังจะค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์ สำหรับเรา
He had come back to Leningrad to recover his innocence.เขาได้กลับมาที่เลนินกราดที่จะกู้คืนความบริสุทธิ์ของตน
Did you recover the rest of the sacred wardrobe?แล้วนี่นายได้กู้ของที่เหลือขึ้นมาหรือยัง
It is imperative that we recover the sacred animal.งั้นเหรอ เราจะเป็นจะต้องค้นหาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั่นให้พบ
Unfortunately, we were unable to recover it in time to stop the war.ให้ผมตัดหัวมันแขวนกับผนังดีมั้ย
They will recover well at my country estate.พวกนางจะดีขึ้นที่วังข้าในชนบท
What will Kusano become he will never recover from seeing the girl he loves die before his eyesจะเกิดอะไรขึ้นกับคุซาโนะ เขาจะไม่มีวันลืมภาพ ผู้หญิงที่เขารักตายต่อหน้าต่อตาได้
I suggest you take some rest and recover your strength, Master Dwarf.ข้าแนะนำว่าท่านควรจะพัก เพื่อเอาแรงไว้เดินทางต่อเถอะ ท่านคนแคระ
How come you always recover so fast?กูแทงตั้งหลายแผล ทำไมไม่เห็นเจ็บ แล้วก้อหายแล้วด้วย

recover ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
病愈[bìng yù, ㄅㄧㄥˋ ㄩˋ, 病愈 / 病癒] recover (from an illness)
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 痊] recover (from illness)
[chài, ㄔㄞˋ, 瘥] recover from disease
全复[quán fù, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄨˋ, 全复 / 全復] completely; totally recovered; healed
[chōu, ㄔㄡ, 瘳] convalesce; recover; heal
复原[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, 复原 / 復原] heal; recovery; restitution; reconstruction
采油[cǎi yóu, ㄘㄞˇ ㄧㄡˊ, 采油 / 採油] oil extraction; oil recovery
复元[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, 复元 / 復元] recovery
复苏[fù sū, ㄈㄨˋ ㄙㄨ, 复苏 / 復甦] recovery (health, economic)
采收率[cǎi shōu lǜ, ㄘㄞˇ ㄕㄡ ㄌㄩˋ, 采收率 / 採收率] recovery ratio
愈复[yù fù, ㄩˋ ㄈㄨˋ, 愈复 / 癒復] recovery (after illness)
重获[chóng huò, ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˋ, 重获 / 重獲] recovery; recover
出货[chū huò, ㄔㄨ ㄏㄨㄛˋ, 出货 / 出貨] to take money or valuables out of storage; to recover; to ship goods; to extract (chemicals from solution)
自动恢复[zì dòng huī fù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ, 自动恢复 / 自動恢復] spontaneous recovery
倒账[dǎo zhàng, ㄉㄠˇ ㄓㄤˋ, 倒账 / 倒賬] unrecoverable debt; bad debt; to evade debt

recover ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged
床を上げる;床をあげる[とこをあげる, tokowoageru] (exp,v1) (1) to put away one's bedding; (2) to recover from an illness (and put away one's sickbed)
床を払う[とこをはらう, tokowoharau] (exp,v5u) (obsc) (See 床を上げる) to recover from an illness (and put away one's sickbed)
気がつく;気が付く[きがつく, kigatsuku] (v5k) (1) to notice; to become aware; to perceive; to realize; to realise; (2) to recover consciousness; to come to oneself
財政再建団体[ざいせいさいけんだんたい, zaiseisaikendantai] (n) local governmental body that requires federal oversight to recover from its debts
インベントリーリカバリー[, inbentori-rikabari-] (n) inventory recovery
クラッシュ回復[クラッシュかいふく, kurasshu kaifuku] (n) {comp} crash recovery
ジョブ回復制御ファイル[ジョブかいふくせいぎょファイル, jobu kaifukuseigyo fairu] (n) {comp} backup file; job-recovery control file
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] (n) {comp} dialogue recovery
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] (n) {comp} backward recovery
仏牙[ぶつげ, butsuge] (n) {Buddh} tooth of Buddha recovered from his cremated ashes
信頼回復[しんらいかいふく, shinraikaifuku] (n) recovering of trust; winning back of trust
元気回復[げんきかいふく, genkikaifuku] (n) recovering one's spirits; rejuvenation; refection
再起[さいき, saiki] (n,vs,adj-no) comeback; recovery; restoration; rally; reflexive (in grammar); (P)
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P)
取り戻す(P);取戻す;とり戻す[とりもどす, torimodosu] (v5s,vt) to take back; to regain; to get back; to recover; (P)
取り返す(P);取返す[とりかえす, torikaesu] (v5s,vt) to regain; to recover; to get back; (P)
回収[かいしゅう, kaishuu] (n,vs) collection; recovery; withdrawal; retrieval; (P)
回収金[かいしゅうきん, kaishuukin] (n) (money) recovery; claw-back
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P)
回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] (n) {comp} unrecoverable error
失地回復[しっちかいふく, shicchikaifuku] (n) the recovery of lost territory; recovering (regaining) lost ground (one' former position); fence-mending
平癒[へいゆ, heiyu] (n,vs) recovery; convalescence
復調[ふくちょう, fukuchou] (n,vs) (1) demodulation; (2) recovery; getting back to form; (P)
快気祝をする;快気祝いをする[かいきいわいをする, kaikiiwaiwosuru] (exp,vs-i) to celebrate one's recovery from illness
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness)
快癒[かいゆ, kaiyu] (n,vs) recovery; convalescence
持ち直す(P);持直す(P);持ちなおす[もちなおす, mochinaosu] (v5s,vt) to recover; to rally; to improve; to pick up; (P)
景気回復[けいきかいふく, keikikaifuku] (n) economic comeback (rebound, recovery, turnaround)
焦げ付く;焦げつく[こげつく, kogetsuku] (v5k,vi) (1) to get burned and stuck on (e.g. rice in a pan); (2) to become uncollectable (e.g. debt or loan); to become irrecoverable; (n) (3) to remain unchanged (e.g. stock market)
異常の回復[いじょうのかいふく, ijounokaifuku] (n) fault (anomaly) recovery
立ち上がる(P);立上がる;起ち上がる;立ちあがる[たちあがる, tachiagaru] (v5r,vi) (1) to stand up; to get up; (2) to rise; (3) to recover; (4) to take action; to start; (5) to make the initial charge (in sumo); (6) {comp} to start up; to boot up; (P)
立ち直る(P);立ちなおる(P);立直る[たちなおる, tachinaoru] (v5r,vi) (1) to regain one's footing; to get back on one's feet; (2) to recover; (of the market) to improve; (P)
自然治癒[しぜんちゆ, shizenchiyu] (n) self-healing; spontaneous recovery
装甲回収車[そうこうかいしゅうしゃ, soukoukaishuusha] (n) armored recovery vehicle; armoured recovery vehicle
貸し倒れ;貸倒れ[かしだおれ, kashidaore] (n) bad debt; irrecoverable debt
跳ね返り[はねかえり, hanekaeri] (n) rebounding; recovery; repercussions; tomboy
退勢挽回[たいせいばんかい, taiseibankai] (n) restoring the declining fortunes; recovering from the discouraging situation; reversing the downward trend
酔い覚め;酔い醒め[よいざめ, yoizame] (n) recovering from intoxication; sobering up
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file
バックワード回復[バックワードかいふく, bakkuwa-do kaifuku] backward recovery
ファイルの修復[ファイルのしゅうふく, fairu noshuufuku] file recovery
回復[かいふく, kaifuku] recovery (vs), restoration
回復不能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] unrecoverable error
回復可能[かいふくかのう, kaifukukanou] recoverable (an)
後退ファイル回復[こうたいファイルかいふく, koutai fairu kaifuku] backward file recovery
後退回復[こうたいかいふく, koutaikaifuku] backward (file) recovery
誤り回復[あやまりかいふく, ayamarikaifuku] error recovery
部分回復[ぶぶんかいふく, bubunkaifuku] partial recovery

recover ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit FR: se rétablir ; retrouver la forme
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate FR: améliorer
ได้กลับคืน[v. exp.] (dāi klap kh) EN: regain ; recover FR:
ฟื้น[v.] (feūn) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
ฟื้นไข้[v. exp.] (feūn khai) EN: recover ; recuperate FR: récupérer
ฟื้นคืนสู่สภาพปกติ[v. exp.] (feūn kheūn ) EN: recover FR: guérir ; aller mieux
ฟื้นตัว[v. exp.] (feūntūa) EN: recover ; improve ; get better FR: se remettre ; se rétablir ; se redresser
หาย[v.] (hāi) EN: recover (from) ; be cured (of) ; be rid of ; get well ; get over FR: guérir ; se rétablir ; recouvrer la santé
หายไข้[v. exp.] (hāi khai) EN: recover ; get well ; get better from illness FR:
หายป่วย[v.] (hāi pūay) EN: recover FR: guérir ; recouvrer la santé
กระเตื้อง[v.] (krateūang) EN: improve ; get better ; amend ; ameliorate ; be better ; recover FR: améliorer
พักฟื้น[v.] (phakfeūn) EN: recuperate ; recover ; convalesce FR: récupérer ; relever de maladie ; être en convalescence
พลิกฟื้น[v.] (phlikfeūn) EN: recover FR:
เรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (rīek khāsīa) EN: recover damage ; claim damages FR: réclamer des dommages
สร่าง[v.] (sāng) EN: recover ; be free of ; get over ; revive ; recuperate ; regain FR: récupérer ; se remettre
สร่างไข้[v. exp.] (sāng khai) EN: recover ; feel better ; revive ; recuperate ; convalesce ; restore FR:
ทุเลา[v.] (thulao) EN: improve ; recover FR: aller mieux ; se porter mieux
ทุเลา[v.] (thulao) EN: improve ; recover ; get better ; pick up FR:
การฟื้นฟูสภาพ[n. exp.] (kān feūnfū ) EN: recovery FR:
การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ[n. exp.] (kān feūn kh) EN: recovery FR: récupération [f]
การฟื้นตัว[n.] (kān feūntūa) EN: recovery ; rebound FR: reprise [f] ; retour [m]
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān feūntūa) EN: economic recovery FR: reprise économique [f]
การฟื้นตัวของตลาด[n. exp.] (kān feūntūa) EN: market recovery FR:
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān feūntūa) EN: economic recovery FR: reprise économique [f]
การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว[n. exp.] (kān feūntūa) EN: rapid recovery FR: reprise rapide [f]
การกลับสู่สภาพ[n. exp.] (kān klap sū) EN: resumption ; renewal ; revival ; recovery ; resurgence FR:
ขอให้หายเร็ว ๆ[xp] (khø hai hāi) EN: I wish you a speedy recovery ; get well soon! FR: je vous souhaite un prompt rétablissement ; bon rétablissement
รับขวัญ[v.] (rapkhwan) EN: celebrate a recovery ; celebrate a return ; welcome back FR:
รถลาก[n. exp.] (rot lāk) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck FR: dépanneuse [f]

recover ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewusstsein {n} | das Bewusstsein wiedererlangenconsciousness | to recover consciousness
Abwärmenutzungsanlage {f}waste heat recovery system
Elastizitätsrückgewinnung {f}elastic recovery
Rückspeisung {f}energetic recovery system
Energierückgewinnung {f}energy recovery; energy recuperation
Fundstelle {f}place of recovery; place where sth. was found
Bergungsdienst {m}recovery service
Bergungsfahrzeug {n}recovery vehicle
Erholzeit {f} eines Zeitgliedes [techn.]recovery time
Rotationswärmerückgewinner {m} [techn.]circulating heat recoverer
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recover
Back to top