ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immovable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immovable*, -immovable-

immovable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immovable (adj.) ซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้ Syn. immobile, static, stationary Ops. mobile, movable
English-Thai: HOPE Dictionary
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
English-Thai: Nontri Dictionary
immovable(adj) เคลื่อนที่ไม่ได้,คงที่,ติดแน่น,ยืนกระต่ายขาเดียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
immovable property; immovablesอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, real estate, real property และ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ (n.) charge on immovable property
อสังหาริมทรัพย์ (n.) immovable property See also: real property, real estate Ops. สังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ (n.) immovable property See also: real property, real estate Ops. สังหาริมทรัพย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What happens when an unstoppable force meets a immovable object?ถ้าเกิดว่าพลังที่ฉุดไม่อยู่ไปจ๊ะเอ๋กับวัตถุที่ไม่เคลื่อนที่จะเป็นไงคะ
I have trained my stance to be immovable like roots in the groundวิชาที่ข้าไปฝึกมา มันทำให้เวทีนี้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของข้า
Two immovable objects.สองคนคงยืนกระต่ายขาเดียว
This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object.นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อพลังที่ไม่สามารถหยุดได้... ..พบกับวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหว
Yesterday Captain Hornigold was immovable from that fort and Captain Vane was a beggar.วันวานกัปตันฮอร์นิโกลด์เคยเป็นเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์จากป้อมปราการนั่น และกัปตันเวนเคยเป็นขอทาน
Is thy heart immovable?ท่านไม่เปลี่ยนใจจริงๆรึ?

immovable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, 不动产 / 不動產] real estate; immovable property; immovables

immovable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿しゅく;阿閦[あしゅく, ashuku] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha)
阿しゅく仏;阿閦仏[あしゅくぶつ, ashukubutsu] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha)
不変[ふへん, fuhen] (adj-na,n,adj-no) eternal; everlasting; unchangeable; immutable; immovable; constant; permanent; indestructible; (P)
動かし難い[うごかしがたい, ugokashigatai] (n) unshakable; immovable; undeniable
Japanese-English: COMDICT Dictionary
固定ディスク装置[こていディスクそうち, kotei deisuku souchi] immovable disk unit

immovable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārima) EN: real estate ; real property ; immovable property ; immovables ; landed property FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (phāratitpha) EN: charge on immovable property FR:
ตะลึง[adj.] (taleung) EN: enraptured ; enrapt ; amazed ; stunned ; immovable FR: pétrifié (fig.) ; terrifié ; médusé ; ébahi ; éberlué ; stupéfait
อยู่กับที่[v.] (yū kap thī) EN: fix ; be immovable ; settle ; be rigid FR:
อยู่กับที่[adj.] (yū kap thī) EN: stationary ; immovable FR: sédentaire ; stationnaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immovable
Back to top