ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steadiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steadiness*, -steadiness-

steadiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steadiness (n.) สภาพคงที่ Syn. stability Ops. imbalance
steadiness (n.) ความมั่นคง See also: ความแน่นอน, ความสม่ำเสมอ
steadiness (n.) ความสม่ำเสมอ Syn. constancy, evenness
steadiness (n.) เสถียรภาพ See also: ความมั่นคง Syn. consistency
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแน่วแน่ (n.) steadiness See also: stability, firmness Syn. ความแน่แน่ว Ops. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ
ความแน่แน่ว (n.) steadiness See also: stability, firmness Ops. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ

steadiness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下渋り[したしぶり, shitashiburi] (n) (stock market) steadiness
持ち合い(P);保ち合い;保合い;持合;保合[もちあい(P);たもちあい(保ち合い), mochiai (P); tamochiai ( tamochi ai )] (n) (1) (もちあい only) unity; even matching; interdependence; (2) steadiness (of market price); holding; no change; (P)
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P)
恒心[こうしん, koushin] (n) steadiness; constancy
落ち着き(P);落着き;落ち付き;落付き[おちつき, ochitsuki] (n) (1) calmness; composure; presence of mind; (2) stability; steadiness; (P)

steadiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสถียรภาพ[n.] (sathīenraph) EN: stability ; firmness ; security ; soundness ; stableness ; steadiness FR: stabilité [f] ; équilibre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steadiness
Back to top