ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loose*, -loose-

loose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loose (vt.) แก้ See also: แก้มัด, คลายปม Syn. untie, undo, untie, unfasten
loose (adj.) คลอน See also: โยก, โคลงเคลง, ไม่แน่น
loose (adj.) ช่างพูด See also: พูดมาก, พล่าม
loose (adj.) ซึ่งระบายท้อง
loose (vt.) ทำให้หลวม See also: ผ่อน, คลาย Syn. ease Ops. tighten
loose (vt.) ปลดเปลื้องจากพันธะ See also: ปลดเปลื้องจากข้อผูกมัด Syn. loosen, unbind
loose (vi.) ปล่อย See also: ปล่อยตัว
loose (vt.) ปล่อยให้เป็นอิสระ See also: ปล่อยจากการคุมขัง Syn. set free, release, liberate
loose (vi.) ปล่อยอาวุธ See also: ยิง Syn. shoot, fire
loose (adj.) เป็นอิสระ See also: ไม่ถูกควบคุมตัว, ไม่ถูกผูก Syn. free, unconfined Ops. unbound, untied, unrestricted, unconfined
loose (adj.) มาพร้อมกับเสมหะ
loose (adj.) ไม่เกาะติดกัน See also: ไม่เกาะกันเป็นก้อน Syn. not cohering
loose (adj.) ไม่ได้ควบคุมอย่างเข้มงวด See also: ไม่ได้จัดระเบียบอย่างจริงจัง
loose (adj.) ไม่ได้จัดสรรให้ (เงิน) See also: ไม่ได้แยกไว้ Syn. unused, unappropriated
loose (adj.) ไม่ได้บรรจุในหีบห่อด้วยกัน Syn. not packaged
loose (adj.) ไม่ได้ผูกแน่น See also: หย่อน Syn. slack
loose (adj.) ไม่เที่ยงตรง See also: ไม่แน่นอน, ไม่ถูกต้อง Syn. vague, general, indefinite, imprecise
loose (adj.) ไม่อัดแน่น See also: ไม่แน่น, ไม่รวมกันแน่น Syn. not compact
loose (vi.) ยกสมอเรือขึ้น
loose (vt.) ยิง (จรวด) See also: ปล่อยขีปนาวุธ Syn. shoot, fire, discharge
loose (adj.) สำส่อน See also: เสเพล, แพศยา Syn. unchaste, libertine, dissolute, licentious, promiscuous Ops. chaste
loose (adj.) หลวม See also: ไม่คับ, ไม่แน่น, ไม่กระชับ
loose (vi.) หลวม See also: คลาย Syn. loosen
loose (adj.) หละหลวม See also: ไม่รอบคอบ, ไม่สนใจ, สะเพร่า, ละเลย Syn. careless, irresponsible
loose (adj.) หลุด See also: หลุดลุ่ย, ห้อย Syn. unfastened Ops. bound
loose (adv.) อย่างเป็นอิสระ See also: ปราศจากข้อผูกมัด Syn. freely
loose cannon (sl.) คนขี้โม้ See also: คนคุยโต
loose fellow (n.) คนเสเพล See also: คนไร้ค่า Syn. profligate
loose it (sl.) ไม่สามารถควบคุมสติได้
loose off (phrv.) ยิงออกไป See also: ปล่อยออกไป
loose off (phrv.) เปล่งเสียงดัง
loose-jointed (adj.) ที่มีข้อต่อหลวม See also: งอไปมาได้, ขยับได้, ถอดออกได้
loose-leaf (adj.) แยกออกได้
loose-limbed (adj.) มีแขนขาอ่อน See also: มีแขนขาที่คล่องแคล่ว
loose-tongued (adj.) ที่พูดมาก See also: พูดพล่อย, พูดไม่ยั้งปาก
loosely (adv.) ไม่เคร่งครัด See also: ไม่เข้มงวด
loosely (adv.) หลวม See also: ไม่แน่น, ไม่คับ
loosen (vi.) คลาย See also: หลวม
loosen (vt.) ทำให้หลวม See also: คลาย, ปลด, ปล่อย, เปลื้อง, แก้ Syn. slacken, relax
loosen (vt.) ปลดเปลื้องจากพันธะ
English-Thai: HOPE Dictionary
loose(ลูสฺ) adj. หลวม,ไม่แน่น,ว่าง,ไม่มีงานทำ,หย่อน,กระชับ,แพศยา,กว้าง,ใจกว้าง. adv. หลวม,หย่อน,ไม่แน่น vt.,vi. ทำให้เป็นอิสระ,ปล่อยให้เป็นอิสระ,แก้มัด,คายปม,ปล่อยขีปนาวุธ,ทำให้หลวม -Phr. (on the loose อิสระ กำลังหนี'ไม่ถูกควบคุมตัว), See also: loosene
loose-tongued(ลูส'ทังดฺ) adj. พูดพล่อย,พูดไม่ยั้งปาก,ปากจัด,ปากร้าย
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
English-Thai: Nontri Dictionary
loose(adj) หลวม,อิสระ,ไม่แน่น,หย่อน,ว่าง
loosen(vt) ทำให้หลวม,คลาย,ทำให้หย่อน,แก้,เปลื้อง,ถอด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
loose bipolarityสองขั้วไม่ตายตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Looseค่อนข้างเหลว, หลวม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกๆ หล่นๆ (adv.) loose See also: badly arranged, disorderly
ทูมทาม (adj.) loose See also: slack, lax, enlarged Syn. เทิบ, เทิบทาบ, หย่อนยาน, หลวม
พลุ่ย (adj.) loose See also: slack Syn. หลวม, ลุ่ย, หลุด
รุ่ย (adj.) loose
รุ่ยร่าย (adv.) loose See also: badly arranged, disorderly Syn. ตกๆ หล่นๆ
หลวม (adj.) loose See also: too large Ops. คับ, พอดี, แน่น
หลวมโพรก (adj.) loose See also: slack, roomy Syn. หลวม, หย่อน Ops. แน่น, ตึง, คับ
เทิบ (adj.) loose See also: slack, lax, enlarged Syn. เทิบทาบ, หย่อนยาน, หลวม
ปากคัน (adj.) loose-tongued See also: given to gossiping Syn. ปากตำแย, ปากบอน
ร่วน (v.) loosely
ขยาย (v.) loosen See also: become loose, unroll, unwind, unravel, slacken, relax Ops. รัด
คลาย (v.) loosen See also: become loose, unroll, unwind, unravel, slacken, relax Syn. ขยาย Ops. รัด
ลดละ (v.) loosen See also: slacken, relent Syn. ผ่อนปรน
พรวน (v.) loosen (the soil) See also: break up/scarify the soil Syn. พรวนดิน
พรวนดิน (v.) loosen (the soil) See also: break up/scarify the soil
ปากเปราะ (v.) loosen one´s tongue See also: be talkative, be loquacious
กระชุ (n.) crate (made of loosely woven strips of bamboo) See also: bamboo crate Syn. กระชุก
ปากสว่าง (v.) be loose-tongued Syn. ปากมาก, ปากโป้ง
ปากโป้ง (v.) be loose-tongued Syn. ปากสว่าง, ปากมาก
ผลุย (adv.) suddenly loosen Syn. ผล็อย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to loosen upคุณจำเป็นต้องผ่อนคลายลงบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cut me loose! Cut me loose you filthy bastard!ตัดเชือกสิวะ ตัดเชือกให้ฉัน ไอ้สารเลว
They'll set us loose and then cut us down like pigs!มันจะฆ่าเราทิ้ง เหมือนฆ่าหมูหมา
That Rambo guy? He's on the loose again!คน แรมโบ้ เขาอยู่บนหลวมอีกครั้ง
Any of them move, you fry 'em. You hear anything at all, you cut loose on the sirens.ฉันไม่อยากที่จะออกไปข้างนอกอีกแล้ว ฉันอยากอยู่ข้างในนี้แหละ
Get me outta here ! Cut me loose !I'd rather not spend the rest of this winter tied to this fuckin' couch!
You left a good number of loose edges. -Ends.คุณซ้ายหมายเลขที่ดีของขอบ หลวม
All hell is breaking loose down here.นรกทั้งหมดจะถูกทำลายหลวม ลงที่นี่
Anyway, we can't let you loose since you were bitten by the vampire.ยังไงก็ตาม ในเมื่อถูกกัก เราคงปล่อยเธอไปไม่ได้
Why loose your venom on me?ทำไมแค้นเคืองหม่อมฉันขนาดนั้น?
Go through his clothes and look for loose change.มองผ่านรูปกายภายนอก แล้วก็ดูว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างน่ะสิ
One guy said it's escaped prisoners on the loose from Hennessey.มีคนนึงบอกว่า เป็นพวกนักโทษแหกคุก จากเฮนเนสซี่
I'll tell you something. You had all better figure out how to stay loose out there.ฉันจะบอกอะไรให้นะ พวกนายต้องหาทางทำให้หายประหม่า

loose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破鞋[pò xié, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄝˊ, 破鞋] broken shoes; worn-out footwear; loose woman; slut
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, 一丝不苟 / 一絲不苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place
松软[sōng ruǎn, ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ, 松软 / 鬆軟] flexible (not rigid); spongey; soft or runny (not set hard); loose (soil)
散兵[sǎn bīng, ㄙㄢˇ ㄅㄧㄥ, 散兵] loose and disorganized soldiers; stragglers; fig. a loner
散装[sǎn zhuāng, ㄙㄢˇ ㄓㄨㄤ, 散装 / 散裝] loose goods; goods sold by bulk
泄泻[xiè xiè, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˋ, 泄泻 / 洩瀉] loose bowels; diarrhea; to have the runs
淫妇[yín fù, ˊ ㄈㄨˋ, 淫妇 / 淫婦] loose woman; prostitute; Jezebel
淫荡[yín dàng, ˊ ㄉㄤˋ, 淫荡 / 淫蕩] loose in morals; lascivious; licentious; lewd
烂污货[làn wū huò, ㄌㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, 烂污货 / 爛污貨] loose woman; slut
留尾巴[liú wěi ba, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, 留尾巴] loose ends; to leave matters unresolved
千头万绪[qiān tóu wàn xù, ㄑㄧㄢ ㄊㄡˊ ㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, 千头万绪 / 千頭萬緒] plethora of things to tackle; multitude of loose ends; very complicated; chaotic
松动[sōng dòng, ㄙㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 松动 / 鬆動] slack (due to loose joint)
肥大[féi dà, ㄈㄟˊ ㄉㄚˋ, 肥大] loose fitting clothes; fat; stout; swelling (of internal organ); hypertrophy
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, 橤] dangle; hang loosely
[ruǐ, ㄖㄨㄟˇ, 繠] dangle; hang loosely
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
大祸临头[dà huò lín tóu, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧㄣˊ ㄊㄡˊ, 大祸临头 / 大禍臨頭] facing imminent catastrophe; calamity looms; all hell will break loose
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
[sǎn, ㄙㄢˇ, 散] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose
[sōng, ㄙㄨㄥ, 松] loose; pine; surname Song
疏而不漏[shū ér bù lòu, ㄕㄨ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄌㄡˋ, 疏而不漏] loose, but allows no escape (成语 saw, from Laozi 老子); the way of Heaven is fair, but the guilty will not escape
[zhào, ㄓㄠˋ, 笊] loosely woven bamboo ladle
[kǎi, ㄎㄞˇ, 闿 / 闓] loosen; open
淫贱[yín jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 淫贱 / 淫賤] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton
一种粗棉布[yī zhǒng cū mián bù, ㄧ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨ ㄇㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 一种粗棉布 / 一種粗棉布] A coarse, loosely woven cotton gauze, originally used for wrapping cheese.

loose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei
がくがく;ガクガク[, gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose
ざんばら髪[ざんばらがみ, zanbaragami] (n) loose and disheveled hair
スライバー[, suraiba-] (n) (See 篠・3) sliver (strand of loose fibers)
ダボダボ[, dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid)
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance
ふしだら[, fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose
フレンチタートル[, furenchita-toru] (n) (See オフタートル) knit top with a loose turtleneck or cowl neck (wasei
ルース[, ru-su] (n) (See 裸石) loose stone; unset jewel
ルーズ[, ru-zu] (adj-na) (1) loose (e.g. belt); (2) slovenly; careless; slack; (P)
下り腹;下腹;瀉腹[くだりばら, kudaribara] (n) diarrhoea; diarrhea; loose bowels
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental
学ラン;学らん[がくラン(学ラン);がくらん(学らん), gaku ran ( gaku ran ); gakuran ( gaku ran )] (n) (uk) (sl) type of Japanese school uniform for boys often stand-up collar with long jacket and loose trousers
尻軽;尻がる[しりがる, shirigaru] (adj-na,n,adj-no) agility; fickleness; frivolous; of loose morals
悪戯者[いたずらもの, itazuramono] (n) loose woman; useless fellow; mischief maker
手持ち無沙汰;手持無沙汰;手持ちぶさた[てもちぶさた, temochibusata] (adj-na,n) being bored; being at a loose end
打っ放す;ぶっ放す;ブッ放す[ぶっぱなす(打っ放す;ぶっ放す);ブッぱなす(ブッ放す), buppanasu ( utsu su ; butsu hanasu ); butsu panasu ( butsu hanasu )] (v5s) to fire a gun; to let off a gun; to loose off a shell
掻き上げる;かき上げる[かきあげる, kakiageru] (v1,vt) to comb upwards; to brush up (a loose strand of hair)
放く[こく, koku] (v5k,vt) (1) (uk) to let loose (e.g. a fart); (2) (uk) (vulg) to utter (e.g. a lie)
放漫経営[ほうまんけいえい, houmankeiei] (n) irresponsible management; loose management; sloppy management
歯が浮く[はがうく, hagauku] (exp,v5k) to get loose teeth; to tire of someone's bragging
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot
渋り腹[しぶりばら, shiburibara] (n) bowel pains; painful loose bowels
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P)
漂わす[ただよわす, tadayowasu] (v5s,vt) to set adrift; to let loose; to cut loose
[しの;しぬ, shino ; shinu] (n) (1) (See 篠竹・しのだけ) thin-culmed dwarf bamboo (growing in clusters); (2) (しの only) (abbr) (See 篠笛) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes); (3) (しの only) sliver (strand of loose fibers)
腹が下る[はらがくだる, haragakudaru] (exp,v5r) to have loose bowels
腹が緩い[はらがゆるい, haragayurui] (exp,adj-i) have loose bowels
腹下し[はらくだし, harakudashi] (n) (1) laxative; purgative; evacuant; (n,vs) (2) loose bowels; diarrhea; diarrhoea
虎を野に放つ[とらをやにはなつ, torawoyanihanatsu] (exp) (id) to let loose a tiger in the field; to let loose something dangerous
見ず転;不見転[みずてん, mizuten] (n) (1) (uk) (See 不見転芸者・みずてんげいしゃ) loose morals (e.g. of a geisha); easy virtue; (2) impulse; whim
解れる[ほつれる, hotsureru] (v1,vi) to become frayed; to become loose
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei
きりっと[, kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
くねる[, kuneru] (v5r,vi) to bend loosely back and forth
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P)
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook
疎結合[そけつごう, soketsugou] loosely-coupled (a-no)
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor

loose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปราชิต[v.] (aparachit) EN: not loose FR:
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
บ่วง[n.] (būang) EN: loose ; noose ; lasso ; lariat FR: boucle [f] ; lasso [m] ; lacet [m]
ดีฝ่อ[v.] (dīfø) EN: loose courage ; have one's heart in one's mouth FR:
ดินร่วน[n.] (dinrūan) EN: loam ; loose soil ; loose earth ; friable soil FR: terreau [m]
ดินซุย[n. exp.] (din sui) EN: friable soil ; loose soil ; light soil FR: terre friable [f] ; sol friable [m]
คลาย[v.] (khlāi) EN: become loose ; loosen ; unroll ; unravel ; unwind ; untie FR: dégager ; libérer ; détacher ; relâcher ; desserrer ; défaire
คลายตัว[v. exp.] (khlāi tūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax FR: se dénouer
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
หละหลวม[v.] (lalūam) EN: be careless ; be heedless ; be reckless ; be negligent ; be remiss ; lax ; be loose FR: être négligent ; être désordonné
ลงท้อง[v.] (longthøng) EN: have diarrhea ; suffer from diarrhea ; have loose bowels FR: avoir la diarrhée
หลวม[adj.] (lūam) EN: roomy ; wide ; too large ; ample ; lax ; loose FR: large ; ample ; lâche ; vaste ; trop grand
หลวมโพรก[X] (lūam phrōk) EN: too loose ; baggy ; oversized FR:
หลุด[v.] (lut) EN: succeed on escaping ; escape ; manage to get away ; get clear off ; cut loose ; be let out ; be released FR: échapper
หลุด[v.] (lut) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined ; get loose ; fall off FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
ไม่เต็มเต็ง[adj.] (mai temteng) EN: nutty ; crackbrained ; having a screw loose FR:
ไม่ถูกผูก[adj.] (mai thūk ph) EN: loose FR:
เงินปลีก[n.] (ngoenplīk) EN: small change ; coin ; cash ; change ; loose change FR: menue monnaie [f] ; monnaie [f] ; mitraille (fam.) [f]
ง่อนแง่น[adj.] (ngǿn-ngaen) EN: unstable ; unsteady ; wobbly ; loose ; changeable ; variable FR:
เป็นอิสระ[v.] (pen itsara) EN: be liberated ; be free ; set free ; be emancipated ; be independent ; loose FR: être libre ; être indépendant ; s'émanciper ; se libérer
ปล่อยตัว[v.] (plǿitūa) EN: be dissolute ; be dissipated ; be loose ; permit oneself liberties FR:
โป้ง[adj.] (pōng) EN: boastful ; out spoken ; talkative ; loose FR: vantard
ร่วน[adj.] (rūan) EN: loose ; crumbly ; friable FR: friable ; meuble
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver FR:
เสรี[adj.] (sērī) EN: free ; open ; unrestrained ; independent ; liberated ; loose FR: libre ; franc
เสื่อมศรัทธา[v. exp.] (seūam satth) EN: loose faith (in) ; loose confidence (in) ; loose respect (for) FR:
เสียศูนย์[v. exp.] (sīa sūn) EN: loose one's sense of balance ; go out of control ; loose one's cool ; be off-center FR: perdre le nord ; perdre la boussole
ซุย[adj.] (sui) EN: loose ; crumbly ; friable ; light FR: friable
เถน[n.] (thēn) EN: loose monk ; wanton monk ; sham monk FR:
ท้องร่วง[v.] (thøngruang) EN: have diarrhea ; suffer from diarrhea ; have loose bowels FR: avoir la diarrhée ; avoir une gastro-entérite
ถูกลดอันดับ[v. exp.] (thūk lot an) EN: loose ground FR:
ตอไม่ติด[v. exp.] (tø mai tit) EN: loose touch ; be unable to follow (a matter) FR:
โย้เย้[adj.] (yōyē) EN: unsteady ; shaky ; loose ; aslant FR:
ห้อยต่องแต่ง[v. exp.] (hǿi tǿngtae) EN: dangle ; hang down loosely FR:
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind FR: défaire ; détacher
แก้เมื่อย[v. exp.] (kaē meūay) EN: loosen up muscles ; relax FR:
การพรวนดิน[n. exp.] (kān phrūan ) EN: loosening soil FR:
ขยายเข็มขัด[v. exp.] (khayāi khem) EN: loosen the belt FR: desserrer la ceinture
ขี้[v.] (khī) EN: defecate ; go to the toilet ; shit (vulg.) ; go to stool ; loosen the bowels FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ไคล[v.] (khlai) EN: unscrew ; loosen FR:

loose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenart {f} [geol.] | rollige Bodenartcharacter of soil; soil character | loose soil character
Spielpassung {f}clearance fit; loose fit
Gürtelkantenlösung {f}breaker edge looseness
Lagenlösung {f}casing looseness; ply looseness; ply separation
locker {adj} | lockerer | am lockerstenloose | looser | loosest
locker {adv}loosely
Wackelkontakt {m}loose contact
Einlegepflaster {n} (lose)loose boot [Am.]
Protektorlösung {f}loose tread; tread looseness; tyre tread separation
Loseblattwerk {n}loose-leaf notebook; loose-leaf-binder
Losflansch {m}loose-type flange
lose; locker {adj}loose
Ringbuch {n}loose-leaf
Seitenwandlösung {f}sidewall looseness
Splitt {m}(stone) chippings; (loose) chippings; crushed stone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loose
Back to top