ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stiffness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stiffness*, -stiffness-

stiffness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stiffness (n.) ความซุ่มซ่าม See also: ความเซ่อซ่า Syn. awkwardness, gracelessness
stiffness (n.) ความหยาบ (วัสดุ) See also: ความไม่ประณีต Syn. harshness, roughness, crudeness
stiffness (n.) ความมั่นคง See also: ความแข็งแกร่ง, ความแน่นอน Syn. constancy, steadfastness
stiffness (n.) ความเข้มงวด See also: ความเคร่งครัด Syn. inflexibily
stiffness (n.) ความเข้มงวด See also: ความเคร่งครัด Syn. inflexibily
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอ่อนล้า (n.) stiffness See also: weariness Syn. ความเมื่อยล้า
ความเมื่อย (n.) stiffness See also: weariness Syn. ความเมื่อยล้า, ความอ่อนล้า
ความเมื่อยล้า (n.) stiffness See also: weariness Syn. ความอ่อนล้า

stiffness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚度[gāng dù, ㄍㄤ ㄉㄨˋ, 刚度 / 剛度] stiffness

stiffness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
堅さ(P);固さ(P);硬さ(P)[かたさ, katasa] (n) firmness; hardness; stiffness; honesty; (P)
硬直[こうちょく, kouchoku] (n,vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P)
硬質[こうしつ, koushitsu] (n,adj-no) hardness; stiffness; (P)

stiffness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าข้อ[n.] (khaokhø) EN: joint stiffness FR:
ข้อติด[n. exp.] (khø tit) EN: ankylosis ; stiffness FR:
ความเมื่อยล้า[n.] (khwām meūay) EN: stiffness ; fatigue FR: fatigue [f]
ยืดแข้งยืดขา[v.] (yeūtkhaengy) EN: stretch one's body to relieve stiffness FR: s'étirer ; se détendre
ยืดเส้นยืดสาย[v.] (yeūtsenyeūt) EN: stretch one's body to relieve stiffness FR: s'étirer ; se détendre

stiffness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verteilung {f} der Wanksteifigkeitdistribution of roll stiffness
Torsionssteifigkeit {f}torsional stiffness
Wanksteifigkeit {f}suspension roll; suspension roll stiffness
Muskelkater {m} | Muskelkater habenstiffness; sore muscles; muscle soreness; charley horse [Am.] | to feel stiff and aching

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stiffness
Back to top