ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

securely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *securely*, -securely-

securely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
securely (adv.) อย่างปลอดภัย See also: โดยสวัสดิภาพ Syn. without harm, cautiously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แน่น (adv.) securely See also: solidly, firmly, fast Syn. มั่นคง, คงที่, กระชับ Ops. คลอน, หลวม
แน่นหนา (adv.) securely See also: solidly (constructed), firmly (built) Syn. แข็งแรง, มั่นคง

securely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แน่น[adv.] (naen) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast FR:
แน่นแฟ้น[adv.] (naenfaēn) EN: firmly ; securely ; stably FR: solidement ; fermement
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily FR: solidement ; fermement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า securely
Back to top