ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระ*, -ตระ-

ตระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระ (n.) a piece (used in reference to land) See also: portion, plot Syn. แถบ, แปลง (ใช้แก่ที่)
ตระ (n.) name of Thai song
ตระกล (adv.) beautifully See also: prettily, attractively Syn. งาม
ตระกล (adv.) abundantly See also: plentifully Syn. มาก
ตระกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, avariciously Syn. จะกละจะกลาม
ตระกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม
ตระกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตระกลาม (adj.) gluttonous See also: greedy, voracious, ravenous Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม
ตระกลาม (adv.) greedily See also: voraciously, ravenously Syn. ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม
ตระกอง (v.) embrace See also: hug, cuddle, encircle Syn. กอด, กระหวัด, โอบรัด, ตระกองกอด
ตระกองกอด (v.) embrace See also: hug, cuddle, encircle Syn. กอด, กระหวัด, โอบรัด
ตระการ (adv.) strangely See also: queerly Syn. ประหลาด, แปลก, น่าอัศจรรย์
ตระการ (adv.) beautifully See also: gracefully Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม
ตระการตา (adv.) dazzlingly See also: showily, gorgeously Syn. งดงาม, หรูหรา, เลิศ, หรู
ตระการตา (v.) charm See also: enchant, fascinate Syn. ตื่นตา, มีเสน่ห์, ชวนชม
ตระกูล (n.) family See also: lineage, pedigree, clan, parentage Syn. เชื้อสาย, วงศ์, สกุล, เครือญาติ, วงศ์วาน, สายเลือด
ตระดก (adv.) alarmingly Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, สะทก
ตระดก (v.) be alarmed Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, สะทก
ตระบอง (n.) club See also: bludgeon, stick Syn. กระบอง
ตระบัด (adv.) momentarily See also: briefly Syn. ทันใด, บัดใจ
ตระบัด (v.) embezzle See also: cheat Syn. ยักยอก, ฉ้อฉล
ตระบัดสัตย์ (v.) reverse one´s promise See also: break one´s word, go back on one´s word Syn. เสียสัตย์, ผิดสัญญา Ops. ซื่อสัตย์
ตระปุ่มตระป่ำ (adj.) knotty See also: knobby, gnarled Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ขรุขระ, นูน Ops. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ
ตระพอง (n.) nodes on the two sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตะพอง, กะพอง
ตระพัง (n.) well See also: reservoir, pond Syn. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพัง, กระพัง, สะพัง
ตระมื่น (adj.) towering Syn. ทะมื่น, สูงใหญ่ Ops. แคระ, เล็ก
ตระหง่าน (adv.) loftily See also: dominantly, commanding, foremost, conspicuously Syn. สูงเด่น
ตระหง่าน (v.) be eminent See also: be prominent, attract, be conspicuous, be important Syn. สูงเด่น
ตระหนก (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ตระหนก (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ตระหนก (v.) alarm See also: frighten, scare, startle, fear, dread, terrorize, dismember, terrify Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ตระหนกตกใจ (v.) alarm See also: fright Syn. ตกใจ, ตื่นเต้นตกใจ
ตระหนัก (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
ตระหนักถึง (v.) realize See also: become aware of
ตระหนักแน่ (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
ตระหน่ำ (v.) hit See also: thump, batter, blow, strike Syn. กระหน่ำ, ถล่ม
ตระหนี่ (v.) be greedy See also: be stingy, be thrifty, be miserly, be avaricious Syn. งก, ขี้หวง Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
ตระหนี่ (adj.) chary See also: frugal, thrifty, spare, stingy, miserly, economical, niggardly, avaricious, greedy Syn. ขี้เหนียว, งก, ขี้หวง Ops. สุรุ่ยสุร่าย, ฟุ่มเฟือย
ตระหนี่ตัว (v.) reserve See also: keep back, forbear, retain, preserve one´s purity Syn. หวงตัว
ตระหนี่ถี่เหนียว (adj.) miserly See also: stingy, miserly Syn. ขี้เหนียว, ขี้งก
English-Thai: HOPE Dictionary
acetobactorเชื้อพวกแอโรบิคแบคทีเรีย ซึ่งอยู่ในตระกูล Pseudomonadacae
actinomycete(แอค' ทิโนไมซีท) n. แบ็คทีเรียรูปท่อนกลมหรือเป็นเส้น ๆ ในตระกูล Actinomycetaceae. -actinomycetous adj.
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
agaricaceous(อะการิเค' เชียส) adj. เกี่ยวกับเชื้อตระกูล Agaricaceae ซึ่งได้แก่พวกเห็ด
air cavalryหน่วยทหารราบหรือลาดตระเวนที่ถูกขนไปทางอากาศสู่แนวรบ
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
algonquian(แอลกอง' เควน) n., adj. ตระกูลหนึ่งของภาษาอินเดียแดง, ผู้ที่พูดภาษานี้
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
amaranthaceous(แอมมะแรนเธ' เซียส) adj. ซึ่งเกี่ยวกับพืชตระกูล Amaranthaceae) เช่น ต้น amaranth, pigweed, cockscomb
amaryllidaceous(แอมมะริลลิเด' เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชตระกูล Amaryllidaceae (เช่น ต้น amaryllis, narcissus)
anacardiaceous(แอนนะคาร์ดิเอ' เซียส) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล Anacardiaceae เช่นต้นมะม่วง
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
anchovy(แอน' โซวี) ชื่อปลาในตระกูล Engraulidae คล้ายปลา herring (used as food)
anserine(แอน' เซอริน) adj. เกี่ยวกับสัตว์ตระกูล Anserinae ซึ่งได้แก่ห่าน , คล้ายห่าน., Syn. anserous (resembling a goose, stupid)
aphid(เอ'ฟิด, แอฟ'ฟิด) n. แมลงที่ในตระกูล Aphididae ที่ดูดน้ำจากต้นหรือใบของพืช, Syn. phant louse. -aphidian adj., n. -aphidous adj. (soft-bodied homopterous insects)
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
coat of armsn. แผ่นตราลวดลายบนโล่,ตราเครื่องหมายของตระกูลขุนนาง, Syn. coat of armour
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
ascarid(แอส'คะริด) n. พยาธิตัวกลมในตระกูล Ascaridae เช่น พยาธิเส้นด้าย, พยาธิเข็มหมุด
aspergillusฤแอสเพอจิ'ลัส) n., (pl. -li) เชื้อราจำพวก Aspergillus ตระกูล Aspergillaceae
asteraceous(แอสเทอเร'เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชไม้ดอกตระกูล aster (aster family)
auk(ออค) n. นกตระกูล Alcidae มีขาเป็นตีนเป็ดที่ดำน้ำได้
austroasiatic(ออสโทรเอซีแอท'ทิค) n. ภาษาตระกูลหนึ่งในอาเซียอาคเนย์ ประกอบด้วยภาษาญวน เขมรและมอญ (a familuy of languages)
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
blue bloodn. คนในตระกูลผู้ดี,ตระกูลผู้ดี
bovid(โบ'วิด) adj. เกี่ยวกับตระกูลวัว
broccoli(บรอค'คะลี) n. ต้นบรอคโคลี่ซึ่งคล้ายกระหล่ำปลี อยู่ในพืชตระกูลมัสตาร์ด
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ,ท่วงทำนอง,ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล
caste(คาสทฺ) n. วรรณะ,ชั้น,วงศ์ตระกูล,กลุ่มของสังคม,ฐานะในสังคม adj. เกี่ยวกับชั้นวรรณะ, Syn. class,status
cat1. (แคท) n. แมว,สัตว์ในตระกูลแมว,หญิงที่มีใจอำมหิต,บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)
catamountn. สัตว์ป่าในตระกูลแมว,ผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาท
catnipn. พืชตระกูลมินท์
chervil(เชอ'วิล) n. พืชตระกูลผักชีใบเรียวเล็ก
childe(ไชดฺ) n. หนุ่ม (สาว) ในตระกูลสูง
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
English-Thai: Nontri Dictionary
arm(n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล
armorial(adj) เกี่ยวกับเกราะ,เกี่ยวกับตราประจำตระกูล
armour(n) เกราะ,ยานเกราะ,ตราประจำตระกูล,อาวุธ
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
avaricious(adj) ตระหนี่,งก,โลภ
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
baseborn(adj) ซึ่งเกิดในตระกูลต่ำ
blood(n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ
blooded(adj) มีตระกูลสูง
caste(n) ตระกูล,ชั้น,วรรณะ,ฐานะทางสังคม
chary(adj) หวง,ตระหนี่,ประหยัด,ขี้เหนียว,กลัว
clan(n) สกุล,แซ่,ตระกูล,เผ่าพันธุ์,ครอบครัว
cognize(vt) รู้,ตระหนัก,ทราบ
consanguinity(n) การอยู่ในตระกูลเดียวกัน
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
crest(n) ยอด,ปลาย,หงอน,โหนก,ตราประจำตระกูล
cruiser(n) เรือประพาส,เรือท่องเที่ยว,เรือนำเที่ยว,เรือลาดตระเวน
escutcheon(n) โล่,แผ่นโลหะ,ตราประจำตระกูล
family(n) ครอบครัว,สกุล,ตระกูล,วงศ์ตระกูล
frugal(adj) กระเหม็ดกระแหม่,ออม,ตระหนี่,ประหยัด
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด
genealogy(n) ชาติวงศ์,กำพืด,การลำดับวงศ์ตระกูล
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
heraldry(n) ตราประจำตระกูล,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทหาร
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา
intermarriage(n) การแต่งงานระหว่าง 2 ตระกูล
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ,ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ
know(vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ
lineage(n) วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,สายโลหิต
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
meanly(adv) อย่างเลว,อย่างตระหนี่,อย่างพอควร,อย่างปานกลาง
mimosa(n) กระถินเหลือง,กระถินณรงค์,ไม้ตระกูลไมยราบ,จามจุรี,ผักกระเฉด
miser(n) คนขี้เหนียว,คนงก,คนโลภ,คนตระหนี่
miserly(adj) ขี้เหนียว,ขี้ตืด,โลภ,ตระหนี่
niggard(n) คนตระหนี่,คนขี้เหนียว,คนขี้ตืด
niggardly(adj) ขี้ตืด,ขี้เหนียว,ตระหนี่
noble(adj) สง่างาม,มีชื่อเสียง,มีตระกูล,ชั้นสูง,มีคุณธรรมสูง
parsimonious(adj) ตระหนี่,มัธยัสถ์,ประหยัด,ใจแคบ,ขี้เหนียว
parsimony(n) ความตระหนี่,ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,ความขี้เหนียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
awarenessความตระหนัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
comity๑. ไมตรีจิตระหว่างประเทศ๒. การรับรองการใช้อำนาจอธิปไตย (ของประเทศอื่น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
familial-ในวงศ์ตระกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panicอาการตื่นตระหนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Allotetraploidอัลโลเตทตระพลอยด์ [การแพทย์]
Astragalusพืชตระกูลแอสตรากาลัส [การแพทย์]
Awarenessความตระหนัก [TU Subject Heading]
B Cell Activation, Polyclonalการกระตุ้นบีเซลล์ที่เดียวหลายๆตระกูล [การแพทย์]
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Citrusพืชตระกูลส้ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coastline แนวชายฝั่ง 1) เส้นที่แบ่งขอบเขตระหว่างแผ่นดินกับน้ำทะเลและ/ หรือมหาสมุทร 2) คำทั่วไปที่อธิบายถึงลักษณะหรือรูปลักษณ์ ของแผ่นดินตามชายฝั่ง เมื่อมองจากทะเลเข้ามายังแผ่นดิน รวมถึงอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
cover croppingการปลูกพืชคลุมดิน, การปลูกพืชที่มีใบหนาหรือรากแน่นเพื่อคลุมดินหรือยึดดิน เช่น พืชตระกูลถั่วหรือตระกูลหญ้า เป็นต้น เป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cruciferaeพืชตระกูลครูซิเฟอร์ [TU Subject Heading]
Extemporaneous speakingการพูดโดยไม่ได้ตระเตรียม [TU Subject Heading]
Familyวงศ์,ตระกูล,ครอบครัว [การแพทย์]
Frightความตื่นตระหนก [การแพทย์]
Heraldryเครื่องหมายประจำตระกูล [TU Subject Heading]
Mangroveป่าชายเลนสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และมีพวกที่เป็นใบเขียวตลอดปี ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึง หรืออ่าว หาดเลน และบริเวณที่อยู่ในอิทธิพลของน้ำจืดและน้ำเค็มเรียกว่าเขตน้ำกร่อย [สิ่งแวดล้อม]
noble gasแก๊สมีตระกูล, ดู inert gas [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง
Panic disorderโรคตื่นตระหนก [TU Subject Heading]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Zero-Sum Game เกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ สถานการณ์หรือกิจกรรมการแข่งขัน ที่ผลได้ของผู้เล่นคนหนึ่งจะเท่ากับผลเสียรวมกันของผู้เล่นคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเลือกใช้กลวิธีใด ดังนั้นผลรวมของผลได้ และผลเสียของผู้ที่อยู่ในเกมการแข่งกันทั้งหมด จะเท่ากับศูนย์ในทุกทาง (ดู Game, Theory of) ได้มีนักวิชาการเปรียบเทียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในเวทีต่างๆ กับเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ว่า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมิใช่เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เพื่อมิให้ประเทศ ผู้เข้าร่วมเจรจาตระหนักว่า การลดอุปสรรคทางการค้าให้แก่ประเทศอื่นมากกว่าที่ประเทศอื่นให้แก่ตนนั้น มิได้เป็นการเสียผลประโยชน์มากกว่าที่ตนได้รับเสมอไป ควรที่จะต้องนำผลประโยชน์อื่นๆ เข้ามาพิจารณาประกอบด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
punnet (n.) ตระกร้าเล็กก้นตื้น
kinship (n.) ตระกูล See also: ญาติ, เผ่าพันธุ์, โคตร, วงศาคณาญาติ Syn. family
tribe (n.) ตระกูล See also: ญาติพี่น้อง
genus (n.) ตระกูลของพืชและสัตว์ See also: จำพวก, ประเภท, ชนิด, พันธุ์ Syn. class, order, rank, kind, sort
Iroquoian (n.) ตระกูลภาษาของเผ่าอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือ
look on (phrv.) ตระหนัก See also: คิดว่า, พิจารณาว่า
look upon (phrv.) ตระหนัก See also: คิดว่า, พิจารณาว่า
realise (vt.) ตระหนัก See also: รู้, สำนึก Syn. comprehend, perceive
realize (vt.) ตระหนัก See also: รู้, สำนึก Syn. comprehend, perceive
sense (vt.) ตระหนัก See also: เข้าใจ, รับรู้
count out (phrv.) ตระหนักดีว่า (บางคน) ไม่มีคุณค่า (คำไม่เป็นทางการ)
write off as (phrv.) ตระหนักดีว่า (บางคนหรือบางสิ่ง) ไม่เหมาะสมสำหรับ See also: ไม่เหมาะที่จะเป็น Syn. write off
look on (phrv.) ตระหนักดีว่าเป็น See also: คิดว่าเป็น
look upon (phrv.) ตระหนักดีว่าเป็น See also: คิดว่าเป็น
awake to (phrv.) ตระหนักถึง See also: เริ่มเข้าใจ Syn. wake to
aware (adj.) ตระหนักรู้ Syn. conscious, sensible
lay emphasis (idm.) ตระหนักว่าสำคัญ See also: ทำให้รู้ว่าสำคัญ Syn. lay stress
put down for (phrv.) ตระหนักว่าเป็น Syn. put down as
miserly (adj.) ตระหนี่ See also: ขี้เหนียว, งก Syn. frugal, stingy Ops. generous, charitable
parsimonious (adj.) ตระหนี่ See also: เค็ม, ขี้เหนียว Syn. frugal, stingy Ops. generous
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But the important thing is not to panicแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
I am trying hard not to panicฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ตื่นตระหนก
Recently, I realized one philosophy of lifeเมื่อเร็วๆ นี้ฉันได้ตระหนักถึงปรัชญาข้อหนึ่งของชีวิต
If my letters bore you, you can always toss them into the wastebasketถ้าจดหมายของฉันทำให้คุณเบื่อหน่าย คุณสามารถโยนมันทิ้งลงตระกร้าผงได้เสมอ
I'm always like this when I get nervousฉันเป็นอย่างนี้เสมอในยามที่ฉันตื่นตระหนก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My... my House is rich and powerful.ตระ ตรุกูลข้าร่ำรวยมีอำนาจนะ
Hudson-Hummel-Berry clan.ตระกลู ฮัดสัน ฮัมเมล เบอรี่
That a starling? A grackle?ตระกลูนกหางยาวรึเปล่า?
The Starks have manned the wall for thousands of years.ตระกลูสตาร์ค ดูแลกำแพง มาหลายพันปีแล้ว
Insane Arthur Chambers-- about 50, family man.ตระกลูอาร์เธอร์ แชมเบอร์... ราวทศวรรษ 50
Three generations of McShaws have owned that place.ตระกลูแม็คชอว์ เป็นเจ้าของที่นี่ มาสามชั่วอายุคน
Spectacular, lt's spectacular,ตระการตาจริงๆ ตระการตาที่สุด
Incandescent marriages to very rich men.ตระการตาเลยล่ะ กับหนุ่มๆ ที่ร่ำรวยมาก
The Bartok clan is no more.ตระกูล Bartok ไม่มาก
The Gilberts have been a part of this town for 150 years, one of the founding families, and with that distinction comes certain obligations, including going to the party.ตระกูลกิลเบิร์ตเป็นส่วนหนึ่ง ของเมืองนี้มาร่วม 150 ปี เป็นครอบครัวคณะผู้ก่อตั้งเมือง ครอบครัวหนึ่ง และนี่คือความแตกต่าง ที่เป็นพันธกิจบางอย่าง
I'm of proud family!ตระกูลกูน่าภาคภูมิใจ !
My family used to own this whole damn town.ตระกูลกูเคยมีที่ดินของทั้งเมืองนี้
I have decided to devote the entirety of my energies... to family.ตระกูลของข้า ,เขาหมายถึงยาวนานเหมือนสองร้อยปีน่ะ
Mine is one of the oldest and proudest families in Meereen.ตระกูลของข้าคือหนึ่งในตระกูลที่มีศักดิ์ศรี และเก่าแก่ที่สุดในเมียร์รีน
Your House has come to our aid.ตระกูลของท่านยื่นมือเข้าช่วยพวกเรา
Your family has made such great contributions to the Kingdom of Caoตระกูลของท่านสร้างผลงาน ให้กับแคว้นโจโฉอย่างมากมาย
Master Sam Bong's entire family has been exterminated.ตระกูลของท่านอาจารย์ซัมบง ได้ถูกถอนรากถอนโคนไปหมดแล้ว
Each one of your families has its own crystal.ตระกูลของพวกเธอทุกคนมีมัน
The whole Flanagan clan. It's hard, isn't it?ตระกูลของฟลานาแกน \มันยากใช่มั้ย?
A werewolf clan that once thrived throughout much of what we now call Louisiana.ตระกูลของมนุษย์หมาป่าที่เคยเติบโต ที่เราเรียกมาตลอดว่า หลุยเซียน่า
We've been in the police business ever since my grandfather's time.ตระกูลของเรา เป็นตำรวจมา 3ชั่วอายุคน .
Your family brings misfortune to everyone around you!ตระกูลของแกทำลายอนาคตของคนอื่น !
My banners, not yours.ตระกูลข้า ไม่ใช่ของเจ้า
My family home is Winterfell.ตระกูลข้ามีรกรากที่วินเทอร์เฟล
House Clegane was built upon dead children.ตระกูลคลีเกนถูกสร้างขึ้นบนกองซากเด็ก
There were no living Comptons soตระกูลคอมพ์ตันสิ้นแล้ว
The Saudi oil family?ตระกูลค้าน้ำมันของซาอุเหรอคะ?
The Karstarks are Northmen.ตระกูลคาร์สตาร์คเป็นชาวเหนือนะ
The Keegan's are trouble. Not my family.ตระกูลคีเกน มีปัญหา ไม่ใช่ครอบครัวผม
Quayles have always made reliable foreign service men.ตระกูลคุณเป็นจนท.ฑูตที่น่าเชื่อถือมาตลอด
To whom does House Dormand owe allegiance?ตระกูลดอร์แมนสาบานว่าจะ จงรักภักดีต่อใคร
Great families, afraid to do a thing.ตระกูลทรงเกียรติไม่กล้าทำอะไรแบบนี้
Does house Tarly keep the old Gods?ตระกูลทาร์ลี่ย์นับถือ ทวยเทพองค์เก่างั้นหรือ
House Targaryen is gone.ตระกูลทาร์แกเรียนสิ้นแล้ว
The house that puts family first will always defeat the house that puts the whims and wishes of its sons and daughters first.ตระกูลที่ทำเพื่อครอบครัว ย่อมชนะ ตระกูลที่ยอมตามใจความโยเยของลูกๆ
The family that tried to kill me? I've been getting ready.ตระกูลที่พยายามจะกำจัดข้า? ข้าเตรียมพร้อม
A house with great wealth and fertile lands asks you for your protection against another house with a strong navy that could one day oppose you.ตระกูลที่ร่ำรวยแต่มีดินแดนแห้งแล้ง ขอให้เจ้าช่วยปกป้องพวกเขา จากอีกตระกูลหนึ่งที่มีกองทหารเข้มแข็ง
The thorpes were trying to take over bass industries.ตระกูลธอร์ปพยายามจะ\ เข้าซื้อกลุ่มบาส
What wrong has that family done...ตระกูลนั้นทำสิ่งใดผิดเจ้าคะ
The buckleys planted the fake one.ตระกูลบัคลี่ ได้ภาพปลอมไป

ตระ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外交[がいこう, gaikou] Thai: การฑูตระหว่างประเทศ English: diplomacy
家系[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
巡る[めぐる, meguru] Thai: ตระเวนไปทั่ว English: to go around
気づく[きづく, kiduku] Thai: ตระหนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระ
Back to top