ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gorgeously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gorgeously*, -gorgeously-

gorgeously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gorgeously (adv.) อย่างสวยงาม Ops. uglily

gorgeously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously FR:
พริ้ง[adv.] (phring) EN: gorgeously ; dazzlingly FR:
สวยหรู[adv.] (sūayrū) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gorgeously
Back to top