ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fear*, -fear-

fear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fear (n.) ความกลัว See also: ความเกรงกลัว, ความตกใจ Syn. dread, fright, horror, terror Ops. courage, dash
fear (vi.) กลัว See also: ตระหนกตกใจ, เกรงกลัว, หวาดหวั่น Syn. apprehend, dread
fear (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้หวั่นเกรง Syn. apprehend, dread
fear for (phrv.) วิตกกังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ
fearful (adj.) น่าเกรงกลัว See also: น่ากลัว, ขี้กลัว Syn. afraid, apprehensive, nervous Ops. brave, courageous
fearfully (adv.) อย่างมาก See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก Syn. terribly, awfully
fearfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, frightfully Ops. pleasantly
fearfully (adv.) อย่างเลวร้าย Syn. horribly, frightfully, badly, fatally
fearfulness (n.) ความน่ากลัว See also: ความหวาดกลัว Syn. cowardice, timidity
fearless (adj.) กล้าหาญ See also: ปราศจากความกลัว, ใจกล้า, ใจเด็ด Syn. brave, resolute, unafraid Ops. cowardly
fearlessly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: ไม่เกรงกลัว Syn. boldly, bravely
fearlessly (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. boldly, bravely
fearlessness (n.) การวางใจในตัวเอง See also: ความเชื่อมั่นในตนเอง, การไว้ใจตนเอง Syn. daring, self-confidence
fearsome (adj.) น่ากลัว See also: น่าหวาดหวั่น, น่าหวาดกลัว Syn. alarming, dreadful
English-Thai: HOPE Dictionary
fear(เฟียร์) n. ความกลัว,สิ่งที่กลัว vt. กลัว,หวาดกลัว
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.
fearless(เฟีย'ลิส) adj. ไร้ความกลัว,ไม่หวาดหวั่น,กล้า., See also: fearlessness n.
fearsome(เฟีย'เซิม) adj. น่ากลัว,น่าหวาดหวั่น,กลัว., See also: fearsomeness n., Syn. formidable
English-Thai: Nontri Dictionary
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fearความกลัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว้าย (int.) exclamation of woman user to express fear or fright See also: Oh, no!, Gracious!
กริ่งเกรง (v.) fear See also: afraid of Syn. เกรง, หวาดกลัว Ops. กล้า
กลัว (v.) fear See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of Syn. หวาดกลัว, หวาดหวั่น Ops. กล้า
ขยาด (v.) fear See also: shrink (with fear), recoil, flinch, be afraid Syn. กลัว Ops. กล้า
ครั่นคร้าม (v.) fear See also: be afraid, dread Syn. สะทกสะท้าน, เกรงกลัว
ความกลัวเกรง (n.) fear See also: dread, terror, fright Ops. ความกล้า
ความครั่นคร้าม (n.) fear See also: scare, terrifier, alarm Syn. ความกลัว
ความหวั่นไหว (n.) fear See also: scare, terrifier, alarm Syn. ความครั่นคร้าม, ความกลัว
ความเกรงกลัว (n.) fear See also: dread, terror, fright Syn. ความกลัวเกรง Ops. ความกล้า
ประหวั่น (v.) fear See also: dread, be frightened, be afraid of, be fearful, be in dread of Syn. กลัว, หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ Ops. กล้าหาญ, กล้าสู้
พรั่น (v.) fear See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified Syn. กลัว, หวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวาดหวั่น Ops. กล้า
พรั่นพรึง (v.) fear See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified Syn. หวั่น, กลัว, หวาดหวั่น, พรั่น
พรั่นใจ (v.) fear See also: dread, be frightened, be afraid of, be fearful, be in dread of Syn. กลัว, หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง Ops. กล้าหาญ, กล้าสู้
ย่อแหยง (v.) fear See also: be afraid, be frightened, be alarmed, be scared Syn. เกรงกลัว, กลัวเกรง
ระย่อ (v.) fear See also: be afraid of, lose heart, be disheartened, be discouraged Syn. ท้อถอย, ท้อ, ทดท้อ
หงอ (v.) fear See also: be afraid Syn. กลัว
หย็อง (v.) fear See also: dread, be afraid of Syn. กลัว, ไม่สู้, หวาดกลัว Ops. กล้า
หวาดกลัว (v.) fear See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of Syn. กลัว Ops. กล้า, กล้าหาญ
หวาดหวั่น (v.) fear See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified Syn. กลัว, หวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง Ops. กล้า
หวาดหวั่น (v.) fear See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified Syn. หวั่น, กลัว, พรั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Men fear most what they cannot seeที่คนเรากลัวมากที่สุดคือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้
I'm going to take the chance without any fearฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
Have no fearไม่ต้องกลัว บอกความจริงกับเรามา
I feared you would not comeฉันกลัวว่าคุณจะไม่มา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
I never have any fear of drowning.ฉันไม่กลัวจมนํ้า เเล้วคุณล่ะ
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน
When the old man saw him coming, he knew this shark had no fear at all... ... and would do exactly what he pleased.เมื่อชายชราคนหนึ่งเห็นเขามา เขารู้ว่านี่คือปลาฉลาม ที่มีความกลัวไม่ได้ทั้งหมด
But I didn't know what fear was until this meeting got started.{\cHFFFFFF}แต่ผมไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่กลัวคือ จนกว่าจะถึงการประชุมครั้งนี้ได้เริ่มต้น
And then they would fear you.และแล้วพวกเขาจะกลัวคุณ
There is nothing to fear here.ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัว.
"We do not want to ignite the fear or hatred of anyone.เราไม่ต้องการจุดชนวน ความกลัวหรือเกลียดผู้ใด
And Mr. Prakash, who, I fear is awaiting trial for sedition and inducement to murder.และคุณประกาศ ซึ่งรอขึ้นศาลคดีก่อความไม่สงบ และชักนำให้เกิดฆาตกรรม
When you wave those flags and shout you send fear into the hearts of your brothers.เวลาที่พวกเธอโบกธงนั่นแล้วตะโกน ทำให้พี่น้องของเรากลัว
But out there already there is rioting because Hindus fear you are going to give too much away.แต่ข้างนอกนั่น จลาจลเกิดขึ้นแล้ว เพราะชาวฮินดูกลัวว่า คุณจะให้มุสลิมมากเกินไป

fear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惧高症[jù gāo zhèng, ㄐㄩˋ ㄍㄠ ㄓㄥˋ, 惧高症 / 懼高症] acrophobia; fear of heights
因噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, 因噎废食 / 因噎廢食] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, 怕生] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children)
后怕[hòu pà, ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ, 后怕 / 後怕] lingering fear; fear after the event; post-traumatic stress
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, 前怕狼后怕虎 / 前怕狼後怕虎] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds
碍口识羞[ài kǒu shí xiū, ㄞˋ ㄎㄡˇ ㄕˊ ㄒㄧㄡ, 碍口识羞 / 礙口識羞] tongue-tied for fear of embarassment (成语 saw)
战战兢兢[zhàn zhàn jīng jīng, ㄓㄢˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄥ, 战战兢兢 / 戰戰兢兢] trembling with fear; with fear and trepidation
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, 恐] afraid; frightened; to fear
[shè, ㄕㄜˋ, 慑 / 懾] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广场恐惧 / 廣場恐懼] agoraphobia (fear of wide open spaces)
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广场恐惧症 / 廣場恐懼症] agoraphobia (fear of wide open spaces)
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 惶惑] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
一年被蛇咬十年怕井绳[yī nián bèi shé yǎo shí nián pà jǐng shéng, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄕㄜˊ ㄧㄠˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄥˊ, 一年被蛇咬十年怕井绳 / 一年被蛇咬十年怕井繩] bitten by a snake in one year, fears the well rope for ten years (成语 saw); once bitten twice shy
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, 大胆 / 大膽] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless
冷战[lěng zhàn, ㄌㄥˇ ㄓㄢˋ, 冷战 / 冷戰] Cold War; to shiver (with cold or fear)
不怕[bù pà, ㄅㄨˋ ㄆㄚˋ, 不怕] fearless; not worried (by setbacks or difficulties)
[dàn, ㄉㄢˋ, 惮 / 憚] dread; fear; dislike
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
惊厥[jīng jué, ㄐㄧㄥ ㄐㄩㄝˊ, 惊厥 / 驚厥] to faint from fear
[chù, ㄔㄨˋ, 怵] fearful; timid; to fear
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, 恐怕] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe
恐惧[kǒng jù, ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 恐惧 / 恐懼] fear; dread; phobia
[tì, ㄊㄧˋ, 惕] fearful; respectful
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, 懔 / 懍] fear
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 戄] fear; be in awe; sudden glance
戒惧[jiè jù, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩˋ, 戒惧 / 戒懼] fearful
畏惧[wèi jù, ㄨㄟˋ ㄐㄩˋ, 畏惧 / 畏懼] fear; foreboding
余悸[yú jì, ㄩˊ ㄐㄧˋ, 余悸 / 餘悸] lingering fear
[xǐn, ㄒㄧㄣˇ, 伈] nervous; fearful
不寒而栗[bù hán ér lì, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 不寒而栗 / 不寒而慄] shiver all over though not cold; tremble with fear; shudder
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, 凛 / 凜] shiver with cold or fear
吓得发抖[xià dé fā dǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄈㄚ ㄉㄡˇ, 吓得发抖 / 嚇得發抖] tremble with fear
[sù, ㄙㄨˋ, 觫] tremble with fear
大无畏[dà wú wèi, ㄉㄚˋ ˊ ㄨㄟˋ, 大无畏 / 大無畏] utterly fearless
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶 / 兇] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer

fear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
三舎を避ける[さんしゃをさける, sanshawosakeru] (exp,v1) to keep one's distance from someone (due to fear or because that person is superior)
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear
怖ず怖ず[おずおず, ozuozu] (adv-to) (uk) timidly; nervously; with nervous diffidence; trembling with fear
恐怖感[きょうふかん, kyoufukan] (n) feeling of dread; awful feeling; sense of fear
恐怖政治[きょうふせいじ, kyoufuseiji] (n) politics of fear
枕を高くして眠る[まくらをたかくしてねむる, makurawotakakushitenemuru] (exp,v5r) to sleep in peace; to sleep without fear
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it
気兼ね[きがね, kigane] (adj-na,n,vs) hesitance; diffidence; feeling constraint; fear of troubling someone; having scruples about doing something; (P)
白目を剥く[しろめをむく, shiromewomuku] (exp,v5k) (1) (See 白目・しろめ・1) to open one's eyes wide (as in fear or anger); (2) to faint
腰を抜かす[こしをぬかす, koshiwonukasu] (exp,v5s) (1) (See 腰抜かす) to dislocate one's back; (2) to be unable to stand up due to fear or surprise
腰抜かす[こしぬかす, koshinukasu] (v5s) (1) (See 腰を抜かす) to dislocate one's back; (2) to be unable to stand up due to fear or surprise; to lose one's legs
赤面恐怖症[せきめんきょうふしょう, sekimenkyoufushou] (n) erythrophobia; fear of blushing
閉所恐怖[へいしょきょうふ, heishokyoufu] (n) claustrophobia; fear of confined spaces
高所恐怖症[こうしょきょうふしょう, koushokyoufushou] (n) fear of heights; acrophobia
インターフェアランス[, inta-fearansu] (n) interference
インフレ懸念[インフレけねん, infure kenen] (n) inflation fear; inflation worries
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly
カフェアラクレーム[, kafearakure-mu] (n) cafe a la creme (fre
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.)
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P)
フェアリー[, feari-] (n) fairy
フェアリーテール[, feari-te-ru] (n) fairy-tale
フェアリーランド[, feari-rando] (n) fairyland
ぶるぶる(P);ブルブル[, buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P)
わなわな[, wanawana] (adv-to,vs) (on-mim) trembling from fear; trembling all over
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
不敵[ふてき, futeki] (adj-na,n) daring; fearless; intrepid; bold; tough; (P)
冷え冷え[ひえひえ;ひえびえ, hiehie ; hiebie] (adv,n,vs,adv-to) feeling chilly; being fearful; cold
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv,n,vs) feeling chilly; being fearful
危ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P)
固唾をのむ;固唾を飲む;固唾を呑む[かたずをのむ, katazuwonomu] (exp,v5m) to hold one's breath (in fear, anxiety, etc.)
嫌悪感[けんおかん, ken'okan] (n) unpleasant feelings (e.g. hatred, disgust, revulsion, fear); (P)
強持て;恐持て[こわもて, kowamote] (n) deferential treatment (out of fear)
心配ご無用;心配御無用[しんぱいごむよう, shinpaigomuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control
心配無用[しんぱいむよう, shinpaimuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control

fear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากัมปะ[n.] (ākampa) EN: fear FR:
อากัมปนะ[n.] (ākampana) EN: fear FR:
ฝ่อ[v.] (fø) EN: be seized with fear FR:
หัวหด[v.] (hūahot) EN: fear FR:
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed ; terrified ; stunned with fear FR: stupéfait
ใจหายใจคว่ำ[adj.] (jaihāijaikh) EN: startled ; frightened ; stunned with fear FR: qui a une peur bleue
ขาม[v.] (khām) EN: be afraid of ; fear FR: craindre ; avoir peur (de)
ขยั้น[v.] (khayan) EN: be scared ; be afraid ; fear FR: craindre
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ครั่นคร้าม[v.] (khrankhrām) EN: fear ; be afraid FR:
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer
ความกลัว[n.] (khwām klūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia FR: peur [f] ; crainte [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
ความตกใจ[n.] (khwām tokja) EN: fright ; fear FR: peur [f]
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātkl) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright ; horror FR: terreur [f] ; épouvante [f]
แกลน[v.] (klaēn) EN: be afraid ; fear FR: craindre
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified FR: craindre
เกลือก[conj.] (kleūak) EN: lest ; for fear that ; in case FR:
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
กลัวจนตัวสั่น[v. exp.] (klūa jon tū) EN: tremble with fear FR: trembler de peur
กลัวเกรง[v. exp.] (klūa-krēng) EN: be in awe (of) ; fear ; be in fear of ; obey FR:
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death ; be scared to death FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
เกรง[v.] (krēng) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread FR: craindre ; appréhender
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: be afraid of ; scare ; fear ; revere ; be in awe (of) FR: craindre ; redouter ; avoir peur
เกรงว่า[v. exp.] (krēng wā) EN: be afraid (that) ; fear FR:
เกรงว่า[conj.] (krēng wā) EN: lest ; for fear that FR:
กริ่งเกรง[v.] (kringkrēng) EN: fear ; be afraid of FR:
หลาบ[v.] (lāp) EN: be afraid to do something again ; have a lingering fear ; be scared FR: craindre les conséquences
ลูบหน้าปะจมูก[v. (loc.)] (lūpnāpajamū) EN: go through the motions ; fail to act decisively ; act perfunctorily ; hold back for fear of treading on someone's toes FR:
มรณภัย[n.] (møranaphai ) EN: fear of death FR:
น้ำท่วมปาก[v.] (nāmthūampāk) EN: be unable to speak by an overwhelming influence ; be rendered speechless due to one's own fear FR: ne pas pouvoir s’exprimer librement
หงอ[adj.] (ngø) EN: in fear and trembling ; terrified ; utterly subdued FR:
โอตตัปปะ[n.] (ōttappa) EN: fear of wrongdoing ; moral fear FR: peur de mal faire [f]
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
ภยาคติ[n.] (phayākhati) EN: bias arising from fear FR:
ภีรุ[v.] (phīru) EN: fear FR:
พรั่นพรึง[v.] (phranphreun) EN: fear FR: craindre
ปอด[v.] (pøt) EN: fear ; tremble with fright FR: avoir peur ; trembler de peur
ประหวั่น[v.] (prawan) EN: dread ; be in dread ; be fearful ; fear FR: craindre

fear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of
Angstgefühl {n}; Gefühl der Angstsensation of fear
Arachnophobie {f}; Angst vor Spinnenarachnophobia; fear of spiders
schreckensbleich {adj}green with fear
Todesangst {f}mortal fear
Sterben {n} | im Sterben liegen | Angst vor dem Sterbendeath; dying | to be dying | fear of death; fear of dying
Flugangst {f}fear of flying
Zukunftsangst {f}; Angst vor der Zukunftfear of the future
ängstlich; angstvoll; furchtsam {adj} | ängstlicher; angstvoller; furchtsamer | am ängstlichsten; am angstvollsten; am furchtsamstenfearful | more fearful | most fearful
Salomonenkauz {m} [ornith.]Fearful Owl
furchtlos {adj} | furchtloser | am furchtlosestenfearless | more fearless | most fearless
Furchtlosigkeit {f}fearlessness
Furchtsamkeit {f}fearfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fear
Back to top