ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enchant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enchant*, -enchant-

enchant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enchant (vt.) ทำให้หลงใหล See also: ทำให้ปลื้มปิติ Syn. captivate, charm, delight
enchant (vt.) ร่ายมนต์ใส่ See also: เป่ามนต์ใส่ Syn. bewitch, charm
enchant by (phrv.) ทำให้ลุ่มหลงด้วย See also: ร่ายมนตร์ให้ลุ่มหลง Syn. charm with
enchant with (phrv.) ทำให้ลุ่มหลงด้วย See also: ร่ายมนตร์ให้ลุ่มหลง Syn. charm with
enchanted (adj.) รู้สึกเคลิบเคลิ้ม See also: เคลิ้ม, หลงใหล Syn. captivated, charmed, delighted
enchanting (adj.) ซึ่งมีเสน่ห์ See also: ซึ่งน่าหลงใหล Syn. captivating, charming, delightful
enchantment (n.) การลุ่มหลง See also: การเคลิบเคลิ้ม, การหลงใหล
enchantress (n.) หญิงที่ล่อลวงชายด้วยเสน่ห์ (คำโบราณ) Syn. coquette, siren
enchantress (n.) แม่มด Syn. sorceress Ops. wizard
English-Thai: HOPE Dictionary
enchantvt. ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ปลื้มปิติ,มีเสน่ห์, Syn. bind
enchantingadj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล
enchantmentn. การทำให้หลงใหล,เสน่ห์,สิ่งที่ทำให้หลงใหล, Syn. spell,magic
enchantressn. ผู้หญิงทำให้คนลุ่มหลง,หญิงที่มีเสน่ห์,แม่มด
English-Thai: Nontri Dictionary
enchant(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ปลื้มปีติ
enchantment(n) การสาป,เสน่ห์,ความลุ่มหลง,ความหลงเสน่ห์
enchantress(n) หญิงเจ้าเสน่ห์,แม่มด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่ายมนต์ (v.) enchant See also: recite magic formulas or incantations, mutter incantations
ลุ่มหลง (v.) enchant See also: fascinate, attract Syn. หลงใหล, เคลิ้ม
เคลิบเคลิ้ม (v.) enchant See also: fascinate, attract Syn. หลงใหล, เคลิ้ม, ลุ่มหลง
ชวนมอง (adj.) enchanting See also: bewitching, fascinating, charming, attractive, captivating, pleasant Syn. น่ามอง
ลุ่มหลง (v.) be enchanted See also: be mad about, be infatuated with, dote on Syn. หลงใหล, หลงเสน่ห์, คลั่งไคล้
หลงเสน่ห์ (v.) be enchanted by See also: be fascinated with Syn. หลงใหล, ติดใจ
หลงใหลได้ปลื้ม (v.) be enchanted See also: be mad about, be infatuated with, dote on Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, หลงเสน่ห์, คลั่งไคล้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He used to enchant the crew.เขาเคยลุ่มหลงลูกเรือ
Divert him. Beguile him. Enchant him.เบี่ยงเบนความสนใจ ยั่วยวน โปรยเสน่ห์ใส่พระองค์
She's certainly managed to enchant you.รู้สึกลูกจะหลงเสน่ห์เธอนะ
Well, he'll have no choice. There's more than one way to enchant a man.เขาไม่มีทางเลือก มีตั้งหลายทาง ที่จะทำให้ผู้ชายลุ่มหลง
Can you enchant me with a list of boat owners in Jacksonville?คูณทำให้ผมปลื้มด้วยรายชื่อ เจ้าของเรือในแจ็คสันวิลได้มั้ย
How do you enchant them?แล้วเปลี่ยนมันทั้งหมดได้อย่างไร
I have half a mind to enchant the locks after you leave.ฉันยังมีใจจะร่ายมนต์ ล็อคหลังจากฉันไปแล้วอยู่นะ
Oh, I was carried away by her, enchanted by her as everyone was.ผมเคยลุ่มหลงหล่อน ต้องมนตร์เสน่ห์ของหล่อนเหมือนกับคนอื่นๆ
Enchanted. Thank you very much.หลงเสน่ห์ ขอบคุณมากครับ
He had a tin leg made, but then a witch enchanted his axe, and he kept on cutting off the other parts of his body until he was all made of tin.เขาเลยต้องทำขาด้วยสังกระสี แต่แม่มดใส่อาถันที่ขวานของเขา และเขาตัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนกลายเป็นสังกระสีทั้งหมด
When the Nome King promised Mombi 30 beautiful heads if she kept Ozma a secret, she enchanted her into the mirror.กษัตริย์โนมตกลงว่าจะให้มอมบี้มีหัวของหญิงสาว 30 หัว ถ้าเธอเก็บเรื่องของ ออสมาเป็นความลับ เขาก็เลย ขังเธอไว้ในกระจก
And that is the legend of Hauptmann-Koenig's enchanted peasant girl.และนั่นก็เป็นตำนาน ของ โฮปต์แมนน์-โคนิก "สาวน้อยกลอยใจ"

enchant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, 有魅力的] attractive; charming; enchanting; magnetic
眩丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, 眩丽 / 眩麗] charming; enchanting; captivating
心折[xīn zhé, ㄒㄧㄣ ㄓㄜˊ, 心折 / 心摺] convinced; to admire from the heart; enchanted
妖娆[yāo rào, ㄧㄠ ㄖㄠˋ, 妖娆 / 妖嬈] enchanting
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ, 心醉] enchanted; fascinated; charmed
魔法[mó fǎ, ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, 魔法] enchantment; magic
入迷[rù mí, ㄖㄨˋ ㄇㄧˊ, 入迷] to be fascinated; to be enchanted
引人入勝[yǐn rén rù shèng, ˇ ㄖㄣˊ ㄖㄨˋ ㄕㄥˋ, 引人入勝 / 引人入胜] to enchant; fascinating
迷人[mí rén, ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ, 迷人] fascinating; enchanting; charming; tempting
迷住[mí zhu, ㄇㄧˊ ㄓㄨ˙, 迷住] to fascinate; to strongly attract; to obsess; to infatuate; to captivate; to enchant
狐狸精[hú li jīng, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙ ㄐㄧㄥ, 狐狸精] fox-spirit; vixen; witch; enchantress
[yāo, ㄧㄠ, 妖] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon
猿玃[yuán jué, ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 猿玃] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 玃] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
玃猿[jué yuán, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ, 玃猿] legendary ape of Sichuan and Yunnan, with a penchant for carrying off girls
着魔[zháo mó, ㄓㄠˊ ㄇㄛˊ, 着魔 / 著魔] obsessed; bewitched; enchanted; as if possessed
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, 鞭辟入里 / 鞭闢入裡] penetrated; trenchant; incisive

enchant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悩殺[のうさつ, nousatsu] (n,vs) fascinate; bewitch; enchant
酔わす[よわす, yowasu] (v5s,vt) (1) to get (someone) drunk; to inebriate; to intoxicate; (2) to charm; to enchant
酔わせる[よわせる, yowaseru] (v1,vt) (1) to get (someone) drunk; to inebriate; to intoxicate; (2) to charm; to enchant
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman
仙境;仙郷[せんきょう, senkyou] (n) fairyland; enchanted land
仙窟[せんくつ, senkutsu] (n) enchanted cave
化かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s,vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude
化け物屋敷;化物屋敷[ばけものやしき, bakemonoyashiki] (n) haunted mansion; haunted house; enchanted house
妖女[ようじょ, youjo] (n) enchantress; vamp
妖婦[ようふ, youfu] (n) enchantress
妖花[ようか, youka] (n) enchantingly beautiful flower; bewitching beauty
妙なる[たえなる, taenaru] (adj-pn) (See 妙なる調べ・たえなるしらべ) exquisite (e.g. melody); melodious; delicate; enchanting
妙なる調べ[たえなるしらべ, taenarushirabe] (n) enchanting melody; sweet tune
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy
濃艶[のうえん, nouen] (adj-na,n) charming; bewitching; enchanting
蓬莱[ほうらい, hourai] (n) (1) Mount Penglai; Penglai Island; enchanted land of perpetual youth from Chinese mythology; (2) (See 三蓬莱) sacred mountain (e.g. Mount Fuji, Mount Kumano, etc.)
蕩ける;盪ける[とろける, torokeru] (v1,vi) (1) (uk) to melt (to a liquid); (2) to be enchanted with; to be charmed; to be bewitched
蠱惑;蟲惑(iK)[こわく, kowaku] (n,vs) fascination; glamour; glamor; enchantment; seduction
露悪趣味[ろあくしゅみ, roakushumi] (n) being apt to make a show of one's faults; penchant for boasting of one's faults; pretending to be worse than one really is
魅せられる[みせられる, miserareru] (v1) to be enchanted; to be charmed
魅惑的[みわくてき, miwakuteki] (adj-na) charming; fascinating; enchanting; bewitching; beguiling; captivating; alluring

enchant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation FR: parole magique [f] ; incantation [f]
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted FR: ravi ; enchanté
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจมาก[adj.] (dījai māk) EN: very happy FR: très heureux ; enchanté ; ravi ; radieux
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
การลุ่มหลง[n.] (kān lumlong) EN: enchantment ; engrossment FR:
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
ความยินดี[n.] (khwām yindī) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]
หลงใหลได้ปลื้ม[v. exp.] (longlai dāi) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yi) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice FR: être enchanté ; être ravi
นิพพิทา[n.] (nipphithā) EN: dispassion ; disinterest ; disenchantment FR:
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
ปลื้ม[v.] (pleūm) EN: be delighted ; be very happy ; be pleased FR: être ravi ; être enchanté ; être aux anges ; rayonner de joie
รสนิยม[n.] (rotniyom = ) EN: taste ; liking ; preference ; fondness FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]
รสนิยม[n.] (rotsaniyom ) EN: taste ; liking ; preference ; fondness FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness FR: charme [m] ; attrait [m] ; fascination [f]
ยินดี[adj.] (yindī) EN: pleased ; glad ; happy ; joyous FR: enchanté ; content ; ravi
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ[xp] (yindī thī d) EN: nice to meet you ; it's nice to meet you ; how do yo do ; it's a pleasure to meet you ; glad to meet you ; pleased to meet you FR: enchanté de faire votre connaissance ; enchanté ; ravi de vous rencontrer

enchant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hang {m}penchant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enchant
Back to top