ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dismember

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dismember*, -dismember-

dismember ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dismember (vt.) รื้อ See also: ถอดออก, แยกออก, เอาออก Syn. disassemble Ops. assemble, put together
dismember (vt.) ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์ Syn. operate anatomize Ops. join, unite
dismember (vi.) ชำแหละคน สัตว์หรือพืชเพื่อการศึกษา See also: ผ่าศพ, ผ่าเพื่อวิเคราะห์ Syn. operate anatomize Ops. join, unite
English-Thai: HOPE Dictionary
dismember(ดิสเมม'เบอะ) vt. ตัดออกเป็นส่วน ๆ ,ตัดมือตัดขาออก, See also: dismemberment n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dismember(vt) ตัดเป็นส่วนๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dismembermentการตัดแขนหรือขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dismembermentการตัดแขนออกการตัดขาออก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lobster thermidor is coming up, and I am going to have to murder and dismember a crustacean.ล็อบเตอร์ เธอร์มิดอร์ เป็นรายการต่อไป แล้วฉันก็ต้องเป็นคนฆ่าและหั่นมันเป็นชิ้นๆ
That's why they dismember the victims.แบบนั้นมันกำจัดได้ง่ายกว่า
The answer to your question, detective, is yes, this killer can't dismember these women.คำตอบสำหรับคำถามของคุณ คุณนักสืบ ใช่ครับ ฆาตกรไม่สามารถทำลายศพผู้หญิงพวกนี้ได้
Yeah, and the edging shows that the stars were cut by the same saw that was used to dismember the body.ใช่ และที่ขอบคมแสดงว่า ดาวพวกนั้นตัดได้เหมือนกับเลื่อย นั่นคือของที่ใช้หั่นแยกศพ
Annabeth will dismember me if we leave without saying good-bye.แอนนาเบ็ธจะโกรธผม ถ้าไปโดยไม่ลา
The plan seemed to be to dismember the body... and dispose of it down that drainpipe.ดูเหมือนว่าแผนการเพื่อตัดศพออกเป็นชิ้นๆ และทิ้งมันลงสู่ท่อระบายน้ำ
The strength it would take to dismember a body and carry the pieces suggests that the unsub is a physically fit male or it was a team.การจะใช้กำลังที่จะหั่นศพ แล้วถือมาด้วย บ่งบอกว่าอันซับเป็นชายที่แข็งแรงมาก หรือไม่ก็มีเป็นทีม
According to the autopsy report the painter dismembered his wife.จิตรกรลงมือชำแหละภรรยาของเขา ตอนหล่อนตั้งครรภ์ได้แปดเดือน
And whoever he was, he was dead and dismembered before the explosion.และไม่ว่าเขาเป็นใคร เขาตายและถูกหั่นก่อนที่จะเกิดระเบิด
The body was dismembered.ศพถูกหั่นออกเป็นส่วน ๆ
Working backwards, carbon patterns show the body was dismembered before it was burned.สืบย้อนไป รูปแบบเถ้าถ่านแสดงว่าศพ... ...ถูกแยกชิ้นก่อนเผา
Burn patterns show us the dismembered parts were stacked and doused with an accelerant in an attempt to incinerate the body.รูปแบบการเผาแสดงว่า ชิ้นส่วนร่างกายถูกกองๆกัน ...แล้วถูกสาดด้วยตัวเร่งให้ศพเผาเร็วขึ้น

dismember ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse)
切り放つ[きりはなつ, kirihanatsu] (v5t,vt) (1) to cut loose; to let loose; to cut off; to detach; to dismember; to cut in two; (2) to separate in thought; to consider as independent
切り離す(P);切り放す[きりはなす, kirihanasu] (v5s,vt) to detach; to decapitate; to cut loose; to let loose; to dismember; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dismember
Back to top