ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thump

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thump*, -thump-

thump ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thump (vt.) ฟาด (ไม่เป็นทางการ) See also: โบยด้วยเข็มขัด, ใช้เข็มขัดตี (หวด, โบย) Syn. slap
thump (vi.) ตกลงน้ำเสียงดังจ๋อม Syn. thud, splash
thump (vt.) ทำให้ตกน้ำเสียงดังจ๋อม Syn. thud, splash
thump (vi.) ปิดดังปัง See also: ปิดเสียงดัง, กระแทก, ขว้าง Syn. fling
thump (vt.) ปิดดังปัง See also: ปิดเสียงดัง, กระแทก, ขว้าง Syn. fling
thump (vi.) ตบ See also: ตีอย่างแรง, ทุบอย่างแรง, กระแทกอย่างแรง Syn. slam, strike
thump (vt.) ตบ See also: ตีอย่างแรง, ทุบอย่างแรง, กระแทกอย่างแรง Syn. slam, strike
thump on (phrv.) ตีดังๆ See also: ทุบ, เคาะ
thump out (phrv.) เคาะออกมา
thumping (adj.) เด่น
English-Thai: HOPE Dictionary
thump(ธัมพฺ) vi.,vt. (การ,เสียง) ทุบหรือตีให้เกิดเสียงดัง,เดินด้วยฝีเท้าหนัก, (หัวใจ) เต้น., See also: thumper n., Syn. slam,thud
English-Thai: Nontri Dictionary
thump(n) เครื่องบีบนิ้วหัวแม่มือในสมัยโบราณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give me the thump gun.เอาเครื่องยิงระเบิดให้ข้า
Don't make me come down there. I'll thump your skull for you.อย่าทำให้ฉันลงมามี ฉันจะกระหน่ำกะโหลกศีรษะของคุณ
We hear it thump around underneath.เราได้ยินเสียงตุบด้านล่าง
[ THUMP ] [ MIKA SCREAMS ][ THUMP ] [ MIKA SCREAMS ]
I can literally feel my heart thump when I see him.ฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันมันเต้นแรงเมื่อพบเขา
So he maintains that you can have more fun in a small, simple car like an Austin A35 or a Wolseley Hornet, than you can in the big, fire-spitting super-cars that Hammond and I thump round the track every week.เขาเลยยืนหยัดว่า ในรถขนาดเล็กคุณจะรู้สึกสนุก อย่างพวก ออสติน เอ35 หรือโวลซีเลย์ ฮอร์เน็ต มากกว่ารถซุเปอร์คาร์ เครื่องยักษ์ไฟแลบ
Yeah, Thumper had a busy afternoon.Thumper had a busy afternoon.
You're the girl that was with those assholes throwing popcorn at Thumper.What? You're the girl that was with those arseholes throwing popcorn at Thumper.
That Bible-thumping bullshitter, he's doing his penance in the Sudan.ไอ้หมอเคร่งศาสนานั่นน่ะหรอ ไปทรมานตัวเองไถ่บาปที่ซูดานแล้ว
Where is the thump-thump?อยู่ไหนแล้ว .. ตุ้บ ตุ้บ น่ะ
[THUMPING MUSIC BLARING FROM HOUSE][THUMPING MUSIC BLARING FROM HOUSE]
Ditch the Bible thumper.กลัวสำรอกออกมาเป็นไบเบิล

thump ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ことん[, koton] (adv-to) (on-mim) clunk; thump
ドスン;どすん[, dosun ; dosun] (int,adv-to) (on-mim) bam; whomp; thump
ボカッ;ボカン[, bokatsu ; bokan] (adv,adv-to) (on-mim) bop; pow; bonk; thump
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard
ぎいとん[, giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump)
ゴツンゴツン[, gotsungotsun] (adv) (See ゴツン) thumping; banging
ごとり[, gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy)
すとん;ストン[, suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down
ダクマダクマ;ダックマダックマ[, dakumadakuma ; dakkumadakkuma] (exp,adj-na) (fem) woman's word for the sound of feet thumping across a noh theatre; space of noh theatre based on the reach of the sound of feet thumping
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P)
どっかと[, dokkato] (adv) (on-mim) with a thump; floppingly
バクバク[, bakubaku] (n) thumping (heart); banging (heart); pounding (heart); racing (heart)
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P)
説教坊主[せっきょうぼうず, sekkyoubouzu] (n) tub-thumping preacher; preacher (priest) who is good at delivering a sermon; pulpiteer (usually with contemptuous implication)

thump ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมุบ[v.] (khamup) EN: pulsate ; beat ; throb ; thump ; palpitate FR:
ผาง[X] (phāng) EN: thump ; bang FR:
ระทึก[v.] (ratheuk) EN: bound ; thump FR:
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite FR: cogner ; battre ; frapper ; marteler ; asséner
ธุมเพลิง[n.] (thumphloēng) EN: light FR:
ตุ้บตั้บ[X] (tuptap) EN: thumping sound FR:
อุทุมพร[n.] (uthumphøn) EN: Udumvara tree ; Ficus glomerate FR:
อุทุมพร[n. prop.] (Uthumphøn ) EN: Autumporn FR: Autumporn
อุทุมพรพิสัย ; อุทุมพรพิสัยอำเภอ = อ.อุทุมพรพิสัย[n. prop.] (Uthumphøn P) EN: Uthumphon Phisai ; Uthumphon Phisai District FR: Uthumphon Phisai ; district de Uthumphon Phisai

thump ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demagogie {f}tub-thumping
demagogisch {adj}tub-thumping
Mordsding {n}thumper
riesengroß {adv}thumping great [coll.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thump
Back to top