ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

miserly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *miserly*, -miserly-

miserly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
miserly (adj.) ตระหนี่ See also: ขี้เหนียว, งก Syn. frugal, stingy Ops. generous, charitable
English-Thai: HOPE Dictionary
miserly(ไม'เซอลี) adj. ขี้เหนียว,ตระหนี่., See also: miserliness n., Syn. stingy
English-Thai: Nontri Dictionary
miserly(adj) ขี้เหนียว,ขี้ตืด,โลภ,ตระหนี่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้งก (adj.) miserly See also: stingy, miserly Syn. ขี้เหนียว
ตระหนี่ถี่เหนียว (adj.) miserly See also: stingy, miserly Syn. ขี้เหนียว, ขี้งก

miserly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吝啬[lìn sè, ㄌㄧㄣˋ ㄙㄜˋ, 吝啬 / 吝嗇] stingy; mean; miserly
小气[xiǎo qì, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, 小气 / 小氣] stingy; petty; miserly; narrow-minded
鄙吝[bǐ lìn, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˋ, 鄙吝] vulgar; stingy; miserly; mean

miserly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケチケチ;けちけち[, kechikechi ; kechikechi] (adv,vs) (See けち) stingy; tightfisted; miserly
ちびる[, chibiru] (v5r,vt) (1) (col) to wet oneself; to shit oneself; (2) to be miserly
どけち[, dokechi] (n,adj-na) (uk) cheapskate; very miserly
算盤高い[そろばんだかい, sorobandakai] (adj-i) calculating; miserly
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded
倹吝[けんりん, kenrin] (n) miserly, stingy
狡い[ずるい(P);こすい, zurui (P); kosui] (adj-i) (1) (uk) sly; cunning; dishonest; sneaky; crafty; (2) (esp. こすい) miserly; (P)

miserly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้เหนียว[adj.] (khīnīo) EN: stingy ; miserly ; mean ; tight FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
ขี้ตืด[adj.] (khīteūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean FR: radin
ขี้ตระหนี่[adj.] (khī tranī) EN: stingy ; miserly FR: radin ; avare ; rapiat (fam.) ; chiche (vx) ; pingre (péj.) ; parcimonieux ; économe ; regardant ; avaricieux (litt.)
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: stingy ; niggardly ; miserly ; penuriously FR: radin
กระดูกขัดมัน[adj.] (kradūkkhatm) EN: tingy ; niggardly ; miserly ; penuriously FR: radin
เหนียว[adj.] (nīo) EN: stingy ; miserly ; parsimonious FR: radin
ตืด[adj.] (teūt) EN: stingy ; miserly ; niggardly ; mean FR: mesquin ; parcimonieux
ตระหนี่[adj.] (tranī) EN: frugal ; stingy ; miserly ; chary ; mean ; niggardly ; parsimonious ; penurious FR: avare ; radin ; rapiat (fam., vx) ; frugal ; parcimonieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า miserly
Back to top