ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commanding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commanding*, -commanding-

commanding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commanding (adj.) ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ See also: ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา, ซึ่งเป็นผู้สั่งการ, ซึ่งมีอำนาจเหนือ Syn. sizable, dominant
English-Thai: HOPE Dictionary
commanding(คะมาน'ดิง) adj. n. เกี่ยวกับการบัญชาการ,เด่น,ครอบงำ,สูงคลุม
commanding officern. ทหารผู้บัญชาการ (ตั้งแต่ชั้นร้อยตรีจนถึงพันเอก)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศูนย์บัญชาการ (n.) commanding center
หอบังคับการ (n.) commanding room See also: control room Syn. ป้อมบังคับการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You, the commanding officer!คุณที่อยู่ตรงนั้น. คุณผู้ บัญชาการทหาร!
I'm skilled at commanding the attention of a room... and discussing very important issues.ดิฉันมีความสามารถในการควบคุมความสนใจในการประชุม เเละปรึกษาปัญหาสำคัญๆ
Well, she has got a very commanding voice.เธอมีเสียงที่ทรงอำนาจมาก
I've always had great admiration for your investigative abilities and your physical prowess, your commanding voice.และฉันชื่นชม... ความสามารถในการสืบสวนและ พลังทางกายของคุณเสมอมา... เสียงสั่งการของคุณ
And funny drawings of your commanding officer.และคำพูดตลกๆ ที่ขียนเอาไว้บนผนังถึงผู้บังคับบัญชาของคุณ
My commanding officer was Lieutenant Colonel Henry Mucci.ผู้บัญชาการของผมคือ พันโท เฮนรี่ มุชชี่
She's an American nurse who was married to his commanding officer.เธอเป็นพยาบาลชาวอเมริกัน ที่แต่งงานกับผู้บังคับบัญชาของผู้กอง..
Soldier, get me your commanding officer.ทหาร ไปตามผู้บังคับบัญชามา
Kuribayashi belongs behind a desk, not commanding war.คูริบายาชิ ดีแต่นั่งโต๊ะสั่งการ รบกันจริง ๆ ก็ไม่ได้เรื่อง
Soon, it will be a commanding unit of the five armies!ในไม่ช้า มันก็จะมีการบังคับบัญชาเป็น 5 เหล่าทัพ
Derek Reese, John's uncle, and a commanding officer with the Resistance.ดีเร็ค รีส ลุงของจอห์น หัวหน้าหน่วยรบของฝ่ายต่อต้าน
And the commanding officer with the resistance.ห้วหน้าหน่วยรบของฝ่ายต่อต้าน

commanding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司令[sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ, 司令] commanding officer

commanding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
司令官[しれいかん, shireikan] (n) commandant; commanding officer; general; (P)
命令口調[めいれいくちょう, meireikuchou] (n) tone of command; authoritative tone; commanding tone
圧し[おし, oshi] (n) weight; pressing down; commanding presence; authority
容貌魁偉[ようぼうかいい, youboukaii] (n,adj-na) (a man) having a commanding face and a powerful physique
引率;引卒(iK)[いんそつ, insotsu] (n,vs) leading; commanding
部将[ぶしょう, bushou] (n) commanding officer
部隊長[ぶたいちょう, butaichou] (n) commanding officer
隊長[たいちょう, taichou] (n) commanding officer; (P)
凛々;凛凛[りんりん, rinrin] (adj-t,adv-to) (1) severe; intense; awe-inspiring; commanding; (2) biting; bitter (cold); piercing; frigid
凛然[りんぜん, rinzen] (adj-t,adv-to) commanding; awe-inspiring
威風凛々;威風凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner
貫禄十分[かんろくじゅうぶん, kanrokujuubun] (n,adj-na,adj-no) having great (impressive, commanding) presence; having an air of importance; having enough gravity for (a position)

commanding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอบังคับการ[n. exp.] (høbangkhapk) EN: commanding room ; control room FR: salle de commandes [f]
ผู้บัญชาการ[n. exp.] (phū banchāk) EN: commander ; commander in chief ; commanding officer ; superior FR: commandant [m]
ผู้บังคับการ[n.] (phūbangkhap) EN: commandant ; commander ; commanding officer FR: commandant [m]
ผู้บังคับการเรือ[n. exp.] (phūbangkhap) EN: commanding officer ; captain ; master FR: capitaine [m]
ผู้การ[n.] (phūkān) EN: commander in chief ; commanding officer ; commander FR:
ศูนย์บัญชาการ[n. exp.] (sūn banchāk) EN: commanding center FR: centre de commandement [m]

commanding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stattliche Erscheinung {f}commanding figure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commanding
Back to top