ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conscious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conscious*, -conscious-

conscious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conscious (adj.) ที่ตระหนักได้
conscious (adj.) ที่รู้สึกตัว
conscious (adj.) ที่รู้สึกหรือคิดได้ Syn. aware, known Ops. unaware
consciously (adv.) อย่างพิจารณาแล้ว Syn. thoughtfully, intentionally
consciousness (n.) ความตระหนักรู้ Syn. awareness, cognizance
English-Thai: HOPE Dictionary
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
English-Thai: Nontri Dictionary
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consciousnessความรู้สึกตัว, การรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consciousจิตสำนึก [การแพทย์]
Consciousnessพิชาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คืนสติ (v.) be conscious of See also: be aware of, come to realize Syn. ได้สติ
รักสวยรักงาม (v.) be conscious of one´s appearance See also: be fond of dressing up, be proud of one´s appearance
รู้สึกตัว (v.) be conscious of See also: be aware of Syn. มีสติ
จิตสำนึก (n.) conscious
การตระหนัก (n.) consciousness See also: awareness, recognition Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การรู้สึก
การรู้ตัว (n.) consciousness See also: awareness, recognition Syn. ความระลึก, การรู้สึก, การตระหนัก
การรู้สึก (n.) consciousness See also: awareness, recognition Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การตระหนัก
การรู้สึก (n.) consciousness See also: penitence, contrition, repentance, awareness, appreciation, perception, realization (of one´s error)
การสำนึก (n.) consciousness See also: penitence, contrition, repentance, awareness, appreciation, perception, realization (of one´s error) Syn. การรู้สึก
ความระลึก (n.) consciousness See also: awareness, recognition Syn. การรู้ตัว, การรู้สึก, การตระหนัก
ความสำนึก (n.) consciousness See also: awareness, recognition Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การรู้สึก, การตระหนัก
พิชาน (n.) consciousness
สติ (n.) consciousness See also: sense, mind Syn. สำนึก
สติสัมปชัญญะ (n.) consciousness See also: awareness, cognizance, knowingness Syn. สติ
สมปฤดี (n.) consciousness Syn. สมประดี, สมปฤๅดี
สมปฤๅดี (n.) consciousness Syn. สมปฤดี, สมประดี
สมฤดี (n.) consciousness Syn. สมปฤดี, สมประดี, สมปฤๅดี
สัมปชัญญะ (n.) consciousness See also: awareness, cognizance, knowingness Syn. สติ, สติสัมปชัญญะ
คงสติ (v.) remain conscious See also: keep quiet Syn. คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ
ครองสติ (v.) remain conscious See also: keep quiet Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was younger then, and tremendously conscious of the family honor.ตอนนั้นผมยังหนุ่ม และอยากรักษาเกียรติของตระกูลไว้
They're very health conscious in Los Angeles.ในลอสเองเจลลิส เค้ารักษาสุขภาพกัน.
I'm proud of what I do. It was a conscious choice. I didn't fuck up!ชั้นภูมิใจในสิ่งที่ชั้นทำ ชั้นเลือกอย่างมีสติ ไม่ใช่ล้มเหลว
It's not the conscious thought really.ไม่ได้ตั้งใจจะนึกหรอก
Studying the pattern made Euclid conscious of itself.การศึกษาในรูปแบบ ทำให้ ยูคลิด เกิดจิตสำนึก
You're always conscious of others.เธอคิดเพื่อคนอื่นเสมอ
They'll be conforming not to the wishes of demanding parents but to the wishes of an image conscious corporation...พวกเขาจะปฏิบัติตาม ความปรารถนาของบรรษัทที่มุ่งสร้างภาพ ไม่ใช่ทำตามความปรารถนาของพ่อแม่...
Either you are in each other's confidence and you have secret affairs to discuss, or you are conscious that your figures appear to the greatest advantage by walking.อาจเป็นไปได้ว่าคุณสองคน กำลังมีเรื่องปรึกษากัน และคุณสองคน มีความลับที่จะต้องพูดกัน หรือเป็นเพราะคุณสองคน รู้ว่ารูปร่างของตัวเอง
When she was a girl, I created a series of psychic barriers to isolate her powers from her conscious mind.เพื่อแยกพลังของเธอออกจากสมองส่วนจิตสำนึก - และมันมีผลทำให้เธอมีพัฒนาการแบบสองบุคลิกภาพ
The conscious Jean, whose powers were always in her control, and the dormant side.เป็นบุคลิคภาพที่ในกลุ่มพวกเรา ให้คำนิยามว่า 'ฟินิกส์'
All you need to do is be conscious about your choices and responsible for your actions.ทั้งหมดที่เธอต้องทำ คือคิดให้ได้เกี่ยวกับทางเลือกของเธอ และรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเอง
Is he even conscious at all?เขาชอบให้ผมข่าวหุ้นให้ฟัง เขารู้สึกตัวหรือยังคะ

conscious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自罪[zì zuì, ㄗˋ ㄗㄨㄟˋ, 自罪] actual sin (Christian notion, as opposed to original sin 原罪); conscious sin
随意[suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 随意 / 隨意] as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious
察觉[chá jué, ㄔㄚˊ ㄐㄩㄝˊ, 察觉 / 察覺] aware; conscious
[yūn, ㄩㄣ, 晕 / 暈] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out
意识[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, 意识 / 意識] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware
有意志[yǒu yì zhì, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄓˋ, 有意志] conscious; having a will
有意识[yǒu yì shí, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄕˊ, 有意识 / 有意識] conscious
神志[shén zhì, ㄕㄣˊ ㄓˋ, 神志] consciousness; state of mind; compos mentis
自觉[zì jué, ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, 自觉 / 自覺] conscious; aware; on one's own initiative; conscientious
觉悟[jué wù, ㄐㄩㄝˊ ˋ, 觉悟 / 覺悟] consciousness; awareness; Buddhist enlightenment (Sanskrit: cittotpāda)
[hūn, ㄏㄨㄣ, 昏] muddle-headed; twilight; to faint; to lose consciousness
迷糊[mí hu, ㄇㄧˊ ㄏㄨ˙, 迷糊] muddle-headed; dazed; only half conscious
唯心主义[wéi xīn zhǔ yì, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯心主义 / 唯心主義] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness
唯心论[wéi xīn lùn, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ, 唯心论 / 唯心論] philosophy of idealism, the doctrine that external reality is a product of consciousness
昏睡[hūn shuì, ㄏㄨㄣ ㄕㄨㄟˋ, 昏睡] sleep; drowse when unconscious; lethargic sleep; lethargy
精神[jīng shén, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, 精神] spirit; mind; consciousness; thought; mental; psychological; essence; gist
意识流[yì shí liú, ㄧˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˊ, 意识流 / 意識流] stream of consciousness (in literature)
不自觉[bù zì jué, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, 不自觉 / 不自覺] unaware; unconscious of sth
不知不觉[bù zhī bù jué, ㄅㄨˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 不知不觉 / 不知不覺] unconsciously; unwittingly
不觉[bù jué, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 不觉 / 不覺] unconsciously
不随意[bù suí yì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 不随意 / 不隨意] unconscious; involuntary
失去意识[shī qù yì shí, ㄕ ㄑㄩˋ ㄧˋ ㄕˊ, 失去意识 / 失去意識] unconscious
潜意识[qián yì shí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˋ ㄕˊ, 潜意识 / 潛意識] unconscious mind
无意识[wú yì shí, ˊ ㄧˋ ㄕˊ, 无意识 / 無意識] unconsciously

conscious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンシャス[, konshasu] (n) conscious
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS
未必の故意[みひつのこい, mihitsunokoi] (n) conscious neglect; willful negligence; wilful negligence
コギャル[, kogyaru] (n) (abbr) obsessively trend-conscious teen-age girls
コレクティブアンコンシャス[, korekuteibuankonshasu] (n) collective unconscious
コンシャスネスレイジング[, konshasunesureijingu] (n) consciousness-raising
サブリミナル[, saburiminaru] (n,adj-no,adj-na) subliminal (below the threshold of sensation or consciousness)
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands
八識[はっしき;はちしき, hasshiki ; hachishiki] (n) {Buddh} eight consciousnesses (one for each of the five senses, consciousness of the mind, self-consciousness and store consciousness)
副意識[ふくいしき, fukuishiki] (n,adj-no) coconsciousness
半意識[はんいしき, han'ishiki] (n,adj-no) (1) semiconsciousness; half-consciousness; (2) unconsciousness; (3) subconsciousness
学歴社会[がくれきしゃかい, gakurekishakai] (n) academic meritocracy; education-conscious society; society that places (excessive) emphasis on academic records
御洒落(P);お洒落[おしゃれ(P);オシャレ, oshare (P); oshare] (adj-na,adj-no) (1) (uk) (See 洒落・しゃれ) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; (n) (2) someone smartly dressed; (vs) (3) to dress up; to be fashionable; (P)
意識[いしき, ishiki] (n,vs) (1) consciousness; (2) awareness; sense; (3) {Buddh} mano-vijnana (mental consciousness, cognizer of sensory information); (P)
意識の流れ[いしきのながれ, ishikinonagare] (n) stream of consciousness
意識を変える;意識をかえる[いしきをかえる, ishikiwokaeru] (exp,v1) to alter one's state of consciousness; to change one's mindset; to change one's attitude
意識を失う[いしきをうしなう, ishikiwoushinau] (exp,v5u) to lose consciousness
意識不明[いしきふめい, ishikifumei] (n,adj-no) unconscious; senseless
意識変革[いしきへんかく, ishikihenkaku] (n,vs) radical change in mentality; radically changing one's way of thinking; radical change in consciousness
意識朦朧[いしきもうろう, ishikimourou] (adj-t,adv-to) being in a hazy state; being only half conscious; feeling dopey
意識的[いしきてき, ishikiteki] (adj-na) conscious; deliberate; (P)
意識過剰[いしきかじょう, ishikikajou] (n,adj-na,adj-no) hyperconsciousness; too great a sense (of); something being only one's imagination; letting imagination run away with one
意識障害[いしきしょうがい, ishikishougai] (n) disturbance of consciousness
末那[まな, mana] (n) {Buddh} (See 末那識) manas (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self)
末那識[まなしき, manashiki] (n) {Buddh} manas-vijnana (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self)
正気[せいき, seiki] (n,adj-no) (See 狂気) sanity; consciousness; soberness
気がつく;気が付く[きがつく, kigatsuku] (v5k) (1) to notice; to become aware; to perceive; to realize; to realise; (2) to recover consciousness; to come to oneself
気が遠くなる[きがとおくなる, kigatookunaru] (exp,v5r) (1) to faint; to lose consciousness; (2) to feel overwhelmed; to be astounded
気を失う[きをうしなう, kiwoushinau] (exp,v5u) to lose consciousness; to faint; to black out
洒落[しゃれ(P);シャレ, share (P); share] (adj-na,n) (1) joke; pun; witticism; (adj-na) (2) (See お洒落) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; refined; (P)
無自覚[むじかく, mujikaku] (adj-na,n) unaware or unmindful of; unconsciousness
現象的意識[げんしょうてきいしき, genshoutekiishiki] (n) phenomenal consciousness
知らず知らず(P);知らず識らず;不知不識[しらずしらず, shirazushirazu] (adv) unconsciously; unwittingly; unawares; (P)
自己意識[じこいしき, jikoishiki] (n) self-consciousness
自意識[じいしき, jiishiki] (n) self-consciousness
自我意識[じがいしき, jigaishiki] (n) self-consciousness
自覚[じかく, jikaku] (n,vs) self-consciousness; self-awareness; (P)

conscious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of FR: réaliser
หัวการเมือง[adj.] (hūakānmeūan) EN: politically conscious ; political-minded FR:
จิตรู้สำนึก[n. exp.] (jit rū samn) EN: conscious mind FR:
จิตสำนึก[n.] (jitsamneuk) EN: conscious mind ; conscious ; conscience FR: conscient [m]
ความรู้สึกตัว[n. exp.] (khwām rūseu) EN: conscious FR: conscience [f]
มีสติ[adj.] (mī sati) EN: conscious ; sensible FR:
ประโพธ[v.] (praphōt) EN: be conscious FR:
รู้สึกตัว[v. exp.] (rūseuk tūa) EN: become aware of ; become conscious ; be conscious ; come to be conscious FR: percevoir ; prendre conscience ; avoir conscience
รู้ตัว[v.] (rūtūa) EN: be aware of ; be conscious of ; realize FR: être conscient ; être lucide ; réaliser
สลบเหมือด[v.] (salopmeūat) EN: become unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious FR: perdre connaissance ; s'évanouir ; défaillir
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สัญญี[adj.] (sanyī) EN: conscious ; aware and perceiving ; able to remember FR: conscient
สมประดี ; สมปฤดี ; สมปฤๅดี[n.] (sompradī ; ) EN: conscious FR: conscience [f]
ตระหนัก[v.] (tranak) EN: realize ; be aware of ; be conscious of ; sense ; be certain ; be sure FR: réaliser ; se rendre compte ; prendre conscience
ตระหนักแน่[v. exp.] (tranak naē) EN: realize ; aware ; conscious FR:
ไหวตัว[v.] (waitūa) EN: be alert ; be conscious FR:
อสัญ-[pref.] (asanya-) EN: unconscious FR:
อสัญญี[adj.] (asanyī) EN: unconscious ; insensible FR:
ชิวหาวิญญาณ[n.] (chiuhā winy) EN: tongue-consciousness FR:
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
โดยไม่รู้สึกตัว[adv.] (dōi mai rūs) EN: unconsciously FR:
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūt) EN: unconsciously ; unawarely FR: inconsciemment ; sans le savoir
ฟื้น[v.] (feūn) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
จักขุวิญญาณ[n.] (jakkhuwinyā) EN: eye-consciousness ; visual perception ; knowledge through the eye or vision FR:
เจตสิก[n.] (jēttasik = ) EN: mental ; mental state ; mental activities ; mentality ; mental concomitants ; mental factors ; adjuncts of consciousness ; mental adjuncts ; mental coefficients FR:
จิต[n.] (jit) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts ; state of consciousness FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]
จิตกึ่งสำนึก[adj.] (jitkeungsam) EN: semiconscious FR:
จิตไร้สำนึก [n.] (jitraisamne) EN: unconscious ; mind's hidden part FR: inconscience [f]
จิตใต้สำนึก[n.] (jittāisamne) EN: subconscious mind ; subconscious ; unconscious part of the mind FR: subconscient [m]
จิตตวิสุทธิ[n.] (jittawisut) EN: purity of mind ; purification of consciousness FR:
จุติจิต[n. exp.] (juti jit = ) EN: death-consciousness FR:
จุติวิญญาณ[n. exp.] (juti winyān) EN: death-consciousness FR:
กายวิญญาณ[n.] (kāiyawinyān) EN: body-consciousness ; consciousness by means of touch FR:
ฆานวิญญาณ[n.] (khānawinyān) EN: nose-consciousness ; olfactory perception FR:
คืนสติ[v. exp.] (kheūn sati) EN: regain consciousness FR:
ครึ่งหลับครึ่งตื่น[adj.] (khreung lap) EN: semiconscious FR: à demi conscient ; à demi éveillé
ความสำนึก[n.] (khwām samne) EN: consciousness ; awareness ; recognition FR: conscience [f] ; le sens de [m]
กิริยาจิต[n. exp.] (kiriyā jit) EN: functional consciousness ; inoperative consciousness FR:
กุศลจิต[n.] (kusonlajit) EN: moral consciousness ; meritorious thought ; wholesome consciousness ; charity FR:

conscious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
traditionsbewusst {adj}tradition-conscious; conscious in tradition
Körperbewusstsein {f}body consciousness
Klassenbewusstsein {n}class consciousness
bei Bewusstsein; bewusst {adj}conscious (of)
Bewusstsein {n} | das Bewusstsein wiedererlangenconsciousness | to recover consciousness
Ichbewusstsein {n}consciousness of self
unterbewusst {adj} | unterbewusster | am unterbewusstestensubconscious | more subconscious | most subconscious
traditionsbewusst {adv}in a tradition-conscious way
besinnungslos; bewusstlos {adj} | bewusstlos zusammenbrechen | bewusstlos liegen bleibenunconscious | to collapse unconscious | to lie unconscious
unbewusst {adj} | unbewusster | am unbewusstestenunconscious | more unconscious | most unconscious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conscious
Back to top