ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

avaricious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *avaricious*, -avaricious-

avaricious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
avaricious (adj.) โลภ See also: เห็นแก่ได้, ละโมบ Syn. greedy, lustful Ops. generous
English-Thai: HOPE Dictionary
avaricious(แอฟวะริช'เชิส) adj. โลภ. avariciousness n., Syn. parsimonious, miserly ###A. generous,liberal)
English-Thai: Nontri Dictionary
avaricious(adj) ตระหนี่,งก,โลภ

avaricious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, 婪] avaricious
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 惏] avaricious; greedy
爱财[ài cái, ㄞˋ ㄘㄞˊ, 爱财 / 愛財] avaricious
贪婪[tān lán, ㄊㄢ ㄌㄢˊ, 贪婪 / 貪婪] avaricious; greedy; rapacious; insatiable; greedy; avid

avaricious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P)
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na,n,adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P)
熊手性[くまでしょう, kumadeshou] (n) (arch) greediness; avariciousness
貪戻[たんれい;どんれい, tanrei ; donrei] (n,adj-na) (arch) avariciousness and inhumanity

avaricious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้งก[adj.] (khī ngok) EN: avaricious FR: avare
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious FR: être avide (de)
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious FR: être avide de
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous FR: avide ; cupide
มักได้[adj.] (makdāi) EN: greedy ; selfish ; avaricious FR: cupide ; avide
มักมาก[adj.] (makmāk) EN: greedy ; insatiable ; avid ; covet ; avaricious FR: avide ; insatiable
งก[adj.] (ngok) EN: greedy ; avaricious ; stingy ; mean ; rapacious ; grasping ; acquisitive FR: avide ; goulu ; intéressé
ตะกรุมตะกราม[adj.] (takrumtakrā) EN: greedy ; gluttonous ; avaricious ; voracious ; insatiable FR: vorace

avaricious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
habgierig {adj} | habgieriger | am habgierigstenavaricious | more avaricious | most avaricious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า avaricious
Back to top