ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comprehend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comprehend*, -comprehend-

comprehend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comprehend (vt.) ทำให้เข้าใจ Syn. understand
comprehend (vt.) รวมถึง Syn. include, comprise
English-Thai: HOPE Dictionary
comprehend(คอมพริเฮนดฺ') {comprehended,comprehending,comprehends} vt. เข้าใจ,หยั่งรู้,รวมทั้ง,กินความกว้าง,ครอบคลุม, Syn. perceive ###A. exclude -Conf. apprehend
English-Thai: Nontri Dictionary
comprehend(vt) เข้าใจ,หยั่งรู้,ทราบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not familiar with the system. And longer than that to comprehend the data.และยาวกว่าที่จะเข้าใจข้อมูล
But I wish I were able to comprehend the Council's choice in this matter.แต่ผมหวังว่าผมจะสามารถทำ ให้คณะกรรมการเข้าใจได้.
Goodness, you must comprehend a great deal in the idea.พระเจ้า คุณต้องหยั่งรู้ ในความคิดนี้มากทีเดียว
A hero learns quickly who can comprehend and who merely stands in your way.เหล่าฮีโร่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าใครที่จะเข้าใจ และใครที่คอยขวางทางคุณ
I'm hurt! Do you comprehend what I'm telling you?ผมบาดเจ็บ คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม?
Can you even comprehend the intimacy of the mechanics of what I had to do to that woman?คุณเข้าใจใช่มั้ยว่าสิ่งที่ฉันต้องทำ กับผู้หญิงคนนั้นมันเป็นยังไง?
Do you comprehend the ramifications of what it is you're proposing?คุณตระหนักถึงผลกระทบ ของสิ่งที่คุณกำลังเสนอมารึเปล่า?
If I comprehend this correctly, then this Alistair Peck has taken Einstein's theory of relativity and turned it on its ear.ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด นายอลิซแตร์ เพ็ค คนนี้ กำลังใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์
He doesn't really comprehend the basic principles of business.เขาไม่ค่อยเ้ข้าใจ กฎพื้นฐาน ของธุรกิจ
Perhaps some day not long from now, we'll finally solve the last remaining riddles of matter and fully comprehend the inner workings of creation.และกระจุกกัน การสร้างทุกสิ่งที่เราเรียกว่า แต่ก็มีคู่ความชั่วร้าย ที่เรียกว่าปฏิสสาร
There's just simply no chance that he was able to comprehend what was happening.เพียงแค่ไม่มีโอกาสที่เขาจะ
Your tiny, little ogre brain couldn't begin to comprehend the complexity of my polygonic foldability skills.สมองยักษ์เล็กๆอย่างนายน่ะ คงยังไม่เริ่มเข้าใจ ถึงความซับซ้อนของความสามารถ ในการพับหลายเหลี่ยมหลายมุมของฉัน

comprehend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, 悟] comprehend
领会[lǐng huì, ㄌㄧㄥˇ ㄏㄨㄟˋ, 领会 / 領會] understand; comprehend; grasp
理解[lǐ jiě, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, 理解] to comprehend; understanding; comprehension; to understand

comprehend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
会す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (arch) to understand; to comprehend
分かり合う[わかりあう, wakariau] (v5u) to understand (each other); to comprehend
解す[げす, gesu] (v5s,vt) (See 解せる) to understand; to comprehend
解せる[げせる, geseru] (v1,vt) (See 解せない) to understand; to comprehend
分かる(P);解る(P);判る(P);分る[わかる, wakaru] (v5r,vi) (1) to be understood; to be comprehended; to be grasped; (2) to become clear; to be known; to be discovered; to be realized; to be realised; to be found out; (P)
包蔵[ほうぞう, houzou] (n,vs) containing; keeping; comprehending; entertaining (an idea)
悟る(P);覚る[さとる, satoru] (v5r,vt) (1) to understand; to comprehend; to realize; to perceive; to sense; to discern; (2) to attain enlightenment; (P)
掴む(P);摑む;攫む;把む;捉む[つかむ, tsukamu] (v5m,vt) (1) to seize; to catch; to grasp; to grip; to grab; to hold; to catch hold of; to lay one's hands on; to clutch; (2) to understand; to grasp; to comprehend; (P)
素読み;素読(io)[すよみ;そよみ, suyomi ; soyomi] (n,vs) (See 素読・そどく) reading without comprehending; reading a second draft without checking it against the original (draught)
網羅[もうら, moura] (n,vs) comprising; including; covering; encompassing; comprehending; (P)

comprehend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive FR: connaître
เข้าใจ[v.] (khaojai) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see ; get it (inf.) FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
เข้าถึง[v.] (khaotheung) EN: understand ; connect (with) ; comprehend FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comprehend
Back to top