ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scared

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scared*, -scared-

scared ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scared (adj.) กลัว See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น Syn. frightened, fearful
scared shitless (sl.) น่ากลัวมาก See also: กลัวมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขวัญบิน (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญหาย (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย
ตกใจ (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ใจหาย
ปอด (v.) be scared See also: be afraid, tremble with fear, be frightened Syn. หวาด
หวาด (v.) be scared See also: be afraid, tremble with fear, be frightened
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm scared of nothingฉันไม่กลัวอะไรเลย
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
You will see that there is nothing to be scared ofคุณจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลย
I'm scared of others hating me and I don't know how to reject othersฉันกลัวคนอื่นจะเกลียดฉัน และฉันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธคนอื่นได้อย่างไร
You might get scaredคุณอาจจะกลัว
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymoreถ้าคนอื่นๆ มองเห็นด้านนี้ของฉัน พวกเขาอาจจะกลัว และจะไม่เข้าใกล้ฉันอีกต่อไป

scared ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧胆[sàng dǎn, ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, 丧胆 / 喪膽] panic-stricken; scared out of one's wits
丧魂落魄[sàng hún luò pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄆㄛˋ, 丧魂落魄 / 喪魂落魄] scared out of one's wits (成语 saw); in a panic
吓破胆[xià pò dǎn, ㄒㄧㄚˋ ㄆㄛˋ ㄉㄢˇ, 吓破胆 / 嚇破膽] to be scared out of one's wits; to scare stiff
吓一跳[xià yī tiào, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄊㄧㄠˋ, 吓一跳 / 嚇一跳] startled; to frighten; scared out of one's skin
屁滚尿流[pì gǔn niào liú, ㄆㄧˋ ㄍㄨㄣˇ ㄋㄧㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 屁滚尿流 / 屁滾尿流] to piss in one's pants in terror (成语 saw); scared witless
征彸[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 征彸] scared; badly frightened
怔忪[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 怔忪] scared; badly frightened
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 恟] scared, nervous

scared ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
びくつく[, bikutsuku] (v5k,vi) to be scared
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
冷汗三斗[れいかんさんと, reikansanto] (n) breaking into cold sweat when one is very embarrassed or scared
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of)
恐れをなす[おそれをなす, osorewonasu] (exp,v5s) to be scared
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death
チキる[, chiki ru] (v5r) (sl) to get scared; to chicken out

scared ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจฝ่อ[adj.] (jaifø) EN: downcast ; despondent ; scared ; weak-willed ; disheartened FR:
ขยั้น[v.] (khayan) EN: be scared ; be afraid ; fear FR: craindre
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
ขี้หดตดหาย[n.] (khīhottothā) EN: scared shitless FR:
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขนหยอง[adj.] (khonyøng) EN: scared FR:
ขวัญบิน[v.] (khwanbin) EN: be scared FR: être terrifié
ขวัญหาย[v.] (khwanhāi) EN: be scared FR: être terrifié
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful FR:
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajo) EN: be frightened ; be startled ; be scared FR:
ขวัญหนี[v.] (khwannī) EN: be scared FR: être terrifié
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[v.] (khwannīdīfø) EN: be scared FR: être terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized FR:
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
กลัว[adj.] (klūa) EN: afraid ; scared FR: effrayé ; apeuré
กลัวจนขี้แตก[v. exp.] (klūa jon kh) EN: be scared shitless FR:
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death ; be scared to death FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กระหนก[v.] (kranok) EN: be afraid ; be scared FR:
กูไม่กลัวมึง[xp] (kū mai klūa) EN: I'm not scared of you. FR: Tu ne me fais pas peur.
ลาน[adj.] (lān) EN: petrified ; scared FR:
หลาบ[v.] (lāp) EN: be afraid to do something again ; have a lingering fear ; be scared FR: craindre les conséquences
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared FR: surpris ; effrayé
ผีหลอก[v.] (phī løk) EN: haunt ; be scared by a ghost FR:
พรั่น[adj.] (phran) EN: scared ; afraid FR: effrayé
ปอด[adj.] (pøt) EN: afraid ; scared FR:
ปอดแหก[adj.] (pøt haēk) EN: scared to death ; scared stiff ; chicken-hearted FR: mort de peur
รู้สึกกลัว[v.] (rūseuk klūa) EN: feel afraid ; be scared FR:
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
ตื่น[adj.] (teūn) EN: alarmed ; scared ; panic-stricken FR: effaré
ตื่นกลัว[v. exp.] (teūn klūa) EN: be panic-stricken ; be frightened ; be scared FR: être pris de panique
ตื่นตกใจ[v. exp.] (teūn tokjai) EN: be scared FR: être effrayé
ตกใจ[adj.] (tokjai [= t) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared ; terrified FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi ; terrifié
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic FR: être effrayé ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokkajai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตระหนก[adj.] (tranok) EN: alarmed ; frightened ; scared ; panic-stricken ; startled FR:
หวาด[adj.] (wāt) EN: scared FR:

scared ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scared
Back to top