ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knobby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knobby*, -knobby-

knobby ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knobby (adj.) เป็นปุ่มกลม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
knobby; tuberous-ปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระปุ่มกระป่ำ (adj.) knobby See also: knotty, gnarled Syn. ขรุขระ Ops. เรียบ
ขรุขระ (adj.) knobby See also: jagged, ragged, gnarled, knotted, bumpy Syn. ปุ่มป่ำ, นูน Ops. เรียบ, เนียน
ขรุขระ (adj.) knobby See also: knotty, gnarled Ops. เรียบ
ตะปุ่มตะป่ำ (adj.) knobby See also: jagged, ragged, gnarled, knotted, bumpy Syn. ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, นูน Ops. เรียบ, เนียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hate her knobby knees.เกลียดหัวเข่าที่เป็นตะปุ่มตะป่ำของเธอ
I'm not mean to you. Now, move your knobby elbow.ฉันไม่ได้ใจร้าย ขยับศอกแหลมๆ ของเธอซิ
I'm not insulting you. I'm stating facts. Your elbow's knobby, fact.ดูถูกบ้าสิ เรื่องจริง ข้อศอกเธอมีแต่กระดูก
No, you zip it, Uncle Knobby.ไม่ คุณสิรูดซิป ลุงอ้วน

knobby ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระปุ่มกระป่ำ[adj.] (krapumkrapa) EN: knobby FR:
กระปุ่มกระปิ่ม[adj.] (krapumkrapi) EN: knobby FR:
ตะปุ่มตะป่ำ[adj.] (tapumtapam) EN: bumpy ; knobby ; uneven ; warty ; jagged ; gnarled FR:

knobby ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knorrig {adj} | knorriger | am knorrigstenknobby | knobbier | knobbiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knobby
Back to top