ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gracefully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gracefully*, -gracefully-

gracefully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gracefully (adv.) อย่างนุ่มนวล See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม Syn. agilely, elegantly, beautifully Ops. awkwardly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อับอาย (adv.) disgracefully See also: ignominiously Syn. ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
อัปยศ (adv.) disgracefully See also: ignominiously Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May I assume that... the upshot of all this is that you will not be easing gracefully into retirement?ขอฉันสมมุตินะว่า ผลสรุปของเรื่องทั้งหมดนี้ ก็คือคุณจะไม่ยอมเกษียณอย่างสงบใช่ไหม
And gracefully drape it aroundและประดับมันอย่างประณีตรอบๆ
Figure out how to gracefully demureFigure out how to gracefully demure
And they should be dying gracefully with dignity and honor. But I don't think we ought to put them out to pasture this way.ผมเข้าใจเรื่องคนที่กำลังจะตาย แต่ควรตายอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
The breeze blows in spring. The feeling of love gracefully fills our hearts. Aeng Yaeng is my name.สายลมในฤดูใบไม้ผลิ ความรักมันเติมเต็มหัวใจข้า อัน หยางคือชื่อข้า
Personally, William, I think you should take this opportunity to bow out gracefully and explore other job opportunities.ส่วนตัวนะ วิลเลี่ยม ฉันคิดว่านายควร ถือโอกาสนี้ล้างมือ ออกมาอย่างสง่างาม แล้วก็มองหา โอกาสใหม่ๆ ทางการงานดีกว่า
Let's move gracefully into Warrior One.ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นท่านักรบหนึ่ง
Figures dancing gracefullyภาพคนเต้น งามเกินรำพัน
You write gracefully. Calligraphy is so similar to fencing.คุณเขียนสวย การคัดลายมือ เหมือนการเล่นฟันดาบ
Feel the music and move gracefully.อินกับเพลงและเคลื่อนไหวอย่างสง่างาม
But you can go gracefully.แต่นายยังไปต่อได้อย่างสง่างาม
There's a poster child for growing old gracefully.อ้อ ใช่ ตัวอย่างที่ดีของการแก่ตัวลงอย่างงดงาม

gracefully ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle

gracefully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp,v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly

gracefully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely FR: gracieusement
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully FR: gracieusement
ลีลา[v.] (līlā) EN: proceed gracefully FR:
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously FR:

gracefully ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plump {adv}ungracefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gracefully
Back to top