ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hug

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hug*, -hug-

hug ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hug (vi.) กอด
hug (n.) การกอดรัด See also: การกอด
hug oneself (phrv.) ดีใจกับ See also: ยินดีกับ
huge (adj.) ใหญ่โต See also: เบ้อเร่อ, ใหญ่, มหึมา
hugely (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร Syn. gigantically, vastly
hugely (adv.) อย่างมาก See also: อย่างสูง, อย่างรุนแรง, มาก, เยอะ Syn. exceedingly, considerably
English-Thai: HOPE Dictionary
hug(ฮัก) vt. กอด,รัด,ชอบ,ยึดมันใน,เลียบ,ฝั่ง. vi. ใกล้ชิด,ยึดติด. -n. การกอด การรัด, See also: huggable adj. hugger n. gingly adv., Syn. press,embrace
huge(ฮิวจฺ) adj. ใหญ่มาก,ใหญ่โต,มหึมา,มหาศาล., See also: hugely adv. hugeness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
hug(n) การกอด,การรัด,การยึดมั่น,การปลอบ
huge(adj) ใหญ่โต,เบ้อเร่อ,มหึมา,มหาศาล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hugo Grotius (1583-1645)บรมครูทางกฎหมายของเนเธอร์แลนด์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กกกอด (v.) hug See also: embrace, cherish, cuddle, caress, enfold Syn. กอด, โอบกอด, กอดรัด
กอดก่าย (v.) hug See also: embrace, cuddle Syn. ก่ายกอด, กอด
ก่ายกอด (v.) hug See also: embrace, cuddle Syn. กอด
โอบรัด (v.) hug See also: embrace tightly Syn. โอบ, รัด
เบ้อเริ่มเทิ่ม (adj.) huge See also: gigantic, large Syn. เบ้อเร่อ, เบ้อเริ่ม, ใหญ่โต, ใหญ่เบ้อเริ่ม
ใหญ่เบ้อเริ่ม (adj.) huge See also: gigantic, large Syn. เบ้อเร่อ, เบ้อเริ่ม, ใหญ่โต
เบ้อเร่อ (adv.) hugely See also: gigantically, largely, enormously, immensely, greatly, mightily Syn. เบ้อเร่อเท่อ, เบ้อเริ่ม, เบ้อเริ่มเทิ่ม
ใหญ่หลวง (adv.) hugely See also: gigantically, enormously, colossally, vastly Syn. มาก, มหาศาล
กะเตงๆ (v.) swayingly hug See also: carry swayingly in arms
มืดฟ้ามัวดิน (adv.) crowd in huge number of people See also: gather in great number, over-abundantly Syn. มากมาย Ops. น้อย
มโหฬาร (v.) be huge See also: be vast, be spacious, be magnificent, be enormous, be gigantic, be great, be huge, be immense Syn. ใหญ่โต, โอ่โถง, มหึมา, โอฬาร
ใหญ่หลวง (v.) be huge See also: be gigantic, be enormous, be colosal, be massive, be tremendous Syn. หนักหนา, ยาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She burst into tears and hugged himเธอหลั่งน้ำตาออกมาและสวมกอดเขา
Let me give you a hugขอฉันกอดคุณหน่อยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give Karin a hug for me, and I love you.กอดแครินแทนผมที ผมรักคุณ
You know, I thought they'd all go, " lt's him!" and wanna hug the guy.ไม่ว่าคุณจะทำอะไรที่น่ากลัวยังไง ชั้นจะเป็นคนหยุดมันเอง
Yeah, the hug looked pretty brutal.อ้อใช่ แต่กอดกันไม่ค่อยซึ้งเลยนะ
My father could barely hug me... let alone cut me into little pieces.พ่อฉันแทบไม่เคยกอดฉันเลย แล้วจะสับฉันเป็นชิ้น ๆ ได้ยังไง
I would like to hug you, Mrs. Coleman.ผมอยากจะกอดคุณนางโคลแมน
I'd hug 'em, squeeze 'em hold 'em tightฉันจะกอด รัด ยึดให้แน่น
Which is probably why I make Spence hug me more than he wants to.คงเป็นเพราะเหตุนี้ หนูถึงบอกให้สเปนซ์กอดหนูป่อย ๆ
Soak it up. It's your last chance for a hug for a few days.เอ้า เอาซะ เดี๋ยวจะไม่ได้กอดกันอีกหลายวัน
I'm gonna hug the left, get there in two and close the door on these guys.ผมจะตี 2 ออน ปิดประตูชนะของ 2 คนนั่น
Just hug Danny close and pray for the best.กอดแดนนี่ไว้ให้แน่นๆ และสวดมนต์ด้วย
No, that's a good thing. You should have a victory hug with Caretaker.โอ๊ยดีออก นายกอด แคร์เทคเกอร์ฉลองชัยชนะสิ
Group hug in the shower tonight!มาจับกลุ่มกอดกันอาบน้ำคืนนี้นะ

hug ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dà, ㄉㄚˋ, 大] big; huge; large; major; great; wide; deep; oldest; eldest
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀抱 / 懷抱] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc)
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 一本万利 / 一本萬利] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out
德布勒森[Dé bù lè sēn, ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙㄣ, 德布勒森] Debrecen, Hugary's second city, capital of Hajdú-Bihar province in east Hungary on the border with Ukraine
狗腿子[gǒu tuǐ zi, ㄍㄡˇ ㄊㄨㄟˇ ㄗ˙, 狗腿子] dog's leg; fig. one who follows a villain; henchman; hired thug
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff
[sēn, ㄙㄣ, 蔘] ginsen; huge
[páng, ㄆㄤˊ, 厖] huge
巨大[jù dà, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ, 巨大] huge; immense; very large; tremendous; gigantic; enormous
[páng, ㄆㄤˊ, 庬] huge
海量[hǎi liàng, ㄏㄞˇ ㄌㄧㄤˋ, 海量] huge volume
毕尼奥夫[Bì ní ào fū, ㄅㄧˋ ㄋㄧˊ ㄠˋ ㄈㄨ, 毕尼奥夫 / 畢尼奧夫] Hugo Benioff (1899-1968), CalTech seismologist
紧抱[jǐn bào, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄠˋ, 紧抱 / 緊抱] hug
[pǔ, ㄆㄨˇ, 誧] huge; to admonish
重金[zhòng jīn, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄣ, 重金] huge money; extremely rich; very expensive
雨果[Yǔ guǒ, ㄩˇ ㄍㄨㄛˇ, 雨果] Hugo (name); Victor Hugo (1802-1885), French writer
[páng, ㄆㄤˊ, 庞 / 龐] huge; enormous; tremendous; surname Pang
庞大[páng dà, ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, 庞大 / 龐大] huge; enormous; tremendous
庞然大物[páng rán dà wù, ㄆㄤˊ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ˋ, 庞然大物 / 龐然大物] huge monster
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ke3 yi3 liao2 yuan2, 星星之火,可以燎原] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
悲惨世界[Bēi cǎn shì jiè, ㄅㄟ ㄘㄢˇ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 悲惨世界 / 悲慘世界] Les Misérables by Victor Hugo 維克多·雨果|维克多·雨果
武侯祠[wǔ hóu cí, ˇ ㄏㄡˊ ㄘˊ, 武侯祠] memorial hall to Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (many of them in different town); refers to tourist attraction in Chengdu 成都
蜀相[Shǔ xiàng, ㄕㄨˇ ㄒㄧㄤˋ, 蜀相] Prime Minister Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 of Shu, memorial poem by Tang poet Du Fu 杜甫, Where to seek the Prime Minister's memorial hall?
恶少[è shào, ㄜˋ ㄕㄠˋ, 恶少 / 惡少] young thug; malicious young ruffian
差之毫厘,失之千里[chā zhī háo lí, ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, shi1 zhi1 qian1 li3, 差之毫厘,失之千里 / 差之毫釐,失之千里] the slightest difference leads to a huge loss (成语 saw); a miss is as good as a mile
差之毫厘,谬以千里[chā zhī háo lí, ㄔㄚ ㄓ ㄏㄠˊ ㄌㄧˊ, miu4 yi3 qian1 li3, 差之毫厘,谬以千里 / 差之毫釐,謬以千里] the slightest difference leads to a huge error (成语 saw); a miss is as good as a mile
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, 周瑜] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang
暴徒[bào tú, ㄅㄠˋ ㄊㄨˊ, 暴徒] thug
维克多・雨果[Wéi kè duō, ㄨㄟˊ ㄎㄜˋ ㄉㄨㄛ· Yu3 guo3, 维克多・雨果 / 維克多・雨果] Victor Hugo (1802-1885), French writer

hug ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug
ベアハッグ[, beahaggu] (n) bear hug
抱きしめる;抱き締める;抱締める[だきしめる, dakishimeru] (v1,vt) to hug someone close; to hold someone tight; to embrace closely
抱きすくめる;抱き竦める[だきすくめる, dakisukumeru] (v1,vt) to hug tight; to grasp firmly; to embrace tightly
相擁[あいよう, aiyou] (n,vs) (See 抱擁) embrace; hug
アリウス主義[アリウスしゅぎ, ariusu shugi] (n) Arianism
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism
イスラム過激主義[イスラムかげきしゅぎ, isuramu kagekishugi] (n) Islamic extremism
イングリッシュグリップ[, ingurisshugurippu] (n) English grip (tennis)
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism
カップリングシュガー[, kappuringushuga-] (n) coupling sugar; (P)
カルバン主義;カルヴァン主義[カルバンしゅぎ(カルバン主義);カルヴァンしゅぎ(カルヴァン主義), karuban shugi ( karuban shugi ); karuvan shugi ( karuvan shugi )] (n) Calvinism
キリスト教社会主義[キリストきょうしゃかいしゅぎ, kirisuto kyoushakaishugi] (n) Christian socialism
ギルド社会主義[ギルドしゃかいしゅぎ, girudo shakaishugi] (n) guild socialism
グノーシス主義[グノーシスしゅぎ, guno-shisu shugi] (n) gnosis; Gnosticism
グルジアソビエト社会主義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR
ケインズ主義[ケインズしゅぎ, keinzu shugi] (n) Keynesianism
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area)
シオン主義[シオンしゅぎ, shion shugi] (n) (See シオニズム) Zionism
シュガーシャック[, shuga-shakku] (n) sugar shack
シュガーボウル[, shuga-bouru] (n) sugar bowl
シュグニー語[シュグニーご, shuguni-go] (n) Shughni (language spoken in Pamir mountains in Afghanistan and Tajikistan)
シュッシュッ;しゅっしゅっ[, shusshutsu ; shusshutsu] (adv-to,adv) (1) (on-mim) choo-choo; chug-chug; chuff-chuff; hiss-hiss; (2) (on-mim) brush-brush; scrub-scrub
ソビエト社会主義共和国[ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, sobieto shakaishugikyouwakoku] (n) soviet socialist republic; SSR
ソビエト社会主義自治共和国[ソビエトしゃかいしゅぎじちきょうわこく, sobieto shakaishugijichikyouwakoku] (n) autonomous soviet socialist republic; ASSR
でかい(P);でっかい(P)[, dekai (P); dekkai (P)] (adj-i) huge; gargantuan; (P)
デカチン;でかちん[, dekachin ; dekachin] (n,adj-no) (sl) (vulg) large penis; huge dick
でかぱい;デカパイ[, dekapai ; dekapai] (n) (X) (vulg) huge breasts
どでかい[, dodekai] (adj-i) huge; gargantuan
ブラウンシュガー[, buraunshuga-] (n) brown sugar
フラッシュガン[, furasshugan] (n) flashgun
プラトン主義[プラトンしゅぎ, puraton shugi] (n) Platonism
プロレタリア国際主義[プロレタリアこくさいしゅぎ, puroretaria kokusaishugi] (n) proletarian internationalism
ポスト構造主義[ポストこうぞうしゅぎ, posuto kouzoushugi] (n) poststructuralism
マルクスレーニン主義[マルクスレーニンしゅぎ, marukusure-nin shugi] (n) Marxism-Leninism
マルクス主義[マルクスしゅぎ, marukusu shugi] (n) Marxism; (P)
マルクス主義フェミニズム[マルクスしゅぎフェミニズム, marukusu shugi feminizumu] (n) Marxist feminism
マルクス主義的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics
マルサス主義[マルサスしゅぎ, marusasu shugi] (n) Malthusianism
メープルシュガー[, me-purushuga-] (n) maple sugar
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハッシュ合計[はっしゅごうけい, hasshugoukei] hash total
ヒューズネットワークシステムズ[ひゅーずねっとわーくしすてむず, hyu-zunettowa-kushisutemuzu] Hughes Network Systems
連結集合[れんけつしゅごう, renketsushugou] link set
連結集合宣言[れんけつしゅごうせんげん, renketsushugousengen] link set declaration
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close

hug ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกอด[n.] (kān køt) EN: embrace ; hug FR: embrassement [m] (litt.)
กก[v.] (kok) EN: hug ; embrace ; hold in one's embrace ; clasp to one's breast ; cuddle FR: étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กกกอด[v.] (kokkøt) EN: hug ; embrace ; hold s.o. close FR:
กอด[v.] (køt) EN: embrace ; hug ; clasp ; hold in one's arms ; embrace ; caress FR: enlacer ; étreindre ; embrasser ; serrer dans ses bras
กอดกันกลม[v. exp.] (køt kan klo) EN: hug each other FR: s'étreindre
กอดเข่า[v. (loc.)] (køtkhao) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR:
กอดเข่าเจ่าจุก[v. (loc.)] (køtkhaojaoj) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR: replier les jambes
กอดรัด[v.] (køt rat) EN: embrace ; hug ; hug tightly ; hold in one's arms FR: étreindre ; enlacer
เลียบ[v.] (līep) EN: walk along the edge of ; follow the edge of ; hug ; skirt ; go around FR: longer ; suivre le bord ; serrer ; contourner ; épouser
ลูบหน้าลูบหลัง[v.] (lūpnālūplan) EN: give a hug of approval ; give a pat on the back FR:
โอบ[v.] (ōp) EN: embrace ; enfold ; clasp ; hug FR: embrasser ; enlacer
ผวากอด[v. exp.] (phawā køt) EN: rush up and embrace ; give a big hug FR:
ปล้ำ[v.] (plam) EN: use force ; forcely hug ; assault ; molest FR: molester ; brutaliser
รัด[v.] (rat) EN: bind ; fasten ; tighten ; tie ; squeeze ; hug ; be tight ; be a snug FR: serrer ; sangler
รัดรึง[v.] (ratreung) EN: hug tightly ; caress tightly FR:
สวมกอด[v.] (suamkøt) EN: mbrace ; hug ; enfold ; cuddle ; caress ; fondle FR: embrasser ; étreindre
ตระกอง[v.] (trakøng) EN: embrace ; hug FR:
เบอะ[adj.] (boe) EN: gaping ; huge ; gigantic ; severe FR:
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive FR: immense ; énorme; gigantesque
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
หอบของพะรุงพะรัง[v. exp.] (høp khøng p) EN: carry huge loads of stuff FR:
ฮูโก ชาเวซ[n. exp.] (Hūkō Chāwēs) EN: Hugo Chavez FR: Hugo Chavez
อีโก้สูงมาก[n. exp.] (īkō sūng mā) EN: huge ego FR: égo surdimensionné [m]
จำนวนมากมาย[n. exp.] (jamnūan māk) EN: huge amount FR:
จุลจักร จักรพงษ์ (ฮิวโก)[n. prop.] (Julajak Jak) EN: Chulachak Chakrabongse ; Hugo Chula Alexander Levy ; Hugo Chakrabongse Levy ; Hugo FR: Chulachak Chakrabongse ; Hugo Chula Alexander Levy ; Hugo Chakrabongse Levy ; Hugo
กำไรมหาศาล[n. exp.] (kamrai mahā) EN: huge gains FR:
กะตั้ก ; กะตั้ก ๆ = กะตั้กๆ[n.] (katak ; kat) EN: huge amount FR:
ขนานใหญ่[adv.] (khanān yai) EN: heavily ; hugely ; largely ; mass FR:
ขนาดใหญ่[adj.] (khanāt yai) EN: large-sized ; huge ; large format FR: de grande taille ; majeur
ขนาดยักษ์[adj.] (khanāt yak) EN: gigantic ; huge ; enormous FR: gigantesque
โคร่ง[adj.] (khrōng) EN: big ; huge ; large ; tall ; giant FR: grand
ความกดดันมหาศาล[n. exp.] (khwām kotda) EN: huge pression FR: pression élevée [f]
ความต้องการมาก[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: heavy demand ; huge demand FR: demande soutenue [f]
ความใหญ่โต[n. exp.] (khwām yai t) EN: immensity ; hugeness ; greatness ; wideness FR: grandeur [f]
กองพะเนินเทินทึก[n.] (køngphanoēn) EN: huge pile FR:
กอดจูบลูบคลำ[adj.] (køt jūp lūp) EN: hugging and kissing FR:
มหาศาล[adj.] (mahāsān) EN: immense ; huge ; gigantic ; vast ; enormous ; tremendous ; massive ; large FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable ; massif ; grandiose
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly FR: immensément ; infiniment ; énormément
มหึมา[adj.] (maheumā) EN: gigantic ; enormous ; huge ; immense ; great ; tremendous FR: immense ; gigantesque ; énorme ; considérable
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel

hug ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gigantomanie {f}craze for the huge and spectacular
Grabhügel {m}; Hügel
Griff {m} [sport]hug
Anhöhe {f}; Hügel
Hügel {m} | Hügel
Hügelchen {n} | Hügelchen
hügelig {adj} | hügeliger | am hügeligstenhilly | hillier | hilliest
Hugenotte {m} | Hugenotten
Heidenspaß {m}huge fun
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush
Vielzahl {f}huge number; vast number
riesig; ungeheuer; enorm; gewaltig {adj} | riesiger; ungeheurer; enormer; gewaltiger | am riesigsten; am ungeheuersten; am enormsten; am gewaltigstenhuge | huger | hugest
Eishügel {m} | Eishügel
Maulwurfshügel {m} | Maulwurfshügel
Unordnung {f}huggermugger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hug
Back to top