ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attractively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attractively*, -attractively-

attractively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attractively (adv.) อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด Syn. charmingly, appealingly
English-Thai: Nontri Dictionary
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อลังการ (v.) be attractively decorated
จับตา (adv.) attractively See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly Syn. ถูกตา, เหมาะตา, เป็นที่พอตา Ops. ละสายตา
เป็นที่พอตา (adv.) attractively See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly Syn. ถูกตา, เหมาะตา Ops. ละสายตา
เหมาะตา (adv.) attractively See also: fascinatingly, enhantingly, captivatingly Syn. ถูกตา, เป็นที่พอตา Ops. ละสายตา
อลังการ (adv.) attractively decorated

attractively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
美本[びほん, bihon] (n) attractively bound book

attractively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลังการ[adj.] (alangkān) EN: attractively decorated ; dazzlingly beautified ; splendiferous ; resplendent FR:
อลงการ[adj.] (alongkān) EN: attractively decorated FR:
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attractively
Back to top