ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pal*, -pal-

pal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pal (n.) เพื่อนฝูง See also: มิตร, สหาย, เพื่อน Syn. companion, associate, fellow, mate
pal (sl.) คำเรียกคนแปลกหน้า (ผู้ชาย)
pal up (phrv.) เป็นเพื่อนกับ See also: ผูกมิตรกับ Syn. chum up
palace (n.) พระราชวัง See also: ตำหนัก, ปราสาท Syn. royal residence, manor
paladin (n.) อัศวิน See also: นักรบ, ผู้กล้าหาญ, ขุนพล Syn. champion, fighter, knight, hero, heroine
palaeontologist (n.) ผู้ศึกษาซากดึกดำบรรพ์หรือซากฟอสซิล Syn. paleontologist
palais (n.) อาคารใหญ่หรือห้องโถงใหญ่สำหรับเต้นรำ Syn. palais de danse
palais de danse (n.) อาคารใหญ่หรือห้องโถงใหญ่สำหรับเต้นรำ
palankeen (n.) เกี้ยว See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม Syn. palanquin
palanquin (n.) เกี้ยว See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม Syn. palankeen
palatable (adj.) อร่อย See also: ถูกปาก Syn. delicious Ops. distasteful, unsavory
palatable (adj.) ซึ่งเป็นที่พอใจ Syn. acceptable, delectable, pleasant Ops. unacceptable, unpleasant
palatal (adj.) เกี่ยวกับเพดานปาก
palate (n.) เพดานปาก Syn. velum, hard palate
palate (n.) ความรู้สึกในการรับรส Syn. taste, appetite Ops. unsavoriness
palatial (adj.) ใหญ่โตหรูหรา Syn. grand
palatine (adj.) ซึ่งมีอำนาจหรือสิทธิเท่ากับกษัตริย์
palatine (n.) ขุนนางในราชสำนัก Syn. minister, chamberlain, official
palatine (adj.) เกี่ยวกับเพดานปาก See also: ตรงเพดานปาก
palatine (n.) เพดานปาก
palaver (n.) การเจรจา Syn. conference, discussion
palaver (n.) การพูดเรื่องไร้สาระ Syn. idle chat, unnecessary
palaver (vi.) เจรจา See also: ถกเถียง, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น Syn. confer
palaver (vi.) พูดจาไร้สาระ Syn. flatter
pale (adj.) ไม่มีสี See also: (สี) ซีด Syn. white, colorless Ops. colorful, colored
pale (adj.) ไม่มีชีวิตชีวา
pale (vi.) ซีด See also: ซีดเซียว, ซีดเผือด Syn. dim, fade, whiten Ops. darken, color
pale (vt.) ทำให้ซีดเซียว See also: ทำให้ซีดเผือด, ทำให้ซีด Syn. dim, fade, whiten Ops. darken, color
pale (n.) ไม้แหลมที่ใช้ทำรั้ว See also: ไม้รั้ว Syn. paling, stake
pale and thin (adj.) ซีดผอมเหมือนไม่สบาย
pale at (phrv.) หน้าซีดเพราะ
pale ble (adj.) สีฟ้าเหมือนท้องฟ้า See also: ที่มีสีฟ้าเหมือนท้องฟ้า Syn. sky-blue
pale brownish-gold color (n.) สีเหลืองจางๆ Syn. pale yellow, greenish-yellow color
pale purple (n.) สีม่วงอ่อน
pale purple (adj.) ซึ่งมีสีม่วงซีด See also: เป็นสีม่วงซีด Syn. violet, lavender
pale yellow (n.) สีเหลืองจางๆ Syn. pale brownish-gold color, greenish-yellow color
pale-purple (adj.) ที่มีสีม่วงอ่อน
paleface (n.) คนผิวขาวในอเมริกาเหนือ (คำสแลง) See also: คนขาว
paleness (n.) การมีสีอ่อน See also: การมีสีซีด Syn. colorlessness
paleology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ Syn. archaism, prehistory
English-Thai: HOPE Dictionary
pal(แพล) n. เพื่อน,เกลอ,พีเอแอล ย่อมาจาก programmable array logic (แปลว่า แถวลำดับตรรกะแบบสั่งการได้) เป็นลักษณะการออกแบบของวงจรรวมความจุสูงมาก (very large scale integration) หรือ วีแอลเอสไอ (VLSI) แบบหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ คือทำให้ออกแบบง่าย และมีความสม่ำเสมอ
palace(แพล'ลิส) n. ราชวัง,วัง
paladin(แพล'ละดิน) n. นักรบผู้กล้าหาญ,ขุนพล
palais(พะลี') n. พระราชวัง,วัง,ทำเนียบ
palankeen(แพล'แลงควีน,-คีน) n. เกี้ยวโดยสาร, See also: palanquiner n. palankeener n.
palanquin(แพล'แลงควีน,-คีน) n. เกี้ยวโดยสาร, See also: palanquiner n. palankeener n.
palatable(แพล'ละทะเบิล) adj. น่ากิน,อร่อย
palatal(แพล'ละทัล) adj. เกี่ยวกับเพดานปาก, (การออกเสียงใช้ลิ้นแตะเพดานปาก) n. พยัญชนะที่มีการใช้ลิ้นแตะเพดานปาก, See also: palatalism n. palatality n.
palatalise(แพล'ละทะไลซ) vt. ทำให้เกิด (ออก) เสียงจากการแตะลิ้นกับเพดานปากเช่นเสียง " l" ใน "million", See also: palatalisation n. palatalization n.
palatalize(แพล'ละทะไลซ) vt. ทำให้เกิด (ออก) เสียงจากการแตะลิ้นกับเพดานปากเช่นเสียง " l" ใน "million", See also: palatalisation n. palatalization n.
palate(แพล'ลิท) n. เพดานปาก,รสชาต', Syn. taste ตัวอย่าง: (These grapes please my palate)
palatial(พะเล'เชิล) adj. เกี่ยวกับวัง,โอ่อ่า,ใหญ่โตรโหฐาน, See also: palatialness n.
palatine(แพล'ทะไทน์) adj. เกี่ยวกับเพดานปาก,ใกล้ที่หรือในเพดานปาก,เกี่ยวกับอภิสิทธิ์แห่งราชสำนัก
palaver(พะแลฟ'เวอะ) v.,n. (การ) พูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,เจรจา,หารือ,คะยั้นคะยอ, See also: palaverer n.
palazzo(พาลาท'โซ) n. อาคารที่อยู่ที่ใหญ่โตโอ่อ่า pl. palazzi
pale(เพล) adj. ซีด -v. ทำให้ซีด,ล้อมรั้ว,โอบล้อม,ล้อมรอบ n. ไม้แหลม,ไม้รั้ว
paled(เพลด) adj. มีรั้ว, See also: paling n.
paleethnology(เพลีเอธนอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โบราณ., See also: paleethnologic adj. paleethnological adj. paleethnologist n.
paleface(เพล'เฟส) n. คนผิวขาวในอเมริกาเหนือ
paleobiology(เพลีโอไบออล'โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ จากซากหินที่เหลืออยู่, See also: paleobilogic adj. paleobiological adj.
paleobotany(เพลีโอบอท'ทะนี) n. พฤษศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณจากซากหินที่เหลืออยู่, See also: paleobotanic adj. paleobotanatist n.
paleocene(เพ'ลีโอซีน,แพล'ลีโอซีน) n.,adj. เมื่อ60-70ล้านปีก่อน,เริ่มมีนกและสัตว์ที่มีรกในระยะแรกเกิด., Syn. Palaeocene
paleogene(เพ'ลีอะจัน) n.,adj. ยุคประมาณ25-90 ล้านปีก่อน, Syn. Palaeogene
paleogenesis(เพลีโอเจน'นิซิส) n. การเจริญเติบโตที่มีลักษณะเฉพาะของบรรพบุรุษติดมาด้วย
paleogeography(เพลีโอจิออก'กระฟี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโลกในด้านธรณีวิทยา, See also: paleogeographer n. paleogeographic adj. paleogeographical adj.
paleogeologyเพลิโอจีออล'ละจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยาในช่วงระยะเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก, See also: paleogeologic adj.
paleolith(เพ'ลีอะลิธ) n. เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหินโบราณ, See also: paleolithic adj., Syn. Palaeolithic
paleology(เพลีออล'ละจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับของโบราณ, See also: paleological adj. paleologist. n.
paleomagnetism(เพลีโอแมก'นิทิสซึม) n. ภาวะแม่เหล็กของหินแต่แรกเริ่ม., See also: paleomagnetic adj.
paleontography(เพลีอันทอก'กระฟี) n. ชีววิทยาเชิงพรรณาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ, See also: paleontographic adj. paleontographical adj.
paleontology(เพลีออนทอล'โลจี) n. ชีววิทยาที่เกี่ยวกับชีวิตของพืชและสัตว์โบราณ, Syn. palaeontology, See also: paleontologic (al) adj. paleontologist n.
paleozoic(เพลีอะโซ'อิค) n.,adj. ยุคที่เริ่มมีปลาแมลงและสัตว์เลื้อยคลาน., Syn. Palaeozoic
paleozoology(เพลีโอโซออล'โลจี) n. Paleontology (ดู) ที่เกี่ยวกับซากสัตว์ที่กลายเป็นหิน
palestine(แพล'ลิสไทน์) n. ชื่อประเทศในอาณัติของอังกฤษ สมัยก่อน, See also: Palestinian adj. n.
palestra(พะเลส'ทระ) n. โรงเรียนวิชาการกีฬา pl. palestras,palestrae, Syn. palaestra
paletot(แพล'ลิโท แพล'โท) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ
palette(แพล'ลิท) n. แผ่นผสมสี
palette knifeมีดบางที่ใช้ปรับหรือผสมสีหรือทาบนผ้าสำหรับวาดสี
palewise(เพล'ไวซฺ) adv. ตั้งตรง,เป็นแนวตรง
pali(พา'ลี) n. ภาษาบาล'
English-Thai: Nontri Dictionary
palace(n) พระราชวัง,วัง,ตำหนัก,พระที่นั่ง,ทำเนียบ
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม
palatable(adj) อร่อย,โอชะ,ถูกปาก,น่ากิน,หวาน,เป็นที่พอใจ
palate(n) เพดานปาก
palatial(adj) เหมือนพระราชวัง,เหมือนวัง,ใหญ่โต,โอ่อ่า,หรูหรา
pale(adj) ซีดเผือด,จืด,จาง,อ่อน,หม่นหมอง
palette(n) จานสี
palfrey(n) ม้าสำหรับผู้หญิง
palisade(n) รั้วไม้,รั้วเหล็ก,ค่ายระเนียด
pall(n) เสื้อคลุม,ผ้าคลุมโลงศพ,สิ่งปกคลุม
palladium(n) เครื่องคุ้มครอง,เครื่องป้องกัน
pallet(n) เสื่อ
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย
pallid(adj) ซีดเผือด,สีจาง,ซีด,จืด,ไม่เพียงพอ
pallor(n) ความจาง,ความซีดเผือด,ความซีด,สีซีด
palm(n) ต้นปาล์ม,ฝ่ามือ
palmer(n) ผู้แสวงบุญ
palmist(n) หมอดูลายมือ
palmy(adj) เต็มไปด้วยต้นปาล์ม,ร่าเริง,มีชัย,เพื่องฟู,รุ่งโรจน์
palpable(adj) ซึ่งสัมผัสได้,ชัดเจน,เห็นได้ชัด,โจ่งแจ้ง
palpitate(vi) เต้นระริก,สั่น,สั่นระรัว
palpitation(n) การสั่น,การเต้นระริก,การสั่นระรัว
palsy(n) โรคอัมพาต,ความพิการ,ความเป็นง่อย
palter(vi) พูดต่อล้อต่อเถียง,พูดเล่น,พูดหลบหลีก
paltry(adj) ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว,ไม่เป็นสาระ,เหลวไหล,เล็กๆน้อยๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
PAL (phase alternating line)พัล (เส้นกวาดสลับ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palace lawกฎมนเทียรบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatal archส่วนโค้งเพดานปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palateกลีบดุ้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palatine archหลืบเพดานอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pale(o)-โบราณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paleobotanyบรรพพฤกษศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Paleocene Epoch; Palaeocene Epochสมัยพาลีโอซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Paleogeneพาลีโอจีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleomagnetism; palaeomagnetismภาวะแม่เหล็กบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleontology; palaeontologyบรรพชีวินวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Paleozoic Era; Palaeozoic Eraมหายุคพาลีโอโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palette knifeเกรียงผสมสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pali-; palin-ซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palisadeแพลิเซด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Palladian styleกระบวนแบบปัลลาดีโย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliation; alleviationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative medicationโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative; alleviative๑. -บรรเทาอาการ, -ประทังอาการ๒. ยาบรรเทาอาการ, ยาประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pallidสีอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pallorความซีด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmฝ่ามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmar-ฝ่ามือ [มีความหมายเหมือนกับ thenal และ thenar ๑ และ volar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palmate๑. -รูปฝ่ามือ [ใบเดี่ยว]๒. แบบนิ้วมือ [ใบประกอบ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palmtop computerคอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ, พาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
palpable-คลำ(ตรวจ)พบ, -คลำ(ตรวจ)ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpateคลำตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebral conjunctivaเยื่อตาส่วนหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpebrate๑. กะพริบตา๒. มีหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palpitation; palmus; tremor, cordisอาการใจสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palsy, Bell'sอัมพาตเบลล์ [มีความหมายเหมือนกับ facioplegia; palsy, facial; paralysis, facial; prosopoplegia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paludalขึ้นในที่ลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paludism; fever, malarial; malariaไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palygorskiteแพลิกอร์สไกต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palynologyเรณูวิทยา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palacesวัง [TU Subject Heading]
Palatal obturatorsแผ่นปิดเพดานปาก [TU Subject Heading]
Paleographyวิธีเขียนหนังสือโบราณ [TU Subject Heading]
Paleontologyบรรพชีวินวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Palestineปาเลสไตน์ [TU Subject Heading]
Palestinian Liberation Organizationองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์
Palette เมนูสี [คอมพิวเตอร์]
Pali languageภาษาบาลี [TU Subject Heading]
palindromeพาลินโดรม, คำหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้า หรือจากซ้ายไปขวา แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น กก, ยาย, DAD, MOM ซึ่งพาลินโดรม เป็นภาษากรีก แปลว่า วิ่งกลับไปที่เดิมอีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
palisade cellเซลล์แพลิเซด, เซลล์ที่เรียงตัวกันเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ อยู่ถัดจากชั้นเอพิเดอร์มิสด้านบนของใบพืช เซลล์พาลิเสดมีรูปร่างค่อนข้างยาว ภายในมีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Palladium catalystตัวเร่งปฏิกิริยาแพลเลเดียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Palliative careการดูแลเพื่อบรรเทาอาการ [TU Subject Heading]
Palm oilน้ำมันปาล์ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Palmistryการทำนายโชคชะตาจากลายมือ [TU Subject Heading]
Palmyra palmต้นตาล [TU Subject Heading]
Palynologyเรณูวิทยา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำหนัก (n.) palace See also: residential building in the palace of a king or prince, house or residence of royalty, abode of royalty, residence of the patriarch Syn. วัง, พระราชวัง, ที่พัก, นิเวศน์
ที่พัก (n.) palace See also: residential building in the palace of a king or prince, house or residence of royalty, abode of royalty, residence of the patriarch Syn. วัง, พระราชวัง, นิเวศน์
นิเวศน์ (n.) palace See also: residential building in the palace of a king or prince, house or residence of royalty, abode of royalty, residence of the patriarch Syn. วัง, พระราชวัง, ที่พัก
มณฑิร (n.) palace See also: royal house Syn. มนทิร, มนเทียร, มันทิร, วัง, มันทิราลัย, เรือนหลวง
มณเฑียร (n.) palace See also: royal house Syn. มนทิร, มนเทียร, มันทิร, วัง, มณฑิร, มันทิราลัย, เรือนหลวง
มนทิร (n.) palace See also: royal house Syn. มนเทียร, มันทิร, วัง, มณฑิร, มันทิราลัย, เรือนหลวง
มนทิร (n.) palace See also: royal house Syn. มณเฑียร, มันทิร, วัง, เรือนหลวง
มนเทียร (n.) palace See also: royal house Syn. มนทิร, มณเฑียร, มันทิร, วัง, เรือนหลวง
มันทิร (n.) palace See also: royal house Syn. มนทิร, มนเทียร, วัง, มณฑิร, มันทิราลัย, เรือนหลวง
มันทิร (n.) palace See also: royal house Syn. มนทิร, มณเฑียร, วัง, เรือนหลวง
มันทิราลัย (n.) palace See also: royal house Syn. มนทิร, มนเทียร, มันทิร, วัง, มณฑิร, เรือนหลวง
วัง (n.) palace See also: royal residence
เรือนหลวง (n.) palace See also: royal house Syn. มนทิร, มนเทียร, มันทิร, วัง, มณฑิร, มันทิราลัย
เรือนหลวง (n.) palace See also: royal house Syn. มนทิร, มณเฑียร, มันทิร, วัง
โขลน (n.) palace gate woman See also: door-keepers for the royal palace, female palace guard
ชาววัง (n.) palace people See also: palace women, court attendant
ตำรวจวัง (n.) palace police
ตำรวจหลวง (n.) palace police See also: palace guard, sergeants at arms in the royal palace
วอ (n.) palanquin See also: sedan chair, litter
เพดานปาก (n.) palate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You look very paleคุณดูซีดมากเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, as soon as I got sick, your pal Olga ran and got my bags...พอฉันป่วย, เพื่อนเธอ. ออลก้า รีบวิ่งแจ้นไปขนของ...
Your old pal Steel wants to see ya.สตีลเพื่อนเก่าอยากเจอมึง
Oh. You guys mind telling me what you're doing to my little green pal over there?โอ้ พวกคุณคิดบอกฉันสิ่งที่คุณทำกับเพื่อนของฉันสีเขียวน้อยกว่ามี?
# You just remember what your old pal said ## นายจำไว้นะ ว่าเพื่อนนายอะไรไป #
It was a motion picture by George Pal and a stage musical by Andrew Lloyd Webber...ดัดแปลงเป็นหนัง และละครเพลงเวทีที่บรอดเวย์
"Alas, it turned out that our frog not only had a secret identity but also had a secret e-mail relationship with a pen pal named Princeton Girl. ""แต่อนิจจา ได้เปลี่ยนแปลงกบของเรา ไม่เพียงแค่เปลี่ยนรุปร่างเท่านั้น... ...แต่ ได้มีอีเมล์ลับเพื่อสานความสัมพันธ์ เพื่อนทางจดหมายคนนั้นชื่อ พรินซ์ตันเกิล์
That's where your pal said that he put all of the cocaine.นั่นแหล่ะที่เพื่อนรักของนายบอก เขาเก็บโคเคนทั้งหมดใว้ในนี้
Hi, this is your old pal Val.สวัสดี นี่คือเพื่อนรักเก่าของคุณ วอล
I, A-Shin, swear to god, will be A-Hong's best pal in the next lifetime.ข้า อาชิน ขอสาบานกับพระเจ้า ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของ อาหง
So, do we have a deal, or should I run down the street to me old pal Beadle Bamford?งั้น คุณจะรับข้อเสนอของผมมั้ย หรือว่าผมควรจะโร่ไปบอกเพื่อนผม เจ้าหน้าที่แบมฟอร์ด
Hey, hey! It's your old pal Krusty, for my new pork sandwich, the Klogger.เฮ้ เฮ้ ฉันเองครัสตี้ เพื่อนเก่าไง ขอแนะนำแซนวิชหมู "เดอะ เคลเกอร์์"
Hey, Grayer, it's your pal from upstairs.เฮ้ เกรเยอร์ เพื่อนนายที่อยู่ชั้นบนไง

pal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, 制式] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
莫斯特[Mò sī tè, ㄇㄛˋ ㄙ ㄊㄜˋ, 莫斯特] Mousterian (a Palaeolithic culture)
梵册贝叶[fàn cè bèi yè, ㄈㄢˋ ㄘㄜˋ ㄅㄟˋ ㄧㄝˋ, 梵册贝叶 / 梵冊貝葉] Sanskrit on Talipot palm leaves (成语 saw); Buddhist scripture
贝多罗树[bèi duō luó shù, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 贝多罗树 / 貝多羅樹] Talipot palm (Corypha umbraculifera), whose leaves were used as writing media
[gǔ, ㄍㄨˇ, 古] ancient; old; palaeo-; surname Gu
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
主动脉[zhǔ dòng mài, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, 主动脉 / 主動脈] aorta; principal artery
阿巴拉契亚[Ā bā lā qì yà, ㄚ ㄅㄚ ㄌㄚ ㄑㄧˋ ㄧㄚˋ, 阿巴拉契亚 / 阿巴拉契亞] Appalachian Mountains in North America
狸猫[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, 狸猫 / 狸貓] a civet (arboreal cat); a palm civet
主轴[zhǔ zhóu, ㄓㄨˇ ㄓㄡˊ, 主轴 / 主軸] axis; principal axis (in mechanics, optics, botany etc); main axle (of engine)
[bīng, ㄅㄧㄥ, 槟 / 檳] betel palm (Areca catechu); betel nut; Taiwan pr. bin1
槟榔[bīng lang, ㄅㄧㄥ ㄌㄤ˙, 槟榔 / 檳榔] betel palm (Areca catechu); betel nut
白金汉宫[Bái jīn hàn gōng, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄣ ㄏㄢˋ ㄍㄨㄥ, 白金汉宫 / 白金漢宮] Buckingham Palace
浮图[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, 浮图 / 浮圖] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo); also written 浮屠
浮屠[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, 浮屠] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo)
浅黄色[qiǎn huáng sè, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 浅黄色 / 淺黃色] buff; pale yellow
本金[běn jīn, ㄅㄣˇ ㄐㄧㄣ, 本金] capital; principal
加德满都[jiā dé mǎn dū, ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄇㄢˇ ㄉㄨ, 加德满都 / 加德滿都] Kathmandu (capital of Nepal)
北京[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, 北京] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government
北京市[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, 北京市] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
脑性麻痹[nǎo xìng má bì, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, 脑性麻痹 / 腦性麻痺] cerebral palsy
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
颚裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 颚裂 / 顎裂] cleft palate (birth defect)
腭裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 腭裂 / 齶裂] cleft palate
[yē, ㄧㄝ, 椰] coconut palm; Taiwan pr. ye2
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 螿] Cosmopsaltria opalifera
太监[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 太监 / 太監] court eunuch; palace eunuch
文化宫[wén huà gōng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, 文化宫 / 文化宮] cultural palace
比亚[Bǐ yà, ㄅㄧˇ ㄧㄚˋ, 比亚 / 比亞] Bia, daughter of Pallas and Styx in Greek mythology, personification of violence
死海[Sǐ Hǎi, ㄙˇ ㄏㄞˇ, 死海] Dead Sea (Palestine)
惨白[cǎn bái, ㄘㄢˇ ㄅㄞˊ, 惨白 / 慘白] deathly pale
离宫[lí gōng, ㄌㄧˊ ㄍㄨㄥ, 离宫 / 離宮] detached palace; imperial villa
樟木[Zhāng mù, ㄓㄤ ㄇㄨˋ, 樟木] Dram (Chinese Zhangmu), town at Tibet-Nepal border
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, 拓] expand; support on palm; to develop; to open up
亚西尔・阿拉法特[Yà xī ěr, ㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄦˇ· A1 la1 fa3 te4, 亚西尔・阿拉法特 / 亞西爾・阿拉法特] Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini (1929-2004), Palestinian leader, popularly known as Yasser Arafat
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, 元勋 / 元勛] leading light; founding father; principal proponent; also written 元勳|元勋
元勋[yuán xūn, ㄩㄢˊ ㄒㄩㄣ, 元勋 / 元勳] leading light; founding father; principal proponent
围篱[wéi lí, ㄨㄟˊ ㄌㄧˊ, 围篱 / 圍籬] fence; paling

pal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペンパル[, penparu] (n) pen pal
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus)
アパラチア山脈[アパラチアさんみゃく, aparachia sanmyaku] (n) Appalachian mountains; Appalachians
アレカ椰子[アレカやし, areka yashi] (n) areca palm
いじましい[, ijimashii] (adj-i) piddling; paltry
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
エピスコパル教会[エピスコパルきょうかい, episukoparu kyoukai] (n) (See 監督教会) Episcopal Church
エンペラーテトラ;エンペラー・テトラ[, enpera-tetora ; enpera-. tetora] (n) emperor tetra (Nematobrycon palmeri)
オウムブダイ[, oumubudai] (n) palenose parrotfish (Scarus psittacus)
オパール[, opa-ru] (n) opal (fre
オパールガラス[, opa-rugarasu] (n) opal glass
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito
カーゴテナー[, ka-gotena-] (n) (roll) box pallet (from cargo container)
カスタムパレット[, kasutamuparetto] (n) {comp} custom palette
カスリモヨウベニハゼ[, kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau)
カラーパレット[, kara-paretto] (n) {comp} color pallet
キイロオオトカゲ[, kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh)
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada)
コーパル[, ko-paru] (n) copal
ココ椰子[ココやし, koko yashi] (n) coconut palm
コパル[, koparu] (n) copal
サゴ椰子;沙穀椰子[サゴやし(サゴ椰子);さごやし(沙穀椰子);サゴヤシ, sago yashi ( sago yashi ); sagoyashi ( sa koku yashi ); sagoyashi] (n) (uk) sago palm (Metroxylon sagu)
ジャイアントピグミーゴビー[, jaiantopigumi-gobi-] (n) giant pygmy goby (Trimma gigantum, fish found in Palau)
スジベラ[, sujibera] (n) pale-barred coris (Coris dorsomacula)
セキュリティプリンシパル[, sekyuriteipurinshiparu] (n) {comp} security principal
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada)
どきつく[, dokitsuku] (v5k,vi) to palpitate (with anxiety, etc.)
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P)
ときめき[, tokimeki] (n) palpitation; throbbing
ときめく[, tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate
ドラセナ[, dorasena] (n) (See 竜血樹) dracaena (any palmlike tree of genus Dracaena or Cordyline) (lat
ナパーム[, napa-mu] (n) napalm
ナパーム弾[ナパームだん, napa-mu dan] (n) napalm bomb
ナンヨウハギ;ドリー;パレット・サージャン;パレット・サージョン;パレットサージョン;パレットサージャンフィッシュ;パレットサージョンフィッシュ;ブルー・タン;ブルータン[, nanyouhagi ; dori-; paretto . sa-jan ; paretto . sa-jon ; parettosa-jon ; parettosa] (n) palette surgeonfish (Paracanthurus hepatus, species of Indo-Pacific tang); palette surgeon; blue surgeonfish; blue tang
ナンヨウハギ属[ナンヨウハギぞく, nanyouhagi zoku] (n) Paracanthurus (genus in the family Acanthuridae whose sole member is the palette surgeonfish)
ニッパ椰子[ニッパやし, nippa yashi] (n) nipa palm
パームオイル[, pa-muoiru] (n) palm oil
パームサイズ[, pa-musaizu] (n) {comp} palm-sized
パームトップコンピュータ;パームトップコンピューター[, pa-mutoppukonpyu-ta ; pa-mutoppukonpyu-ta-] (n) {comp} palmtop computer
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パームサイズ[ぱーむさいず, pa-musaizu] palm-sized
パームトップ[ぱーむとっぷ, pa-mutoppu] palm top
パームトップコンピュータ[ぱーむとっぷこんぴゅーた, pa-mutoppukonpyu-ta] palmtop computer
パームレスト[ぱーむれすと, pa-muresuto] palm rest
パレット[ぱれっと, paretto] palette
主成分分析[しゅせいぶんぶんせき, shuseibunbunseki] principal component analysis
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
都市[とし, toshi] Thai: เทศบาลนคร English: municipal

pal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
คู่ขา[n.] (khūkhā) EN: lover ; sweetheart ; love ; buddy ; pal FR: amoureux [m]
เกลอ[n.] (kloē) EN: close friend ; comrade ; chum ; buddy ; mate ; pal FR: copain [m] ; pote [m] (fam.)
เพื่อน[n.] (pheūoen) EN: friend ; comrade ; companion ; fellow ; mate ; pal ; buddy (Am.) ; company FR: ami [m] ; amie [f] ; camarade [m] ; copain [m] (fam.) ; copine [f] (fam.) ; pote [m] (fam.) ; compagnon [m] (vx – litt.) ; compagnie [f]
เพื่อนชาย[n. exp.] (pheūoen chā) EN: boyfriend ; budy ; pal FR: petit ami [m] ; copain [m]
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
เพื่อนสนิท[n. exp.] (pheūoen san) EN: best friend ; intimate friend ; close friend ; dear friend ; pal FR: meilleur ami [m] ; meilleure amie [f] ; ami intime [m] ; amie imtime [f] ; ami proche [m] ; vieux pote [m] (fam.) ; pote [m] (fam.)
เพื่อนตาย[n.] (pheūoentāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal FR:
อาชีพหลัก[n. exp.] (āchīp lak) EN: main occupation FR: activité de base [f] ; activité principale [f] ; activité première [f] ; profession principale [f]
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān la) EN: main course FR: plat principal [m] ; plat de résistance [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อักขรวิทยา[n.] (akkharawitt) EN: paleography ; alphabetology FR: paléographie [f]
อัครชายา[n.] (akkhrachāyā) EN: one of the principal consorts of the king ; queen consort ; first wife ; head consort FR:
อักษรโบราณ[n. exp.] (aksøn bōrān) EN: paleography FR:
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อเนจอนาถ[adj.] (anēt-anāt) EN: dreadful ; appalling ; deplorable ; appalled (at/by) FR:
อันเป็นประธาน[adj.] (an pen prat) EN: FR: principal
อปโลกน์[adv.] (apalōk) EN: as stated FR:
อัปลักษณ์[adj.] (appalak) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly ; misshapen FR: affreux ; hideux
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable ; tasty ; nice FR: bon ; délicieux ; appétissant ; goûteux
แบมือ[v.] (baēmeū) EN: open the palm of the hand FR:
ใบจาก [n. exp.] (bai jāk) EN: dried leaves of the nipa palm ; young nipa leaves FR:
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: palm leaves FR: feuille de palmier [m]
ใบลาน[n. exp.] (bai lān) EN: ancient palm leaf manuscripts carrying Buddhist scriptures FR:
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
ใบโพ[n. exp.] (bai phō) EN: pipal leaf ; bo leaf FR:
ใบประกอบแบบฝ่ามือ[n. exp.] (bai prakøp ) EN: palmately compound leaves FR:
ใบประกอบแบบนิ้วมือ[n. exp.] (bai prakøp ) EN: palmately compound leaves FR:
ใบตาล[n. exp.] (bai tān) EN: sugar palm leaf FR:
บาลี [n. prop.] (Bālī) EN: Pali ; Pali language FR: pali [m] ; langue pali [f]
บัญชร[n.] (banchøn) EN: window (of a royal palace building) FR:
บัณฑุ[n.] (bandu) EN: pale yellow FR: jaune pâle [m[ ; blanc cassé [m]
บรรพชีวินวิทยา[n.] (banphachīwi) EN: paleontology ; palaeontology FR: paléontologie [f]
บรรพกาล[adj.] (banphakān =) EN: primitive ; paleo- (pref.) FR: primitif
บรรพชีววิทยา[n.] (bapchīwawit) EN: palaeobiology FR: paléobiologie [f]
บรรพชีวินวิทยา[n.] (bapchīwinwi) EN: paleontology FR: paléontologie [f]
บ่มผิว[v. exp.] (bom phiu) EN: avoid getting sunburned ; preserve the paleness of one's skin FR:
บอนเต่า[n. exp.] (bøn tao) EN: Hapaline benthamiana FR: Hapaline benthamiana
บุกฤาษี[n. exp.] (buk reūsī) EN: Tacca palmata FR: Tacca palmata
ชาวเนปาลี[n. prop.] (chāo Nēpālī) EN: Nepali ; Nepalese FR:

pal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzbeil {n}palstave
altsteinzeitlich {adj}paleolithic [Am.]; palaeolithic [Br.]
Gesamtkapitalbetrag {m}aggregate principal
Somaliprinie {f} [ornith.]Pale Prinia
Angolabülbül {m} [ornith.]Pale Olive Greenbul
Braunkopftachuri {m} [ornith.]Pale-tipped Tyrannulet
Augenring-Fliegenstecher {m} [ornith.]Paltry Tyrannulet
Seggenrohrsänger {m} [ornith.]Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola)
archetypisch; typisch {adj}; Ur...archetypal
Armseligkeit {f}paltriness
Bengalensegler {m} [ornith.]Asian Palm Swift
Herzklopfen {n}beating of the heart; cardiac palpations
Betastung {f}palpation
Hauptfigur {f}central character; main character; principal character; leading figure; central figure
Ceylonbuschsänger {m} [ornith.]Palliser's Warbler
Spalte {f} | Spalten
Kokospalme {f} | Kokospalmen
Sozialwohnung {f}council flat; council house [Br.]; municipal housing unit [Am.]
Gletscherspalte {f} | Gletscherspalten
Totenblässe {f}deathly pallor
totenblass; totenbleich {adj}deathly pale; pale as death
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist
Blaßspötter {m} [ornith.]Eastern Olivaceous Warbler (Hippolais pallida)
Kaisertetra {m} (Nematobrycon palmeri) [zool.]emperor tetra
Spalier {n} | Spaliere
Spalierbaum {m} | Spalierbäume
Spalierobst {n}espalier fruit
Firmensitz {m}office; principal office
Spaltpilz {m} | Spaltpilze
Spaltung {f} | Spaltungen
Schönflossige Rüsselbarbe {f} (Epalzeorhynchus kallopterus) [zool.]flying fox
Gabelhochhubwagen {m}pallett stackers
Gabelhubwagen {m}pallett trucks
Gitterboxpalette {f}lattice box pallet
Goslingfeinsänger {m} [ornith.]Gosling's Apalis
Handballenschalter {m}palm switch
Taschencomputer {m}; Palmtop-Computer
Handlesekunst {f}palmistry
Stechpegel {m} | Stechpalmen
unfühlbar {adj} | unfühlbarer | am unfühlbarstenimpalpable | more impalpable | most impalpable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pal
Back to top