ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

colorlessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *colorlessness*, -colorlessness-

colorlessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colorlessness (n.) การมีสีอ่อน See also: การมีสีซีด Syn. paleness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า colorlessness
Back to top