ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flatter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flatter*, -flatter-

flatter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flatter (vt.) ยกยอ See also: ประจบ, สอพลอ, ยอ, ยกยอปอปั้น Syn. praise, fawn, wheedle Ops. condemn, denounce
flatter (vt.) ทำให้ดูสวยหรือดีขึ้นกว่าที่เป็นจริง Syn. enhance, set off
flatter (n.) เครื่องมือที่ทำให้เหล็กแบนของช่างตีเหล็ก
flatter oneself (phrv.) ประจบ See also: ยกยอ
flatterer (n.) คนขี้ประจบ Syn. toady
flatterer (n.) สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ)
flatterer (n.) คนประจบประแจง See also: คนประจบสอพลอ, คนเลียแข้งเลียขา Syn. toady, flunky, fawner
flattering (adj.) ที่ปากหวาน See also: ที่พูดจาดี, ที่พูดเอาใจเก่ง
flattering (adj.) ช่างประจบ See also: สอพลอ Syn. fawning Ops. defiant
flatteringly (adv.) อย่างประจบสอพลอ
flattery (n.) การประจบสอพลอ See also: คำยกยอ, คำสรรเสริญเกินความเป็นจริง Syn. adulation, overpraise, laudation
English-Thai: HOPE Dictionary
flatter(แฟลท'เทอะ) v. ยกยอ,ประจบ,สอพลอ, (ภาพ,รูป) สวยเกินความเป็นจริง. n. ผู้ทำให้แบน,สิ่งที่ทำให้แบน
flattery(แฟลท'เทอรี) n. การยกยอ,การประจบ,การสอพลอ,คำยกยอ,คำสอพลอ, Syn. acclaim
English-Thai: Nontri Dictionary
flatter(vt) ยกยอ,ประจบ,สอพลอ
flattery(n) คำเยินยอ,คำประจบ,การเยินยอ,การประจบสอพลอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flatteryการประจบประแจง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างประจบ (v.) flatter See also: cuury favour with, fawn over, adulate, toady Syn. ประจบประแจง, ประจบสอพลอ
ประจบ (v.) flatter See also: fawn on/over, adulate, curry favor with, toady, blandish, ingratiate oneself Syn. ปะเหลาะ, ประจบประแจง, สอพลอ, เอาใจ, ยกยอ, ประจ๋อประแจ๋, เลียแข้ง
ประจ๋อประแจ๋ (v.) flatter See also: curry favour with, fawn on, toady, make up to Syn. ประจบประแจง, ฉอเลาะ, ออเซาะ
ป้อยอ (v.) flatter See also: fawn upon, lavish praise on Syn. เยินยอ
ปะเหลาะ (v.) flatter See also: fawn on, wheedle, cajole, fool, trick Syn. ประจบ, ฉอเลาะ
ยกยอ (v.) flatter See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize Syn. สรรเสริญเยินยอ, ประจบสอพลอ, ยกยอปอปั้น
ยกยอปอปั้น (v.) flatter See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize Syn. สรรเสริญเยินยอ, ประจบสอพลอ
สรรเสริญเยินยอ (v.) flatter See also: overpraise, adulate, laud, compliment, praise, eulogize Syn. ประจบสอพลอ, ยกยอปอปั้น
อี๋ (v.) flatter See also: blandish Syn. อี๋อ๋อ
อี๋อ๋อ (v.) flatter See also: blandish Syn. อี๋
เยินยอ (v.) flatter See also: fawn upon, lavish praise on
เลียแข้ง (v.) flatter See also: fawn on/over, adulate, curry favor with, toady, blandish, ingratiate oneself Syn. ปะเหลาะ, ประจบประแจง, สอพลอ, เอาใจ, ยกยอ, ประจ๋อประแจ๋
เลียแข้งเลียขา (v.) flatter See also: adulate, fawn on Syn. ประจบประแจง, สอพลอ
puffery (n.) การยกย่องเกินจริง flattery
บ้ายอ (v.) be fond of flattery
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's no point in trying to flatter meเปล่าประโยชน์น่าในการพยายามมาป้อยอฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't flatter myself... that I'm an expert in human behavior, Mr. Ambassador.{\cHFFFFFF}ฉันไม่เลียแข้งเลียขาตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ว่าฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในพฤติกรรมของมนุษย์ นายเอกอัครราชทูต
You know, I suppose technically I'm the competition, but I mean, hey, I don't flatter myself... that I'm even in the same league as you.รู้มั้ย จริงๆแล้วเราเป็นคู่แข่งกัน ฉันไม่ได้ถ่อมตนหรอกนะ ว่าถึงเราจะแข่งกัน แต่ฉัน...
Don't flatter yourself. It's for the balletอย่าหลงตัวเองหน่อยเลย ชั้นไปเพราะบัลเล่ต์ย่ะ
What's wrong with you, Yuuki? Are you trying to flatter me?ฉันไม่คิดว่าฮานาซาวะ รูอิ จะทำอย่างนั้นหรอกนะ
You flatter me, truly. I would give you my pumpkin if she weren't already tied to Hatsumomo.ฉันคงยกยัยฟักทองถ้าเธอไม่ได้ เป็นคู่กับฮัตสุโมโมะ
I flatter myself that your refusal is merely a natural delicacy.ผมคิดเข้าข้างตัวเองว่า การปฎิเสธเป็นความอายมากกว่า
I flatter myself that any young lady would be happy to be the mistress of such a house.ผมขอชมเชยตนเอง ว่าหญิงสาวทุกคนต้องมีความสุขมาก ที่ได้เป็นคุณผู้หญิงของบ้านหลังนี้
Please don't flatter me.อย่าพูดยอฉันเกินไปเลยค่ะ
Don't flatter yourself. You can't make me leave.พวกนายให้ฉันออกไม่ได้นะ
These clothes do not flatter you. It should be a dress or nothing.เสื้อผ้านั่นมันไม่เหมาะกับคุณ ต้องหาที่ใส่แล้วดูดี ..
Don't flatter him!ยอเขามาก เหลิงกันพอดี
Don't flatter yourself, Izaki.อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเรย,อิซากิ

flatter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哪里哪里[nǎ li nǎ li, ㄋㄚˇ ㄌㄧ˙ ㄋㄚˇ ㄌㄧ˙, 哪里哪里] there is nothing to pardon; you flatter me
[xiān, ㄒㄧㄢ, 憸] artful; flattering
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)
奉承者[fèng chéng zhě, ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ ㄓㄜˇ, 奉承者] flatterer
[mèi, ㄇㄟˋ, 媚] flatter; charm
媚词[mèi cí, ㄇㄟˋ ㄘˊ, 媚词 / 媚詞] flattery
[wǔ, ˇ, 妩 / 嫵] flatter; to please
拍马者[pāi mǎ zhě, ㄆㄞ ㄇㄚˇ ㄓㄜˇ, 拍马者 / 拍馬者] flatterer; toady
[chǎn, ㄔㄢˇ, 谄 / 諂] flatter; cajole
谄媚者[chǎn mèi zhě, ㄔㄢˇ ㄇㄟˋ ㄓㄜˇ, 谄媚者 / 諂媚者] flatterer
[yú, ㄩˊ, 谀 / 諛] flatter
谀辞[yú cí, ㄩˊ ㄘˊ, 谀辞 / 諛辭] flattering words
[ē, ㄜ, 阿] flatter
谗佞[chán nìng, ㄔㄢˊ ㄋㄧㄥˋ, 谗佞 / 讒佞] to defame one person while flattering another; a slandering toady
谗谄[chán chǎn, ㄔㄢˊ ㄔㄢˇ, 谗谄 / 讒諂] to defame one person while flattering another; a slandering toady
阿谀奉承[ā yú fèng chéng, ㄚ ㄩˊ ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ, 阿谀奉承 / 阿諛奉承] flattering and fawning (成语 saw); sweet-talking

flatter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself
付き従う;付き随う;付従う;つき従う[つきしたがう, tsukishitagau] (v5u,vi) to follow; to accompany; to cleave to; to join up with; to obey implicitly; to flatter
色目を使う;色目をつかう[いろめをつかう, iromewotsukau] (exp,v5u) (1) to make eyes at; to leer; to ogle; (2) to ingratiate oneself; to toady; to flatter
おべっか[, obekka] (n) flattery
おべんちゃら[, obenchara] (n) flattery
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery
お上手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor)
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P)
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
ボディーコンシャス[, bodei-konshasu] (n) (See ボディコン) sexually flattering clothing (wasei
ボディコン[, bodeikon] (n) (abbr) (See ボディーコンシャス) sexually flattering clothing (wasei
みんみん[, minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery)
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) skill; skillful; dexterity; (n) (2) flattery; (P)
[ねい, nei] (n) (arch) flattery; insincerity
佞人[ねいじん, neijin] (n) flatterer; smooth talker; crafty person
佞弁[ねいべん, neiben] (n) flattery; cajolery; adulation
便佞;便侫[べんねい, bennei] (adj-na,n) flattery; adulation
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
媚;媚び[こび, kobi] (n) flattery; cajolery; flirtation
媚びる;媚る(io)[こびる, kobiru] (v1,vi) to flatter; to curry favor with; to curry favour with; to flirt with; to fawn on
嬉しがらせ[うれしがらせ, ureshigarase] (n) flattery; adulation; commendation
巧言令色[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser
持ち上げる;持上げる[もちあげる, mochiageru] (v1,vt) (1) to elevate; to raise; to lift up; (2) to flatter; to extol; to praise to the sky
提灯持ち[ちょうちんもち, chouchinmochi] (n) (1) lantern bearer; (2) flatterer; booster; brown-noser
桂庵;慶庵;慶安[けいあん, keian] (n) (1) (See 口入れ屋) agency for employing servants and arranging marriages (Edo period); mediator; go-between; (2) flattery; flatterer; (3) (慶安 only) Keian era (1648.2.15-1652.9.18)
煽て[おだて, odate] (n) instigation; flattery
煽てる[おだてる, odateru] (v1,vt) (1) to flatter; to soft-soap; (2) to instigate; to stir up; (P)
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery
胡麻磨り;胡麻すり;胡麻擂り(oK);胡麻擂(oK)[ごますり, gomasuri] (n) sycophant; apple-polisher; flatterer; brown-noser
舌三寸[したさんずん, shitasanzun] (n) (See 舌先三寸) eloquence or flattery designed to deceive
舌先三寸[したさきさんずん, shitasakisanzun] (n) eloquence or flattery designed to deceive
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) flattery; sycophancy; adulation
追従者[ついじゅうしゃ, tsuijuusha] (n) toady; lackey; sycophant; flatterer
阿諛[あゆ, ayu] (n,vs) flattery
阿諛便佞;阿諛弁佞[あゆべんねい, ayubennei] (n,adj-no) flattery; adulation; sycophancy
阿諛追従[あゆついしょう, ayutsuishou] (n,vs) excessive flattery; adulation

flatter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well ; appease FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter ; gâter
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
อี๋[v.] (ī) EN: flirt ; play footsie (with) ; flatter FR:
อี๋อ๋อ[v.] (ī-ø) EN: flirt ; play footsie (with) ; flatter FR:
กะหลีกะหลอ[v.] (kalīkalø) EN: butter up ; flatter FR:
คุยโม้[v. exp.] (khui mō) EN: boast ; brag ; talk big ; blow one's own trumpet ; blow one's own trumpet ; crow FR: se vanter ; se flatter ; gasconner (vx)
เลียแข้ง[v. exp.] (līa khaeng) EN: flatter ; fawn on ; toady ; curry favor with FR: flatter ; lécher les bottes ; lécher le cul (vulg.)
โม้[v.] (mō) EN: talk big ; brag ; boast ; play up ; preach and trumpet ; blow one's own horn FR: se vanter ; fanfaronner ; se glorifier ; se flatter (de) (litt.) ; crier sur tous les toits
ออดอ้อนออเซาะ[v. exp.] (øt-øn øsǿ) EN: talk sweetly ; butter up ; wheedle ; flatter ; plead with sweet words FR:
พะเน้าพะนอ[v.] (phanaophanø) EN: flatter ; adulate ; fawn on FR:
พูดปากหวาน[v. exp.] (phūt pākwān) EN: FR: flatter ; enjôler
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to ; flatter FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter ; flatter servilement ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.) ; faire du plat à qqn.
ประจบประแจง[v.] (prajoppraja) EN: butter up ; flatter ; fawn FR: flatter ; passer de la pommade à qqn. (fam.) ; flatter qqn. pour en obtenir qch.
ประจ๋อประแจ๋[v.] (prajøprajaē) EN: flatter FR:
สรรเสริญ[v.] (sansoēn = s) EN: praise ; laud ; admire ; eulogize ; extol ; flatter FR: célébrer ; glorifier ; louer ; admirer ; louanger (litt.)
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud ; flater ; toady FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger ; flatter ; enjôler
เยินยอ[v.] (yoēnyø) EN: praise ; laud ; glorify ; flatter ; extol ; adulate FR: encenser ; flatter
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; laud ; glorify FR: flatter ; enjôler ; aduler
ยกยอปอปั้น[v.] (yokyøpøpan) EN: praise ; glorify ; flatter ; laud FR:
บ้ายอ[v.] (bāyø) EN: love to be flattered ; be fond of flattery FR:
คำเยินยอ[n. exp.] (kham yoēnyø) EN: flattery FR:
คำยกยอ[n. exp.] (kham yokyø) EN: flattering speech FR:
คนขี้ประจบ[n. exp.] (khon khī pr) EN: flatterer ; boot-licker ; brown-noser ; crawler FR: flatteur [m] ; lèche-botte [m] (fam.) ; lèche-cul [m] (vulg.) ; frotte-manche [m] (Belg.)
คุยโต[v.] (khuitō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt FR: se vanter ; se flatter
อวดอ้าง[v.] (ūat-āng) EN: claim ; boast ; brag FR: se vanter ; se flatter
ยกยอ[adj.] (yokyø) EN: flattering FR:

flatter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
flatterhaft {adj} | flatterhafter | am flatterhaftestenflighty | more flighty | most flighty
schmeichlerisch {adv}flatteringly
ungeschminkt {adv}unflatteringly
Gleichlaufschwankung {f}; Flattern

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flatter
Back to top