ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

archaism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *archaism*, -archaism-

archaism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
archaism (n.) การเลียนแบบคำพูดหรือเทคนิคโบราณ
archaism (n.) คำเก่า See also: คำโบราณ
English-Thai: HOPE Dictionary
archaism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
archaismคำโบราณ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

archaism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカイズム;アルカイスム[, arukaizumu ; arukaisumu] (n) archaism (fre
古語辞典[こごじてん, kogojiten] (n) dictionary of archaisms
擬古主義[ぎこしゅぎ, gikoshugi] (n) archaism; pseudoclassicism

archaism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ศัพท์โบราณ[n. exp.] (sap bōrān) EN: archaic word ; archaism FR: archaïsme [m]

archaism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archaismus {m}archaism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า archaism
Back to top