ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unnecessary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unnecessary*, -unnecessary-

unnecessary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unnecessary (adj.) ที่เกินจำเป็น See also: ที่ไม่จำเป็น Syn. needless Ops. necessary
English-Thai: HOPE Dictionary
unnecessary(อันเนส'เซสซะรี) adj. ไม่เป็นไปตามธรรม,ไม่จำเป็น., See also: unnecessarily adv., Syn. unneeded,useless
English-Thai: Nontri Dictionary
unnecessary(adj) ไม่จำเป็น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แส่ (v.) take unnecessary See also: look for trouble Syn. เสือก, ยุ่ง, สอดรู้สอดเห็น, จุ้นจ้าน, จุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Use of unnecessary violence... in the apprehension of the Blues Brothers has been approved.การใช้ความรุนแรงที่ไม่จำเป็น ในการจับกุม เตอะบลุสบรัเดอสได้รับการอนุมัติ
Those who are always thinking about something bad, and... those with experience, who don't say unnecessary things.แบบแรกจะเป็น พวกที่คิดแต่เรื่องแย่ๆ อีกแบบคือ มีประสบการณ์มาก จนไม่จำเป็นต้องพูด
You are exposing yourself and Agent Scully to unnecessary risk.คุณนำตัวของคุณ และ Agent Scully ไปเผชิญกับอันตราย ที่ไม่จำเป็น
I don't even try to touch you, since you made it so abundantly clear... just how unnecessary you consider me to be!ผมไม่แม้แต่จะแตะต้องคุณด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นผมถึงไม่มีข้อเสีย
"concludes that BST results in unnecessary pain suffering and distress for the cows."มีข้อสรุปว่า BST ก่อให้เกิดความเจ็บปวดที่ไม่จำเป็น "ความทรมานและอาการเศร้าซึมในวัว
Officer Yeon, wouldn't it be better if we avoided any unnecessary killings?พวกนี้เป็นใครกัน พวกนั้นคือ ทัพมีดปลิดชีพ แห่ง ดองรานดุค องค์รักษ์ ยวน
I've spent 20 years protecting this bank, its customers and shareholders from unnecessary risk.ฉันใช้เวลา 20 ปีเพื่อปกป้องธนาคารนี้, มันคือลูกค้า และ หุ้นส่วน... ...จากความเสียงที่ไม่จำเป็น
It's unnecessary and expensive.มันไม่จำเป็นแถมแพงซะด้วย
What I didn't know is that doctors and hospitals would consider them unnecessary luxuries.แต่ที่ผมไม่รู้คือทั้งหมอและ รพ. เห็นว่าเป็นของใช้ฟุ่มเฟือย
Or do you want to create more unnecessary casualties?หรือคุณต้องการจะให้เกิน ผู้เคราะห์ร้ายไปมากกว่านี้?
And lately you've been purposefully putting yourself in a severe amount of unnecessary danger.And lately you've been purposefully putting yourself in a severe amount of unnecessary danger.
Stop doing unnecessary things already.หยุดกำลังการทำเรื่องที่ไม่จำเป็นแล้ว

unnecessary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赘言[zhuì yán, ㄓㄨㄟˋ ㄧㄢˊ, 赘言 / 贅言] superfluous words; unnecessary detail
赘词[zhuì cí, ㄓㄨㄟˋ ㄘˊ, 赘词 / 贅詞] superfluous words; unnecessary detail
不必要[bù bì yào, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ, 不必要] needless; unnecessary
大可不必[dà kě bù bì, ㄉㄚˋ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ, 大可不必] need not; unnecessary
多余[duō yú, ㄉㄨㄛ ㄩˊ, 多余 / 多餘] superfluous; unnecessary; surplus

unnecessary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest
余計者[よけいもの, yokeimono] (n) person whose presence is unwelcome, unnecessary or a nuisance; fifth wheel; third wheel; interloper
冗用[じょうよう, jouyou] (n) unnecessary work; unnecessary expense
冗費[じょうひ, jouhi] (n) unnecessary expense
剰費[じょうひ, jouhi] (n) unnecessary expenses
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help
画蛇添足[がだてんそく, gadatensoku] (n) making an unnecessary addition (to); gilding the lily
雉も鳴かずば撃たれまい[きじもなかずばうたれまい, kijimonakazubautaremai] (exp) avoiding unnecessary talk can prevent disaster falling on one; there is safety in silence; the pheasant would not be shot but for its cries
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of
不必要[ふひつよう, fuhitsuyou] (adj-na,n) unnecessary; undesired; (P)
不要[ふよう, fuyou] (adj-na,n,adj-no) (See 不用) unnecessary; unneeded; (P)
余計[よけい, yokei] (adj-na,adv,n) too much; unnecessary; extraneous; abundance; surplus; excess; superfluity; (P)
及ばない[およばない, oyobanai] (exp) (1) unnecessary; (2) unattainable
有らずもがな[あらずもがな, arazumogana] (exp,adj-no) uncalled for; unnecessary; gratuitous

unnecessary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าขาผวาปีก ; อ้าขาพวาปีก [v. (loc.)] (ākhāphawāpī) EN: create trouble for oneself by accepting unnecessary responsibilities FR:
หาเหาใส่หัว[v. (loc.)] (hāhaosaihūa) EN: be looking for problem ; cause yourself unnecessary trouble FR:
ไม่จำเป็น[adj.] (mai jampen) EN: unnecessary ; needless FR: pas indispensable

unnecessary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unnötig; unnütz; überflüssig {adj} | unnötiger | am unnötigstenunnecessary | more unnecessary | most unnecessary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unnecessary
Back to top