ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

associate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *associate*, -associate-

associate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
associate (vt.) เชื่อมโยง See also: เชื่อม Syn. connect, join together
associate (adj.) ซึ่งเกี่ยวเนื่อง See also: ซึ่งมีส่วนร่วม
associate (vt.) ทำให้รู้จักกัน
associate (n.) ผู้ที่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น เพื่อน, ผู้ร่วมงาน, หุ้นส่วน)
associate (vi.) รวมกลุ่ม See also: เข้ารวมกัน Syn. unite
associate (vi.) รู้จักเป็นเพื่อนกัน See also: คบค้าสมาคมกัน Syn. connect, combine
associate professor (n.) รองศาสตราจารย์
associate with (phrv.) ร่วมมือกับ See also: ร่วมงานกับ, ร่วมกับ Syn. assort with
associated (adj.) ที่สัมพันธ์กัน See also: ที่เกี่ยวข้องกัน Syn. connected
associates (n.) ความเป็นเพื่อน Syn. fellowship, club
English-Thai: HOPE Dictionary
associate(อะโซ'ชีเอท) vt.,vi. เกี่ยวเนื่อง,เข้าร่วม,มีส่วนร่วม,เชื่อมสัมพันธ์กัน,คบค้าสมาคม.
English-Thai: Nontri Dictionary
associate(adj) รอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
associate judgeผู้พิพากษาสมทบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
associated cause of deathสาเหตุร่วมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Associateรวมตัว [การแพทย์]
Associated Findingsอาการร่วม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้องเกี่ยว (v.) associate See also: concern, relate, involve, engage Syn. เกี่ยวข้อง, ยุ่งเกี่ยว, ข้องแวะ, พัวพัน, เกี่ยวพัน
ข้องแวะ (v.) associate See also: concern, relate, involve, engage Syn. เกี่ยวข้อง, ยุ่งเกี่ยว, พัวพัน, เกี่ยวพัน
คลุกคลี (v.) associate See also: company, consort with, contact, get in touch with, make friends with Syn. คบค้า, คบหาสมาคม
คลุกคลีตีโมง (v.) associate See also: mingle, hobnob, accompany, socialize Syn. มั่วสุม
ภาคี (adj.) associate Syn. กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก
ยุ่งเกี่ยว (v.) associate See also: concern, relate, involve, engage Syn. เกี่ยวข้อง, ข้องแวะ, พัวพัน, เกี่ยวพัน
สมาคม (v.) associate See also: have social intercourse, have social contact with Syn. คบหาสมาคม, คบค้าสมาคม
เสวนา (v.) associate See also: mix (with the crowd), talk, speak, converse Syn. พูดคุย
รศ. (n.) Associate Professor Syn. รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ (n.) Associate Professor See also: associate professor Syn. รศ.
กระสุงกระสิง (v.) associate with See also: make friend with, be in contact with Syn. สุงสิง, ยุ่ง, ข้องแวะ
กลั้ว (v.) associate with See also: keep company with Syn. เกลือกกลั้ว, คบหา, สุงสิง, คลุกคลี
ข้องแวะ (v.) associate with See also: make friend with, be in contact with Syn. สุงสิง, ยุ่ง
คบ (v.) associate with See also: make friend with, contact with Syn. คบหา, คบหาสมาคม
คบค้า (v.) associate with See also: make friend with, contact with Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบหาสมาคม
คบค้าสมาคม (v.) associate with See also: make friend with, contact with Syn. คบ, คบหา, คบค้า, คบหาสมาคม
คบหา (v.) associate with See also: make friends with, contact with Syn. คบ, คบค้าสมาคม, คบค้า
คบหาสมาคม (v.) associate with See also: make friends with, contact with Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบค้า
ยุ่งเกี่ยว (v.) associate with See also: roll over, fool around, live in filth, join Syn. คลุกคลี, พัวพัน, คบหาสมาคม
เกลือกกลั้ว (v.) associate with See also: roll over, fool around, live in filth, join Syn. คลุกคลี, พัวพัน, ยุ่งเกี่ยว, คบหาสมาคม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I warned you don't associate with students anymoreฉันเตือนคุณแล้ว ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนอีกต่อไป
Whatever the reason you should not associate with students or they will be punishedไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม คุณไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับนักเรียนอีก หรืออยากให้พวกเขาต้องถูกลงโทษ
The memories of our disastrous defeat in the War Between the States still linger, and with them, the defeated, uncertain men who returned lacking the vigor... we woman normally associate with your gender.การพ่ายสงครามกลางเมืองยังอยู่ใน... ...ความทรงจำของผู้แพ้ที่กลับมาโดย... ...สูญเสียความแข็งขัน ที่เพศหญิงต้องการ
Alex, it's your first year as associate professor.คุณเพิ่งได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หมาดๆ
In addition, my associate will approach your case from a different angle.เพื่อนร่วมงานฉันจะแก้ปัญหา จากอีกมุมมองหนึ่งด้วย "อีกมุมมองหนึ่ง" หมายความว่าไง
This is my associate Lt. Hutchins.นี่เพื่อนร่วมงานของผม ร้อยโทฮัสกิน
My associate grabbed it off your dad's desk.คนของผมหยิบมันมาจากโต๊ะของพ่อคุณ
Executive producers JEONG Tae-sung Associate producer MA Sang-junExecutive producers JEONG Tae-sung Associate producer MA Sang-jun
My point is, every day you think about her and the things that you associate with her less and less.และสิ่งที่คุณเอามา เชื่อมกับเธอน้อยลงเรื่อยๆ
An associate who was later revealed to be a police informant.สมุนในแก๊งเขา ซึ่งภายหลัง ถูกเปิดเพยว่าเป็นสายของตำรวจ
...aspects of the Algernon-Gordon effect... which my associate will cover.แง่มุมของผลกระทบที่เกิด แอลจะโนน กอร์ดอน ซึ่ง บริษัท ร่วมของฉันจะครอบคลุม
Paul's father is a business associate of mine.พ่อของพอล เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับฉัน

associate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副教授[fù jiào shòu, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 副教授] associate professor (university post)
[bì, ㄅㄧˋ, 比] associate with; be near
[wǔ, ˇ, 伍] squad of five soldiers; to associate with; five (banker's anti-fraud numeral); surname Wu
伴生气[bàn shēng qì, ㄅㄢˋ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 伴生气 / 伴生氣] associated gas
美联社[Měi lián shè, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄜˋ, 美联社 / 美聯社] Associated Press (AP)
联想[lián xiǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, 联想 / 聯想] associate; (abbr.) Lenovo (PRC computer company)
[bàn, ㄅㄢˋ, 伴] a partner; companion or associate; to accompany; comrade
恶病质[è bìng zhì, ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, 恶病质 / 惡病質] Cachexia (physical wasting associated with long-term illness)
近人[jìn rén, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, 近人] contemporary; modern person; close friend; associate; intimate
山茱萸[shān zhū yú, ㄕㄢ ㄓㄨ ㄩˊ, 山茱萸] Cornus officinalis; sour mountain date; herb associated with longevity
角弓反张[jiǎo gōng fǎn zhāng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄈㄢˇ ㄓㄤ, 角弓反张 / 角弓反張] opitoshtonous (med.), muscular spasm of the body associated with tetanus and meningitis
合伙人[hé huǒ rén, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄣˊ, 合伙人] partner; associate

associate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アソーシエイト[, aso-shieito] (n) associate
アソシエイト;アソシエート[, asoshieito ; asoshie-to] (n,adj-f) associate
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P)
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P)
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P)
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)
准教授;準教授[じゅんきょうじゅ, junkyouju] (n) associate professor
副牧師[ふくぼくし, fukubokushi] (n) associate pastor; curate
助教授[じょきょうじゅ, jokyouju] (n) assistant professor; associate professor; (P)
助教諭[じょきょうゆ, jokyouyu] (n) assistant or associate professor
清濁併せ呑む[せいだくあわせのむ, seidakuawasenomu] (v5m) to be broad-minded enough to associate with various types of people; to possess a capacious mind
準学士[じゅんがくし, jungakushi] (n) associate (of arts); associate's degree (in arts)
相手にしない[あいてにしない, aitenishinai] (exp,adj-i) to ignore; to take no notice of; to give the cold shoulder to; to not associate with; to snub; to refuse to deal with
相手にする[あいてにする, aitenisuru] (exp,vs-i) (See 相手にしない,相手をする) to keep company; to listen to; to associate with; to take notice of; to deal with; to play against (e.g. a team); to take on (e.g. a rival)
近づける(P);近付ける(P)[ちかづける, chikadukeru] (v1,vt) to bring near; to put close; to let come near; to associate with; (P)
近寄せる[ちかよせる, chikayoseru] (v1,vt) to bring close to; to associate with; (P)
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press
アソシエーツ[, asoshie-tsu] (n) associates
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies
インフルエンザ脳症[インフルエンザのうしょう, infuruenza noushou] (n) influenza-associated encephalopathy
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark)
クールー[, ku-ru-] (n) kuru (degenerative brain disease usually associated with New Guinean cannabalism)
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism)
スキンヘッド[, sukinheddo] (n) (1) shaved head (from skinhead); person with a shaved head; (2) skinhead (shaved-headed member of a subculture often associated with Neo-nazism)
ドタブカ[, dotabuka] (n) dusky shark (Carcharhinus obscurus, species of reef-associated requiem shark)
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei
パリ症候群[パリしょうこうぐん, pari shoukougun] (n) Paris syndrome (psychological problems associated with living in Paris)
パンチパーマ[, panchipa-ma] (n) curly men's hairstyle, usu. associated with yakuza or delinquents (wasei
ラップ音[ラップおん, rappu on] (n) rapping sound (and other sounds when associated with poltergeists)
三合会[さんごうかい, sangoukai] (n) (See 会党) Triad (secret Chinese society usually associated with organized crime)
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P)
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P)
合い[あい, ai] (n,pref) joint; associate; accomplice
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P)
因む[ちなむ, chinamu] (v5m,vi) (See に因んで) to be associated (with); to be connected (with)
土地鑑;土地勘[とちかん, tochikan] (n) (1) familiarity with the land; (2) locality or terrain (usually associated with knowing or feeling the locality)
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women)
届出印;届け出印[ととけでいん, totokedein] (n) seal used to open and associated with a bank account
Japanese-English: COMDICT Dictionary
指示状態[しじじょうたい, shijijoutai] pointer associated
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] disassociated
結合要素型[けつごうようそがた, ketsugouyousogata] associated element type
結合記法名[けつごうきほうめい, ketsugoukihoumei] associated notation name

associate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ประจำ[n. exp.] (ājān prajam) EN: associate professor FR:
บริษัทในเครือ[n. exp.] (børisat nai) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company ; affiliated company FR:
บริษัทสาขา[n. exp.] (børisat sāk) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company FR:
หุ้นส่วน[n.] (hunsuan) EN: partner ; business partner ; associate ; partnership FR: partenaire [m] ; associé [m]
คลุกคลี[v.] (khlukkhlī) EN: go with ; mix with ; associate with ; mingle with ; make friends with FR:
คลุกคลีตีโมง[v.] (khlukkhlīti) EN: associate with ; hang out with FR:
ข้องเกี่ยว[v. exp.] (khǿng kīo) EN: associate FR:
ข้องแวะ[v.] (khǿngwae) EN: associate with FR:
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[v. exp.] (khophā samā) EN: associate with ; make friends with ; contact with FR:
คบค้า[v.] (khopkhā) EN: associate with ; make friend with ; contact with FR:
คบค้าสมาคม[v. exp.] (khopkhā sam) EN: associate with ; make friend with ; contact with FR:
คู่บุญ[n.] (khūbun) EN: true associate ; comrade ; companion FR:
เกี่ยวดอง[v.] (kīodøng) EN: have relationship by marriage ; relate ; link ; associate FR: avoir un lien de parenté
เกลือกกลั้ว[v.] (kleūakklūa) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join FR:
กลั้ว[v.] (klūa) EN: mix ; blend ; associate with FR:
กระสุงกระสิง[v.] (krasungkras) EN: associate with ; mix with ; socialize FR:
กระทบไหล่[v.] (krathoplai) EN: meet ; associate ; talk ; rub elbows ; rub shoulders FR:
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity FR:
ภาคี[n.] (phākhī) EN: participant ; party ; adherent ; associate member FR: membre [m] ; partenaire [m]
ภาคี[adj.] (phākhī) EN: associate FR: associé
ภาคีสมาชิก[n. exp.] (phākhī samā) EN: associate member ; associate fellow FR: membre associé [m]
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้เป็นหุ้นส่วน[n.] (phūpenhunsu) EN: partner ; associate FR: partenaire [m, f] ; associé [m]
ผู้พิพากษาสมทบ[n. exp.] (phū phiphāk) EN: associate judge FR:
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]
รองคณบดี[n. exp.] (røng khanab) EN: associate dean FR: vice-doyen [m]
รองศาสตราจารย์[n. exp.] (røng sāttrā) EN: associate professor FR:
ร่วมกับ[v. exp.] (ruam kap) EN: associate with FR: se combiner avec
ร่วมกับ[X] (ruam kap) EN: and ; with ; together with ; accompany with ; associate with FR: et ; avec ; en compagnie de ; en collaboration avec ; ainsi que
สหาย[n.] (sahāi) EN: comrade ; fellow ; friend ; associate FR: ami [m]
สมาคม[v.] (samākhom) EN: associate (with) FR: associer (avec)
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally ; converse FR: se réunir ; se retrouver
เสวนะ[v.] (sēwana) EN: associate with FR:
เสวนา[v.] (sēwanā) EN: associate (with) ; have a gathering ; FR:
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam ) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; connive FR:
สมทบ[v.] (somthop) EN: join ; associate ; combine ; unite ; add ; do jointly ; do conjointly FR: se joindre ; participer

associate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society)
Direktor {m} (einer Firma, nicht offiziell ernannt)associate director
außerordentlicher Professor; außerordentliche Professorin {f}associate professor [Am.]
Auslandsbeteiligung {f}associated company abroad
Beteiligungsgesellschaft {f}associated company
Lohnnebenkosten {pl}associated employer outlay
Partnerfirma {f}associated company
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า associate
Back to top